මුදල් ණය 24 ශ්‍රී ලංකාව ᐈ හදිසි, මාර්ගගත, ක්ෂණික

අද ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි මාර්ගගත මුදල් ණයක් සිංහල ✓රු. 50000 දක්වා ක්ෂණික මුදල් ✓ඉක්මන් මුදල් සඳහා හොඳම ණය දෙන්නන් ✓ඉක්මන් මුදල් ණය සඳහා අයදුම් කරන්න

ණය මුදල

+

ණය කාලය

+

තොරතුරු වල සත්‍යතාව: 04.06.2023 07:00 | ශ්‍රී ලංකා ණය දෙන්නන්ගෙන් ණයක් සඳහා වන ගාස්තු සහ කොන්දේසි පිළිබඳ තොරතුරු ණය සමාගම් සහ බැංකු විසින් සපයනු ලැබේ හෝ පොදු මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගනී. කරුණාකර බැංකුවේ හෝ ණය සමාගමේ ශාඛාවලට ඇමතීමෙන් නියමයන් සහ ගාස්තු පරීක්ෂා කරන්න.

Lotus Loan Sri Lanka ᐈ මාර්ගගත ණය රු.40000
★★★★★ 4.58

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

450Rs. 150 Rs.

first credit

1500-to40000 Rs.

re-loan

40000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.03 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 182 දින
වයස: 22-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 30000 + දවස් 122 + රු. 18,274 [පොලි මුදල] = රු.48,274 [මුළු මුදල]

lotusloan sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 15000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Robocash Sri Lanka ᐈ නව සේවාදායකයා සඳහා රු.25000 දක්වා නොමිලේ ණයක්!
★★★★★ 4.75

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

1950Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to25000 Rs.

re-loan

60000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.13 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 21-65 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 50000 + දවස් 180 + රු. 3,688 [පොලි මුදල] = රු.53,688 [මුළු මුදල]

robocash lk sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ මිනිත්තු 4කින් ඔබට ඔබගේ බැංකු ගිණුමට රු.50000ක් දක්වා ලබාගත හැක!;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.25000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
LoanMe - මිනිත්තු 15 කින් Rs.50000 දක්වා ණය ලබා ගන්න
★★★★☆ 4.38

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

8000-to18000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 25000 + දවස් 180 + රු. 15,500 [පොලි මුදල] = රු.40,500 [මුළු මුදල]

loanme lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
OnCredit ᐈ Rs.50000 පළමු ණය සඳහා 0%
★★★★☆ 4.11

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

3-to183 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-16%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 180 + රු. 3,600 [පොලි මුදල] = රු.8,600 [මුළු මුදල]

oncredit sri lanka loan

වාසි:
+ ආරක්ෂිත මාර්ග හරහා පමණක් ණය ලබා දීමේ සරල කොන්දේසි;
+ සතියේ දින 7ම, දවසේ පැය 24ම අන්තර්ජාලය හරහා ඉක්මනින් ණය නිකුත් කිරීම;
+ සැඟවුණු ගාස්තු නැත, ණය ආපසු ගෙවීමේ මුදල, වාරය සහ දිනය තේරීමේ උපරිම විනිවිදභාවය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fastrupee ᐈ ඔන්ලයින් ණය රු.50000 දක්වා
★★★★★ 4.64

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

1000-to15000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 183 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 90 + රු. 4,500 [පොලි මුදල] = රු.9,500 [මුළු මුදල]

fastrupee sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ ඔබ ලබාගත් ණය මුදල නියමිත දිනයේදී ආපසු ගෙවා රු. 50,000ක් දක්වා ණය මුදලක් ලබාගැනීමට මෙන්ම වෙනත් ප්‍රතිලාභ සදහාද සුදුසුකම් ලබන්න;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
CashX - ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත ණය රු.50000
★★★★★ 4.73

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

10-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5000 + දවස් 10 + රු. 750 [පොලි මුදල] = රු.5,750 [මුළු මුදල]

cashx lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fino Loan ᐈ 100000 LKR දක්වා අනපේක්ෂිත වියදම් පියවා ගැනීමට ඉක්මනින් මාර්ගගත ණයක් ලබා ගන්න
★★★★★ 4.5

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

900Rs. 150 Rs.

first credit

3000-to20000 Rs.

re-loan

100000 Rs.

වාරය

1-to120 දින

rate

0.06 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 120 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 20000 + දවස් 30 + රු. 9,600 [පොලි මුදල] = රු.29,600 [මුළු මුදල]

fino sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 3000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න

මුදල් ණයක් යනු කුමක්ද?

