ණය මූල්‍ය සමාගම් - ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය

ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම අන්තර්ජාල ණය සමාගම් ➤ බලයලත් මූල්‍ය ආයතන අතරින් හොඳම ණය කොන්දේසි තෝරා අයදුම් කරන්න! ඉහළම ණය දීමනා!

ණය මුදල

+

ණය කාලය

+

තොරතුරු වල සත්‍යතාව: 04.06.2023 07:00 | ශ්‍රී ලංකා ණය දෙන්නන්ගෙන් ණයක් සඳහා වන ගාස්තු සහ කොන්දේසි පිළිබඳ තොරතුරු ණය සමාගම් සහ බැංකු විසින් සපයනු ලැබේ හෝ පොදු මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගනී. කරුණාකර බැංකුවේ හෝ ණය සමාගමේ ශාඛාවලට ඇමතීමෙන් නියමයන් සහ ගාස්තු පරීක්ෂා කරන්න.

Lotus Loan Sri Lanka ᐈ මාර්ගගත ණය රු.40000
★★★★★ 4.58

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

450Rs. 150 Rs.

first credit

1500-to40000 Rs.

re-loan

40000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.03 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 182 දින
වයස: 22-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 30000 + දවස් 122 + රු. 18,274 [පොලි මුදල] = රු.48,274 [මුළු මුදල]

lotusloan sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 15000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Robocash Sri Lanka ᐈ නව සේවාදායකයා සඳහා රු.25000 දක්වා නොමිලේ ණයක්!
★★★★★ 4.75

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

1950Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to25000 Rs.

re-loan

60000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.13 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 21-65 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 50000 + දවස් 180 + රු. 3,688 [පොලි මුදල] = රු.53,688 [මුළු මුදල]

robocash lk sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ මිනිත්තු 4කින් ඔබට ඔබගේ බැංකු ගිණුමට රු.50000ක් දක්වා ලබාගත හැක!;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.25000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
LoanMe - මිනිත්තු 15 කින් Rs.50000 දක්වා ණය ලබා ගන්න
★★★★☆ 4.38

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

8000-to18000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 25000 + දවස් 180 + රු. 15,500 [පොලි මුදල] = රු.40,500 [මුළු මුදල]

loanme lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
OnCredit ᐈ Rs.50000 පළමු ණය සඳහා 0%
★★★★☆ 4.11

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

3-to183 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-16%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 180 + රු. 3,600 [පොලි මුදල] = රු.8,600 [මුළු මුදල]

oncredit sri lanka loan

වාසි:
+ ආරක්ෂිත මාර්ග හරහා පමණක් ණය ලබා දීමේ සරල කොන්දේසි;
+ සතියේ දින 7ම, දවසේ පැය 24ම අන්තර්ජාලය හරහා ඉක්මනින් ණය නිකුත් කිරීම;
+ සැඟවුණු ගාස්තු නැත, ණය ආපසු ගෙවීමේ මුදල, වාරය සහ දිනය තේරීමේ උපරිම විනිවිදභාවය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fastrupee ᐈ ඔන්ලයින් ණය රු.50000 දක්වා
★★★★★ 4.64

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

1000-to15000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 183 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 90 + රු. 4,500 [පොලි මුදල] = රු.9,500 [මුළු මුදල]

fastrupee sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ ඔබ ලබාගත් ණය මුදල නියමිත දිනයේදී ආපසු ගෙවා රු. 50,000ක් දක්වා ණය මුදලක් ලබාගැනීමට මෙන්ම වෙනත් ප්‍රතිලාභ සදහාද සුදුසුකම් ලබන්න;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
CashX - ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත ණය රු.50000
★★★★★ 4.73

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

10-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5000 + දවස් 10 + රු. 750 [පොලි මුදල] = රු.5,750 [මුළු මුදල]

cashx lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fino Loan ᐈ 100000 LKR දක්වා අනපේක්ෂිත වියදම් පියවා ගැනීමට ඉක්මනින් මාර්ගගත ණයක් ලබා ගන්න
★★★★★ 4.5

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

900Rs. 150 Rs.

first credit

3000-to20000 Rs.

re-loan

100000 Rs.

වාරය

1-to120 දින

rate

0.06 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 120 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 20000 + දවස් 30 + රු. 9,600 [පොලි මුදල] = රු.29,600 [මුළු මුදල]

fino sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 3000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න

ගැටලුව විසඳීම සඳහා, සමහර අය උපකාර සඳහා ඥාතීන් වෙත හැරී, තවත් අය මූල්ය සමාගම්වලින් මූල්ය උපකාර ලබා ගනී. අපගේ සේවාව ඔබට හොඳම ණය තීරණය කිරීමට උපකාර වනු ඇත. ඔබ කළ යුත්තේ ණය ආයතනවලින් මෙම පිටුවේ ඇති සියලුම නියමයන් සහ කොන්දේසි අධ්‍යයනය කර මාර්ගගතව අයදුම් කිරීමයි. එතකොට විනාඩි 30කින් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ණය දෙන සමාගම්වල කොන්දේසි සසඳා හොඳම දීමනාව සඳහා අයදුම් කරන්න! more

Loan at Lenders

ණය මූල්‍ය සමාගමක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

බලයලත් මුල්‍ය ආයතන - ඔන්ලයින් ණයක් ලබා ගැනීම!