මට අද ක්ෂණික මුදල් ණයක් ලබා ගත හැකිදැයි ඔබ කල්පනා කරන්නේ නම්, අපි ඔබට පිළිතුරු දෙන්නෙමු - ඔව්! මුදල් ලබා ගැනීමේ වේගවත්ම මාර්ගය මුදල් ණය නිසා Gost Finance Sri Lanka ඔබට ඉක්මනින් මුදල් ලබා ගැනීමට උදවු කරයි. අපගේ සේවාව ඔබට මේ මොහොතේ උදව් කිරීමට සහ ඔබට මුදල් ණය 24 ශ්‍රී ලංකාව ලබා දීමට හැකි වනු ඇත. තවද අන්තර්ජාල බැංකුකරණයට ප්‍රවේශ වීම ඔබට ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් ඔබගේ බැංකු ගිණුමට මුදල් මාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි. Gost Finance යනු මූල්‍ය අංශයේ නවීන තාක්‍ෂණික නවෝත්පාදනයක් වන අතර එය මුදල් ණයක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පහසු සහ සරල කරයි. එබැවින් ඔබට කොමිස්, කරදර සහ ගැටළු නොමැතිව ණයක් ලබා ගත හැකිය. මිනිත්තු 5 කින් ඔන්ලයින් ණය අයදුම්පත සම්පුර්ණයෙන්ම රහසිගතයි.

අනපේක්ෂිත මූල්‍ය තත්වයකට මුහුණ දෙන බොහෝ පුද්ගලයන් තමන්ට කුඩා මුදලක් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පැය 1 කින් ක්ෂණික මුදල් ණයක් අවශ්‍ය බව වටහා ගනී. හදිසි අවස්ථා වෙනස් විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබේ රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයේ හෝ මෝටර් රථයේ අනපේක්ෂිත අලුත්වැඩියාවන්, ඔබේ නිවස හදිසි අලුත්වැඩියාවක් කිරීම හෝ කල් ඉකුත් වූ බිල්පත් ගෙවීම.

ඔබ බැංකුවකින් සම්මත පුද්ගලික ණයක් ගැනීමට තීරණය කරන්නේ නම්, බොහෝ බැංකුවලට අවම ණය මුදල රු. 100000 තවද ක්‍රියාවලියම සාමාන්‍යයෙන් වැඩි කාලයක් ගතවේ, ඔබට හදිසි මුදල් අවශ්‍ය නම් එය තරමක් අපහසු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් ණය යනු මුදල් නිකුත් කිරීමේ අරමුණ සඳහා ණය දෙන්නෙකු සහ ණය ගැණුම්කරුවෙකු අතර ණය ගිවිසුමකි. අනෙක් අතට, නියමිත දිනට ඔන්ලයින් ණය හි මුල් මුදල සඳහා පොලී ගෙවීමට ණයකරු භාර ගනී. Gost Finance Sri Lanka හිදී, අපට අද ශ්‍රී ලංකාව තුළ හදිසි මුදල් ණයක් ලබා දිය හැකි අතර එය ඉක්මනින් ලැබෙනු ඇත. ඔබගේ මුල්‍ය ගැටළු නිරාකරණය කර අයදුම් පත්‍රය අනුමත වූ පසු එදිනම ඔබගේ ගිණුමට මුදල් ලැබෙනු ඇත.

සාමාන්‍යයෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ එවැනි පහසු මුදල් ණය සියල්ල අනාරක්ෂිත ය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ණය දෙන්නා ණය ගැනුම්කරුට මුදල් ණයට දීමේදී ඉහළ අවදානමක් දරන බවයි, මෙම ණයට ණයට ආධාර කිරීම සඳහා ඇපයක් නොමැති නිසා - ණයකරුගේ නිවස හෝ මෝටර් රථය. එබැවින්, අන්තර්ජාලය හරහා ක්ෂණික මුදල් ණය දෙන්නන් අනාගතයේදී කිසිදු ගැටළුවක් ඇති නොවන පරිදි ඔබට ණය ආපසු ගෙවිය හැකි බවට සහතික විය යුතුය.

ණය දෙන්නෙකුගේ ඔන්ලයින් මුදල් ණය බැංකුවකට සාපේක්ෂව උද්ධමන අනුපාතයක් තිබිය හැකි අතර වෙනත් සමහර ණය ආකාරවලට වඩා මිල අධික විය හැක. නමුත් එවැනි ණයක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් නොමැති හෝ නිරන්තර කොමිස් මුදලක් සමඟ අයිරාවක් භාවිතා කිරීමට අකමැති අයට වඩාත් සුදුසු වේ.

ඔවුන්ගේ ණය සීමාව වැඩි කිරීම සඳහා බැංකුවකට අයදුම් කිරීමේ කාලය ගතවන ක්‍රියාවලිය හරහා යාමට කැමති නැති ණය ගැනුම්කරුවන්ට අද වේගවත් මුදල් ණය ආයාචනා කළ හැකිය. එබැවින්, ඔබට හදිසි මුදල් අවශ්‍ය නම්, මුදල් ණයක් ඔබගේ සියලු ගැටලු සඳහා කදිම විසඳුම වනු ඇත!

ඉක්මන් මුදල් ණය වල ධනාත්මක ලක්ෂණ සලකා බලන්න:

 1. අවම ලියකියවිලි අවශ්‍යයි
 2. සාපේක්ෂ වශයෙන් අඩු අගයක්
 3. ඉක්මන් අනුමත ණය
 4. ඇපයක් අවශ්‍ය නොවේ
 5. කෙටි ආපසු ගෙවීමේ කාලය
 6. ඉහළ පොලී

මුදල් ණයක් යනු තුන්වන පාර්ශ්වයකින් ණයට ගත් නිශ්චිත මුදල් ප්‍රමාණයකි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් පොලී සමඟ කෙටි කාලයක් තුළ ආපසු ගෙවිය හැකි කුඩා මුදලකි. රීතියක් ලෙස, එවැනි ණයක් සති කිහිපයක් හෝ මාස කිහිපයක් සඳහා ලබා දෙනු ලැබේ. එවැනි ක්ෂණික මුදල් ණය අනාරක්ෂිත ණය වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ණය ගැනුම්කරු ඇපයක් නොමැතිව ණය මත අවශ්ය මුදල ලබා ගන්නා බවයි. එබැවින්, ඇපකරයක් නොමැති විට, ණය දෙන්නා වැඩි පොලී අනුපාතයක් ඉල්ලා සිටියි. එමනිසා, ඔබට හදිසි මුදල් අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක සහ එය ගැනීමට තැනක් නොමැති නම්, අධෛර්යමත් නොවන්න! ඔබ මූල්‍ය ප්‍රශ්නයක සිටී නම් ඔබ ලැජ්ජා නොවිය යුතුය. විශේෂයෙන්ම ඔබට හදිසි අරමුදලක් නොමැති නම්, මුදල් ණයට ගැනීම අරමුදල් ලබා ගැනීම සඳහා වේගවත්ම සහ පහසුම විසඳුම වනු ඇත.

cash loan

මුදල් ණය ඔන්ලයින්: මා මුදල් ණයක් ගත යුත්තේ කවදාද?

පුද්ගලික මුදල් ණය වල ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ අනපේක්ෂිත වියදම් හෝ වියදම් හා සම්බන්ධ මුදල් ගැටළු වලට ඉක්මන් විසදුමක් වේ. එවැනි ණයක් ගෙවන ණය ගැනීමට කැමති අයට පහසු වේ. ඔබට අද ඉක්මන් මුදල් ණය අවශ්‍ය නම් ඔබේ මෝටර් රථය කැඩී ඇති නිසා සහ අලුත්වැඩියාව සඳහා ගෙවීමට මුදල් නොමැති නිසා හෝ වෙනත් වැදගත් විසඳීමට ඔබට දැන් මුදල් ණයක් අවශ්‍ය නම් ගැටලු, එවිට අපගේ වෙබ් අඩවිය Gost Finance Sri Lanka ඔබට උපකාර කළ හැක.

මුදල් නොමැතිකම හේතුවෙන් ඔබට රැකියාවට යාමට හෝ සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කිරීමට නොහැකි නම්, ක්ෂණික මුදල් ණය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත, එමඟින් ඔබට එදිනෙදා ජීවිතයට ආපසු යාමට සහ මුදල් අවශ්‍ය නොවන පරිදි මූල්‍ය වෙත ප්‍රවේශය ලබා දෙනු ඇත.

ඔන්ලයින් ක්ෂණික මුදල් ණය ඕනෑම එක් වරක් වියදම් සඳහා ගෙවීමටද උපකාර විය හැක. නිදසුනක් වශයෙන්, එකවර ගෙවීමට වඩා මාස කිහිපයක් පුරා ගෙවීම් ව්යාප්ත කිරීම සඳහා ගෘහ උපකරණ මිලදී ගැනීමට සහ මුදල් වාරික ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට තීරණය කරන්නේ කවුද? එබැවින් අද දින මුදල් ණයක් තෝරා ගැනීමෙන් මුදල් හිඟයක් සමඟ අනපේක්ෂිත තත්වයක් විසඳා ගත හැකිය.

බොහෝ අය දැන් මුදල් ණයක් තෝරාගෙන ඇතත්, ඔබට දැන් අවශ්‍ය මුදල පමණක් ණයට ගත යුතු බව මතක තබා ගත යුතුය! ඔබගේ ගැටලුව දැන් සහ ඉක්මනින් විසඳන බවට මෙය ඔබට සහතිකයක් ලබා දෙනු ඇත. හොඳයි, ඔබ වැඩි වැඩියෙන් ණය ගන්නා තරමට ඔබට පොලී ආකාරයෙන් ආපසු යාමට සිදු වන බව අමතක නොකරන්න.

එබැවින්, අයදුම් කිරීමට පෙර, ඔබ අනාගත ණයක් පිළිබඳ සියලු කොන්දේසි සම්පූර්ණයෙන් අධ්‍යයනය කර ඔබට මුදල් ණයක් ලබා ගත හැකිද යන්න ඔබම තීරණය කළ යුතුය. අපගේ ඉඟි ඔබට ඉක්මනින් මුදල් ණයට ගැනීමට උපකාරී වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. ඔබට අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ඉක්මන් පහසු මුදල් මාර්ගගත ණය සඳහා පමණි.