Gost Finance ඔන්ලයින් ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ණය ලබා දෙයි. ණය සමාගම් අතරින් හොඳම ණය කොන්දේසි තෝරා අයදුම් කරන්න.

සෑම පුද්ගලයෙකුටම ගෘහ උපකරණ මිලදී ගැනීමට, ලස්සන තෑග්ගක් දීමට, මහල් නිවාසය අලුත්වැඩියා කිරීමට හෝ නිවාඩුවක් ගත කිරීමට හදිසි අවශ්‍යතාවයක් තිබිය හැක. නමුත් ඒ සමඟම, බොහෝ විට එවැනි අවශ්‍යතාවයක් සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත් මුදල් නොමැති අතර, පසුව බොහෝ අය මූල්‍ය ආධාර සඳහා ඉල්ලුම් කරති, අපව දරාගත නොහැකි මූල්‍ය බැඳීම්වලට තල්ලු කරන බැංකු විසින් අටවන උගුල් වළක්වා ගැනීමට අප අවධානය යොමු කළ යුත්තේ කුමක් ද?

ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා, සමහර අය උදව් සඳහා ඥාතීන් වෙත හැරේ, තවත් අය බැංකු ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරයි, සහ තුන්වන කාණ්ඩයේ පුද්ගලයින් මූල්‍ය සමාගම්වලින් උපකාර ලබා ගනී. සෑම විකල්පයකටම එහි වාසි සහ අවාසි ඇත.

පළමු විකල්පයේ ප්‍රධාන වාසිය එය නොමිලේ වීමයි. සියල්ලට පසු, මිතුරන් හෝ ඥාතීන් පොලියට මුදල් ණයට දෙන්නේ නැත. නමුත් ඒ සමඟම, ඔවුන්ට සීමිත කාලයක් තුළ අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය නොතිබිය හැකිය.

හරි MFI තෝරා ගන්නේ කෙසේද

දෙවන විකල්පය බැංකුවකි. බැංකුවට සෑම විටම මූල්‍ය ආධාර සැපයීමට අවස්ථාව ඇත, නමුත් බැංකුවේ සෑම සේවාදායකයෙකුටම එය නොලැබේ. විභව ණය ගැණුම්කරුවෙකුට ලේඛන සහ සහතික විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දිය යුතු අතර ඔහුට මුදල් අවශ්‍ය වන්නේ කුමන අරමුණක් සඳහාද යන්න පැහැදිලි කළ යුතුය. එසේම, ණය ගැණුම්කරුට ඔහුගේ ණය ආපසු ගෙවීමට හැකි වනු ඇති බවට සහතික වීම සඳහා නිල ඉපැයීම් මොනවාදැයි බැංකුව විමසනු ඇත. නමුත් බැංකුවේ සියලුම අවශ්‍යතා සපුරාලනු ලැබුවද, එවැනි තීරණයක් සඳහා හේතු පැහැදිලි නොකර ණයක් ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.

තුන්වන විකල්පය වන්නේ මූල්‍ය සමාගම්වලින් ණයක් ලබා ගැනීමයි. එවැනි ණය ලාභදායී නොවේ, නමුත් ඒවා සරලව හා ඉක්මනින් නිකුත් කරනු ලැබේ. නමුත් ඒ සමගම, මූල්ය සමාගම් තුළ, නව ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා 0.01% ක ණයක් පිරිනැමීමට ස්තූතිවන්ත වන පරිදි නොමිලේ ණයක් ලබා ගත හැකිය. ලාභදායී ණය දීමනාවක් තෝරාගැනීමේදී, කරුණු ගණනාවක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ප්රවේශමෙන් තෝරා ගැනීම වැදගත්ය. මෙම අනතුරු ඇඟවීම අනාගතයේදී අනවශ්ය වියදම් සහ අපහසුතාවයන් වළක්වා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. ණය දෙන්නෙකු තෝරාගැනීමේදී සලකා බැලීම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇති ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතනයක් (MFIs) තෝරා ගැනීම සඳහා නිර්දේශ 5ක් අපි පහතින් සලකා බලමු.