ඔබට අද හදිසි මුදල් අවශ්‍ය වූ විට මුදල් ණයක් සලකා බැලිය යුතුය. මොකද පුද්ගලික ණයක් ගන්න ඔයාට ගොඩක් කල් යනවා. ඕනෑම අවස්ථාවක, ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට හේතුව වලංගු විය යුතු අතර, නිෂ්ඵල නොවන බව ඔබ තේරුම් ගත යුතුය. Gost Finance Sri Lanka අපගේ ණය තේරීමේ සේවාවට අයදුම් කරන ලෙස ඔබට උපදෙස් දෙයි, එවිට ඔබේ මිතුරන් සහ පවුලේ අය සම්බන්ධ කර නොගෙන, ඔබට මුදල් ණයට දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, ඔබ දුෂ්කර මූල්‍ය තත්වයක සිටින බව කිසිවෙකු දැන නොගනු ඇත.

cash loan

මට මගේ මුදල් ණය භාවිතා කළ හැක්කේ කුමක් සඳහාද?

ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම කටයුත්තක් සඳහා මුදල් ණය භාවිතා කළ හැක. අන්තර්ජාලය හරහා නීත්‍යානුකූල වේගවත් මුදල් ණයක් ලබා ගැනීමට ඔබට විවිධ හේතු තිබිය හැක. සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් පහත හේතූන් මත මුදල් ණයට ගනී:

 • මිතුරන් හෝ පවුලේ අය නිවාඩුවක් ගත කරන අතර ඔබට තෑග්ගක් සඳහා මුදල් නැත
 • ඔබගේ දේපල නවතා දැමිය නොහැකි අලුත්වැඩියාවන් (විදුලි හෝ ජලනල ගැටළු, කාන්දු වන වහලවල් ආදිය)
 • විවිධ අනපේක්ෂිත හදිසි අවස්ථා
 • හිටපු උපයෝගිතා බිල්පත් ගෙවන්න
 • කාර් හෝ යතුරුපැදිය කැඩී ඇති අතර අලුත්වැඩියා කිරීමට මුදල් අවශ්‍ය වේ
 • නව ගෘහ උපකරණ මිලදී ගැනීම
 • ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක් හෝ ටැබ්ලටයක් මිලදී ගැනීම
 • කැඩුණු දෙයක් අලුත්වැඩියා කිරීම
 • විවාහයක් සඳහා ණය

අප දැනටමත් ලියා ඇති පරිදි, ඔබට කිසිදු ගැටළුවක් නොමැතිව ඕනෑම අරමුණක් සඳහා ණයක් සඳහා අයදුම් කළ හැකිය! ප්රධාන කොන්දේසිය වන්නේ නියමිත වේලාවට නියමිත ගෙවීම් සිදු කිරීම අවශ්ය වේ. එවිට ඔබට මුදල් පිළිබඳ කුඩා ගැටලුවක් ඇති විට දුෂ්කර කාලවලදී ඉක්මන් මුදල් ණය ප්රයෝජනවත් විය හැකිය.

Gost Finance Loans

Gost Finance Sri Lanka වෙතින් මුදල් ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

ක්ෂණික මුදල් ණයක් ලබා ගැනීම ඉතා පහසුයි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ අපගේ හවුල්කරුවන්ගෙන් ණයක් සඳහා යෝජිත කොන්දේසි අධ්‍යයනය කර ඔබට වඩාත් සුදුසු දේ තෝරා ගත යුතුය. අපගේ වෙබ් අඩවියේ, ණය දෙන ආයතන විවිධ පොලී අනුපාත සහ ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රම සමඟ ක්ෂණික ණය දීමේ සේවා සපයයි. ඔබ ණය දෙන්නා තෝරා ගැනීමට තෝරා ගත් පසු, ඔබට වෙබ් අඩවියේ අයදුම් පත්‍රයක් පුරවා අවශ්‍ය තොරතුරු සහ ලියකියවිලි සැපයීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. සම්පූර්ණ අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මාර්ගගතව සිදු වන අතර, ඔබට උපරිම පහසුව සහ ප්‍රවේශ වීමේ පහසුව ලබා දේ. කොහෙවත් ගිහින් යන්න ඕන නෑ. ඔබ ගෙදර අයදුම් කළ හැකිය, යහන මත වාඩි. එවිට ණය දෙන්නා ඔබේ අයදුම්පත තක්සේරු කර ණය තීරණයක් ගනු ඇත. අයදුම්පත අනුමත කර ණය සඳහා ධනාත්මක තීරණයක් ගනු ලැබුවහොත්, ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් බැර කරනු ලැබේ. එය කිසිසේත් අපහසු නොවන බවට එකඟ වන්න!

ක්ෂණික මුදල් ණයක් ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය කුමක්ද?

අපි කී පරිදි, මුදල් ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමේ සැබෑ ක්‍රියාවලිය ඉතා සරල ය, නමුත් ඔබෙන් අවම පියවරක් අවශ්‍ය වේ.

සාමාන්‍යයෙන්, ණය දෙන්නන් පහත ඉල්ලීම් කරයි:

 1. ණය ගැනුම්කරු 18 හෝ 21 ට වැඩි විය යුතුය
 2. ණය ගැනුම්කරුට නිත්‍ය ආදායම් මාර්ගයක් තිබිය යුතුය
 3. වැටුප් පත්‍රිකා හෝ ආදායම් සාක්ෂි සැපයීමට අවශ්‍ය නැත
 4. ජංගම දුරකථන අංකය ණය ගැනුම්කරුගේ නමට ලියාපදිංචි කළ යුතුය
 5. ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ ඡායාරූපය.
 6. ඔබගේ ඡායාරූපය (සෙල්ෆියක් පවා කරනු ඇත) සහ

මෙම තොරතුරු ලැබීමෙන් පසු, සමාගමේ කළමණාකරු ඔබට දුරකථනයෙන් ඇමතීමෙන් එය පරීක්ෂා කර ඔබේ ණය ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ඔබට ණයක් නිකුත් කිරීමට හෝ නොකිරීමට තීරණයක් ලබා දෙනු ඇත. ඔබේ ණය ඉතිහාසය සමාගම තෘප්තිමත් කරන්නේ නම්, ඔබේ අයදුම්පත අනුමත කරනු ලබන අතර, පැය කිහිපයකට පසු, ඔබට මුදල් ලැබෙනු ඇත.

Lender Loans

හොඳම මුදල් ණය දෙන්නා තෝරා ගැනීම

දැනට, කුඩා මුදල් ණය නිකුත් කිරීමට සූදානමින් සිටින විවිධ ණය සමාගම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත. එවැනි විශාල තේරීමක් බොහෝ ණය ගැතියන් සඳහා හොඳම ණය දෙන්නා තෝරා ගැනීමට අපහසු වේ. ණය දෙන්නන්ට බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන පමණක් නොව, එකම සේවාවන් සපයන පුද්ගලික සහ බලපත්‍රලාභී ණය සමාගම් ද ඇතුළත් වේ. ණය දෙන වෙළඳපොලේ බලපත්‍ර රහිත, ලියාපදිංචි නොකළ පුද්ගලික සමාගම් සහ කොල්ලකාරී ණය දීමේ සේවා සපයන පුද්ගලයින් ඇත - පොලී කරුවන්. ඔවුන් විශේෂ පොලී අනුපාත අය කරන අතර නීතිවිරෝධී ණය එකතු කිරීමේ ක්‍රම භාවිතා කළ හැකි බැවින් ඒවා ඕනෑම වියදමකින් වළක්වා ගැනීමට අපි ඔබට උපදෙස් දෙමු.

ණය දෙන්නෙකු තෝරාගැනීමේදී ණය ගැනුම්කරුවෙකු අවධානය යොමු කළ යුතු දේ:

 • බලපත්‍රය. නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක වන ණය දෙන්නන්ට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
 • විසින් බලපත්‍ර ලබා දෙනු ඇත
 • ලියාපදිංචි සමාගම. නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක වන ඕනෑම ණය සමාගමක් ණය සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි විය යුතුය.
 • ණය ආයතනයක් පිළිබඳ සමාලෝචන. සමාජ ජාල වල ණය දෙන්නා පිළිබඳ සඳහන් කිරීම් පරීක්ෂා කර පාරිභෝගික සමාලෝචන ඉල්ලා සිටින ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු. බොහෝ අය අන්තර්ජාලය හරහා ඍණාත්මක සමාලෝචන තබන අතර ධනාත්මක ඒවා දුර්ලභ බව මතක තබා ගන්න. එබැවින් සැබෑ ජීවිතයේ ඔබ දන්නා පුද්ගලයින්ගෙන් සාක්ෂි සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.
 • නියම සහ කොන්දේසි. සියලුම කොන්දේසි පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය. ඔබ අත්සන් කිරීමට පෙර කියවන නියමයන්ට එකඟ වන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා නොසිටින ඕනෑම ණය දෙන්නෙකුගෙන් වළකින්න.
 • ණය පොලී අනුපාත. අඩුම පොලී අනුපාතයක් ලබා දීමට කැමති හොඳම ණය දෙන්නා සොයා ගැනීමට සහ තෝරා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.
 • සේවාව භාවිතා කිරීමේ පහසුව. ගෙවීම් කිරීම කොතරම් පහසුදැයි බලන්න. ඔබ ඔවුන්ගෙන් කොපමණ ඉක්මනින් තොරතුරු ලබා ගත්තාද? ආපසු ගෙවීමේ කාලය තුළ ඔබට උදව් අවශ්‍ය නම් ණය කොන්දේසි ගැලපීම සඳහා ඇති විකල්ප මොනවාද.