සමාගමේ විශ්වසනීයත්වය පළමුව පැමිණේ

සමාගමේ විශ්වසනීයත්වය මුල් තැන ගනී

ක්ෂුද්‍ර ණය වෙළෙඳපොළ සංවර්ධනයට ස්තූතිවන්ත වන අතර, බොහෝ මූල්‍ය සමාගම් අද වේගවත් ණය ලබා දීමට සූදානම්ව සිටිති. මෙයින්, සමහර ණය දෙන්නන් මෙම කර්මාන්තයේ සාපේක්ෂව දිගු කාලයක් තිස්සේ ක්රියාත්මක වන විශ්වසනීය සමාගම් වන අතර ණය සඳහා විවෘත හා විනිවිද පෙනෙන කොන්දේසි සපයයි. නමුත් එවැනි ණය දෙන්නන්ට අමතරව, ණය ගන්නන්ගේ දත්ත තම ආත්මාර්ථකාමී අරමුණු සඳහා භාවිතා කළ හැකි වංචාකරුවන් ද වෙළඳපොලේ සිටිති. ණය දෙන්නන් සමඟ වැරැද්දක් නොකිරීමට සහ වංචාකරුවන්ට හසු නොවී සිටීමට, ඔබ සමාගම ගැන විමසීම් කළ යුතුය, එය කොපමණ කාලයක් ක්‍රියාත්මක වී ඇත්දැයි සොයා බලන්න, සැබෑ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සමාලෝචන කියවන්න.

ශාඛා ජාලයක් සහිත MFI එකක් තෝරන්න

ශාඛා ජාලයක් සහිත MFI එකක් තෝරන්න

MFI වල ප්‍රධාන වාසිය නම් ණය ඉක්මනින් සහ අනවශ්‍ය කරදරයකින් තොරව නිකුත් කිරීමයි. ණයක් ලබා ගැනීමට ඇති පහසුම ක්‍රමය වන්නේ මාර්ගගත ණය දීමේ සේවාවකි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ සේවාවේ ලියාපදිංචි විය යුතුය, සමාගමක් තෝරාගෙන ණයක් සඳහා අයදුම්පතක් පුරවන්න, ඔබේ ලේඛනවල විස්තර සහ බැංකු කාඩ්පතක විස්තර සඳහන් කරමින්, ණයට ගත් අරමුදල් ලැබෙනු ඇත. ණය.

කෙසේ වෙතත්, සෑම ණය ගැණුම්කරුවෙකුටම මුදල් ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට, ණය මුදලක් මුදල් වශයෙන් ගෙවීමට හෝ නිකුත් කළ ණයක් පිළිබඳ ගැටලුවක් විසඳීමට ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන ශාඛාවකට යාමට හේතුවක් තිබිය හැක. සමාගමට නගරය වටා ශාඛා ජාලයක් ඇති විට එය වඩාත් පහසු වේ.

දඬුවම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක අධ්‍යයනය

දඬුවම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක අධ්‍යයනය

විනයගරුක ණය ගැතියන් පවා වැරදි සහ කල් ඉකුත් වූ ණය සිදු කළ හැකිය. සියල්ලට පසු, ගෙවීමේ කාලය අවසන් වීමට ආසන්න දිනක ගෙවීමක් සිදු කිරීම සහ තාක්ෂණික හේතූන් මත (සති අන්ත, නිවාඩු, ආදිය) මුල්‍ය ගනුදෙනු දින කිහිපයක් ප්‍රමාද කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රමාදයක් සිදුවිය හැක.

කිසිදු සැකයකින් තොරව, කල් ඉකුත් වූ ණය සඳහා දඩයක් ගෙවීම සෑම කෙනෙකුටම සපයනු ලැබේ. එහෙත් ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩාත් පක්ෂපාතී වන එම MFIs තෝරා ගැනීම වඩා හොඳය. ණයක් සඳහා වැඩිපුර නොගෙවීම සඳහා, ණය ගිවිසුමේ පාඨය ප්රවේශමෙන් කියවා දඩ මුදල් ප්රමාණය සහ ඒවායේ උපචිත නඩු පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ. කොන්ත්රාත්තුවේ ප්රධාන පෙළට පමණක් නොව, කුඩා මුද්රණයෙන් ලියා ඇති කොන්ත්රාත් වල සබැඳි සහ සටහන් වෙත අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ - ඒවාට වැදගත් තොරතුරු ගබඩා කළ හැකිය.