Cash Loans Personal Loans Woman

මුදල් ණය එදිරිව පුද්ගලික ණය

මුදල් ණය

පුද්ගලික ණය

කෙටි යෙදුම් සැකසීමේ කාලය දිගු යෙදුම් සැකසීමේ කාලය
ණය සඳහා අවශ්‍ය අවම ලියකියවිලි ණය සඳහා අවශ්‍ය බොහෝ ලියකියවිලි සහ සහතික
කෙටි පරිණතභාවය කෙටි සහ දිගු පරිණතභාවය
ණය ගැනුම්කරුගෙන් ඇපයක් අවශ්‍ය නොවේ විවිධ අවස්ථා වලදී, ණය ගැනුම්කරුගෙන් ඇපයක් අවශ්‍ය වේ
ණය සඳහා ඇපකරුවෙකු අවශ්‍ය නොවේ විවිධ අවස්ථා වලදී ඇපකරුවෙකු අවශ්‍ය වේ
කුඩා ණය මුදල විශාල ණය තිබේ
ඉහළ පොලී අනුපාත අඩු පොලී අනුපාත
ණය දෙන්නා අවදානම දරයි ණය ගැනුම්කරු අවදානම දරයි

How to improve your chances of getting a loan

ඔබේ ණයක් ලබාගැනීමේ අවස්ථා වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේද?

ඔබට ණයක් ලබා දීමට පෙර, ඕනෑම ණය දෙන්නෙක් ඔබේ ගෙවීමේ හැකියාව තක්සේරු කිරීමට ඔබේ ණය ඉතිහාසය පරීක්ෂා කරයි. ණය දෙන්නා ඔබට විශ්වාස කළ හැකිද යන්න සහ ඔබේ ණය සම්පූර්ණයෙන්ම සහ නියමිත වේලාවට ආපසු ගෙවිය හැකිද යන්න ගැන උනන්දු වනු ඇත. ඔබට නරක ණය ඉතිහාසයක් තිබේ නම්, ඔබව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ අනුමත කිරීමට ඉඩ ඇත, නමුත් ආරම්භ කිරීමට කුඩා මුදලකට. නමුත් කරදර වෙන්න එපා! ඔබේ ණය ලකුණු වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබට උපදෙස් කිහිපයක් තිබේ:

 • ඔබට කුඩා මුදලක් ණයට ගෙන එය නියමිත වේලාවට ආපසු ගෙවිය හැකිය, එමඟින් ඔබට විශ්වාස කළ හැකි බවත් ඔබට ණය සීමාව වැඩි කළ හැකි බවත් ණය දෙන්නාට ඔප්පු කළ හැකිය.
 • ඔබේ හිඟ ණය සියල්ල වසා දමන්න. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ණය සඳහා මෙය විශේෂයෙන්ම සත්‍ය වේ.
 • ඔබේ ණය ඉතිහාසය පරීක්ෂා කර ඕනෑම හිඟ ගෙවීම් ගෙවීමට උත්සාහ කරන්න.
 • ඔබට කිසියම් ප්‍රමාද ගෙවීම් තිබේ නම්, ඒ සෑම එකක් සඳහාම නිතිපතා අවම ගෙවීම් කිරීමට උත්සාහ කරන්න.
 • ඔබට ලබා ගත හැකි මුළු ණය සීමාවෙන් 30%ක් පමණක් භාවිතා කිරීමට අපි නිර්දේශ කරමු.

Angered girl looks at the phone

ණය නියමිත වේලාවට ආපසු නොගෙවන්නේ නම් කුමක් සිදුවේද?

ණය ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වීම වැනි තත්ත්වයකට කිසිවකු පත් වෙනවාට අපි කැමති නැහැ. නමුත් ඔබේ ණය ආපසු ගෙවිය නොහැකි බව ඔබට වැටහුවහොත් කුමක් කළ යුතුද? පළමුවෙන්ම, ඔබ ඔබේ ණය දෙන්නා සම්බන්ධ කර ගෙන ඔවුන් සමඟ තත්වය සාකච්ඡා කළ යුතුය. ඔබේ ණය දෙන්නා ඔබ වෙනුවෙන් නව ගෙවීම් සැලැස්මක් සකස් කළ හැකි නම්, එවිට ඔබට ණය ආපසු ගෙවීමට හැකි වනු ඇත. LotusLoan වැනි ණය දෙන්නන්, FastRupee, Robocash, OnCredit සහ වෙනත් අය හැකි ණය ආපසු ගෙවීමට පක්ෂව ගෙවීම් ක්‍රම සාකච්ඡා කිරීමට සැමවිටම සූදානම්ය.

නමුත් ඔබට ඔබේ ක්ෂණික මුදල් ණය ආපසු ගෙවීමට සම්පූර්ණයෙන්ම නොහැකි නම් කුමක් සිදුවේද? බොහෝ දුරට, පහත සිදුවීම් ඔබ බලා සිටිනු ඇත:

 1. ඔබ ගෙවීම් ප්‍රමාද කරන විට පොලී අනුපාතය සහ ප්‍රමාද ගාස්තු වැඩි වේ.
 2. නිසැකවම, ටික කලකට පසු, ණය සමාගම ඔබේ නඩුව ණය එකතු කිරීමේ ආයතනයකට යොමු කරනු ඇත; මෙම එකතු කිරීමේ ආයතන වඩාත් ආක්‍රමණශීලී සහ සමහර විට සදාචාර විරෝධී මුදල් එකතු කිරීමේ ක්‍රම වෙත යොමු වනු ඇත.
 3. ඔබේ ණය ලකුණු පහත වැටෙනු ඇත, එය අනාගතයේදී ඔබේ ණය සහ මූල්‍ය කෙරෙහි බලපානු ඇත.
 4. මෙම ක්‍රියාවලියේ අවසාන අදියර උපසිරැසි ගැන්වීමකින් අවසන් විය හැක. බොහෝ ණය දෙන්නන්ට මෙම මාර්ගයට යාමට අවශ්‍ය නොවනු ඇතැයි සිතිය හැකි වුවද, හැකි නම් පසුව ගෙවීම් ලබා ගැනීමට සහ ඔබට ණය ප්‍රතිමූල්‍යකරණයක් පිරිනැමීමට කැමැත්තක් දක්වයි

Instant cash loans

මුල්‍ය දුෂ්කරතා ඇති ඕනෑම අයෙකුට ක්ෂණික මුදල් ණය යනු පරිපූර්ණ විසඳුමකි. ණයක් සාමාන්‍ය මූල්‍ය ආධාරයක් ලෙස නොසැලකිය යුතු බව මතක තබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ඔබට ණයක් ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ මූල්‍ය ගැටලුවලට වෙනත් විසඳුමක් නොමැති විට පමණි.

ඔබ සෑම මසකම කෙටි කාලීන මුදල් ණය ලබා ගන්නා බව ඔබට පෙනී ගියහොත්, මෙයින් ඇඟවෙන්නේ ඔබ ඔබේ මාසික වියදම් කඩිනමින් නැවත සලකා බැලිය යුතු බවයි. එක් අනපේක්ෂිත අමතර වියදමක් ඔබේ බිඳෙනසුලු මූල්‍ය තත්ත්වය බිඳවැටීමේ තත්ත්වයකට ගෙන ඒම සහ ඔබව කම්පාවට පත් කළ හැකිය. මෙය සිදුවීම වැලැක්වීම සඳහා, අර්බුද කාලවලදී ඔබේ අයවැය කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද කියවන්න. එවිට මූල්‍ය ගැටලු ඔබට බලපාන්නේ නැත.

Questions and answers: Cash Loans Online

Questions and answers: Cash Loans Online

❶ How to get a Cash Loans in Sri Lanka ❓

සියලු දීමනා සමාලෝචනය කරන්න. ඉදිරිපත් කළ ණය ආයතන අතරින් හොඳම විකල්පය තෝරන්න. මූල්ය සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ප්රශ්නාවලියෙහි ක්ෂේත්රවල තොරතුරු පුරවන්න. එවිට ණයක් ලබා දීම සඳහා ගිවිසුමේ නියමයන් සහ රීති වලට එකඟ වන්න. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, විනාඩි 1-15ක් ඇතුළත ලියාපදිංචියේදී ඔබ විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති දුරකථන අංකයට සහ/හෝ විද්‍යුත් තැපෑලට SMS පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත, එහිදී ඔබේ අයදුම්පත අනුමත කර තිබේද නැතහොත් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේද යන්න ඔබට දන්වනු ලැබේ. එසේම, යෙදුමේ තත්ත්වය පුද්ගලික ගිණුමේ දැකිය හැකිය. ණය අනුමත කර ඇත්නම්, ඔබ සඳහන් කළ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් මාරු කරනු ලැබේ. ඔබට උනන්දුවක් දක්වන යෝජනා කිහිපයක් සඳහා අයදුම්පත් යැවීමට නිදහස් වන්න.

❷ How much money is available Payday Cash Loans Online in Sri Lanka ❓

මුල්‍ය සමාගම්වල ණය මුදල තිබේ 1000 සිට 60000 දක්වා දින 180 දක්වා. පළමු අයදුම්පත්රයේ දී, ණය මුදල රුපියල් 30,000 නොඉක්මවයි. දිනකට 0.01% ක අනුපාතයකින්. ශ්‍රී ලංකා බැංකුවල ණය මුදල රුපියල් 1000 සිට රුපියල් 100000 දක්වා ඇත. දිනකට 0.12% ක අනුපාතයකින්.

❸ Who can get 24 Cash Loans Online now in Sri Lanka ❓

සියලුම කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම් ඔබට ඕනෑම ණය සමාගමකින් ණයක් ලබා ගත හැක: ඔබ වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ය; ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක්; ඔබට ශ්‍රී ලංකා බැංකුවක බැංකු කාඩ්පතක් හෝ ජංගම ගිණුමක් තිබේ; ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය වැඩ කරයි; ඔබ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ඇත.

❹ How can I get cash loans fast approval ❓

රුපියල් 50,000ක ණයක් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි! හරි! මුදල් ලබා ගැනීමට විකල්ප 2ක් ඇත: ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතට හෝ ජංගම ගිණුමකට සබැඳිව සහ ශාඛාවල මුදල් සමාගමේ. බොහෝ ණය දෙන්නන් ඔබේ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් හුවමාරුවක් ලබා දෙයි, නමුත් ඔබට මුදල් අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඕනෑම ATM යන්ත්‍රයකින් මුදල් ලබා ගත හැක.

❺ What documents are needed to apply for a Cash Loans Online in Sri Lanka ❓

අන්තර්ජාලය හරහා ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා ලේඛන කට්ටලය අවම වේ. ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත: වලංගු ශ්‍රී ලාංකික ජංගම දුරකථන අංකයක් දරන්නෙකු; වලංගු ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පතක් දරන්නෙකු; ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය හෝ ස්ථිර පදිංචිය; වලංගු ශ්‍රී ලංකා බැංකු ගිණුමක හිමිකරු.

❻ How to repay Cash Loans ❓

ණය ආපසු ගෙවීමට ක්රම 4 ක් ඇත (ගෙවීමේ ක්රමවේද):
 • සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ බැංකු කාඩ්පතක් (Visa/MasterCard) භාවිතා කරමින් 24/7
 • ඔබට මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීමේ ක්‍රමය හරහා ආපසු ගෙවිය හැක. එය ආරක්ෂිත, ඉක්මන් සහ පහසු සහ කිසිදු කොමිස් මුදලක් නොමැතිව
 • බැංකු තැන්පතු. ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකුව හෝ ATM/CDM යන්ත්‍ර
 • මගින්
 • Cargills Food City
 • Pay&Go kiosks

මුල්‍ය නිෂ්පාදන සහ සේවා හෙළිදරව් කිරීම

පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම ණය සමාගම් පිළිබඳ සියලු සම්බන්ධතා තොරතුරු වේ. තොරතුරුවලට මූල්‍ය සමාගම්වල නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, සංවිධානයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ විස්තර, ජාතික මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ බලපත්‍රයක් තිබීම, අවම/උපරිම ණය කාල සීමාව, වාර්ෂික ප්‍රතිශතය සහ උදාහරණයක් ඇතුළත් වේ. ණය පිරිවැය ගණනය කිරීම.

Lotus Loan

Zephyr Solutions (Private) Limited Sri Lanka
address: 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800
phone numbers: 0 117 821444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 240%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

CashX

Consulting Services (Private) Limited
address: No 422/3, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 562 756
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 216%
term: from 10 to 30 days
age range: 20-60

LoanMe

Fintechh Software Solutions Limited
address: N#321, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 877 555
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 230%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

Cashwagon

Lendtech Lanka
address: 241, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08
phone numbers: +94 117 463 100
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 360%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

FastRupee

FastRupee (Private) Limited
address: Access Towers, Union Place, Colombo 02
phone numbers: +94 117 749 444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 365%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

RoboCash

Rapidlend (Private) Limited
address: No.04 Geethanjalee Place, Level 5, Colombo 03
phone numbers: +94 112 208 220
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 220%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-55

එසේම, මෙම තොරතුරු අන්තර්ජාලයේ එවැනි ඉල්ලීම් මගින් සොයාගත හැකිය: මුදල් මුදල් ණය, මුදල් ආපසු ණය, මුදල් පැන්ඩා ණය, පහසු ගෙවීමේ මුදල් ණය, වේගවත් මුදල් ගෙවීම් ණය, මුදල් වාරික ණය, අන්තර්ජාලය හරහා කුඩා මුදල් ණය, මුදල් එක් ණය, සති අන්ත මුදල් ණය , කුඩා මුදල් ණය, පැය 24 මුදල් ණය, වේගවත් සහ පහසු මුදල් ණය, මුදල් ණය ක්ෂණික අනුමැතිය, නිදහස් මුදල් ණය, මුදල් ණය මාර්ගගත ක්ෂණික අනුමැතිය, 247 මුදල් ණය, ක්ෂණික මුදල් ගෙවීම් ණය, මුදල් පාවෙන ණය, qwik මුදල් ණය, නොමිලේ මුදල් ණය, කෙටි මුදල් ණය, පුද්ගලික මුදල් ණය, ඉක්මන් මුදල් ණය සති අන්ත, අන්තර්ජාලය හරහා ez මුදල් ණය, දොරකඩ මුදල් ණය, වේගවත් ක්ෂණික මුදල් ණය, වේගවත් මුදල් මුදල් ණය, ක්ෂණික මුදල් ණය, වේගවත් මුදල් ගෙවීමේ ණය අන්තර්ජාලය හරහා

Reviews

Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support