සැඟවුණු ගාස්තු සහ කොමිස් ගැන ඉගෙන ගන්න

සැඟවුණු ගාස්තු සහ කොමිස් ගැන ඉගෙන ගන්න

බැංකු ආයතන වැනි සමහර ණය දෙන්නන් සැඟවුණු ගාස්තු සහ කොමිස් සමඟ ණය ලබා දේ. එබැවින් ප්රචාරණ පිරිනැමීම සඳහා සැලසුම් කර ඇති ණය මුදල ගෙවීම සඳහා අවශ්ය සැබෑ මුදලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වීම ණය ගැනුම්කරුට අතිශයින් අප්රසන්න පුදුමයක් බවට පත්වේ. තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේදී එක් වරක් කොමිස් මුදලක් උපචිත කිරීම, එය සේවය කිරීම සඳහා මාසික කොමිස් මුදලක් යනාදිය සඳහා ණය ගිවිසුම මඟින් සපයන බව දැනගන්නට ලැබේ.

එවැනි තත්වයක ප්‍රාණ ඇපකරුවෙකු නොවීම සඳහා, සියලුම ගෙවීම් සහ කොමිස් ඇතුළත් ඵලදායී ණය අනුපාතය පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා සමාගමේ උපදේශක අමතන්න. සහ අප්රසන්න විස්මයන් බැහැර කිරීම සහතික කිරීම සඳහා, ඔබ සැඟවුණු ගාස්තු නොමැතිව අවංකව සහ විනිවිද පෙනෙන ලෙස ක්රියා කරන ඔප්පු කළ MFIs තෝරාගත යුතුය.

පළමු ණය කොන්දේසි ගැන ඉගෙන ගන්න

පළමු ණය කොන්දේසි ගැන ඉගෙන ගන්න

බොහෝ MFIs නොමිලේ පළමු ණයක් පිරිනැමීම ගැන හඬ නගයි. ඒ අතරම, එවැනි ණයක් එහිම සූක්ෂ්මතා ඇත. එබැවින්, ණය ප්‍රමාදයක් තිබේ නම්, දිනකට 0.01% ක අනුපාතයක් ණය භාවිතා කරන සෑම දිනකම 1-5% ක අනුපාතයක් බවට පත්විය හැකිය. බොහෝ ණය ගැතියන් අවධානය යොමු නොකරන ණය ගිවිසුමේ පාඨයෙහි එවැනි කොන්දේසි නියම කර ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එක් දිනක ප්‍රමාදයකින් 0%ට ගත් රුපියල් 20,000 රුපියල් 30,000ක් බවට පත් විය හැක. එසේම, පොලී ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා නියමිත කාලයට පෙර ණය ආපසු ගෙවීමට අවශ්‍ය නම්, අනපේක්ෂිත කොමිස් ණය ගැනුම්කරුට බලා සිටිය හැක.

එවැනි තත්වයක ප්‍රාණ ඇපකරුවෙකු නොවීම සඳහා, එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වර්ගය (මාර්ගගතව හෝ කඩදාසි ආකාරයෙන්) නොසලකා ණය ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට පෙර ප්‍රවේශමෙන් කියවීම අවශ්‍ය වේ. කොන්ත්රාත්තුවේ නියමයන් පිළිබඳව ඔබව හුරු කරවීමට කාලය අසීමිත වේ, එබැවින් සෙමින් වාසි සහ අවාසි කිරා බැලීම වැදගත් වේ. සරල සහ තේරුම් ගත හැකි කොන්දේසි මත සහ "අන්තරායන්" නොමැතිව ගිවිසුම් සපයන MFIs තෝරා ගැනීම වඩාත් සුදුසුය.

A loan from an Microfinance Institution or a bank

මුදල් සමාගම් හෝ බැංකුවකින් ණයක්: එය ලාභදායී වන්නේ කවදාද?

අද ජීවිතයේ යථාර්ථයන් තුළ, MFI සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් වලින් ලබා ගන්නා ණය සම්බන්ධයෙන් මිනිසුන්ගේ ආකල්ප විශාල ලෙස වෙනස් වී ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඇතැම් අවස්ථාවලදී මෙම සේවාවන් භාවිතා කිරීම නිවැරදි නම්, ඔවුන් මූල්ය දුෂ්කරතා විසඳීමට පමණක් නොව, මුදල් ඉතිරි කිරීමටද උපකාරී වනු ඇත.

මුල්‍ය දුෂ්කරතා වලදී විකල්ප විසඳුමක් සොයමින් කාලය නාස්ති නොකිරීමට, MFI වෙතින් ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම ලාභදායී වන්නේ කුමන අවස්ථා වලදීද, එය වඩා හොඳ වන්නේ කවදාද යන්න සොයා බැලීම සෑම කෙනෙකුටම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. බැංකුවකින් ණයක් සඳහා අයදුම් කරන්න.

බැංකු ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට හොඳම කාලය කවදාද?

ඔබට සජීවී සංචාරයකදී සහ අන්තර්ජාලය හරහා බැංකුවකට මෙන්ම MFI වෙත ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක. ණයක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සිදුවන්නේ කාඩ්පතක් මත ණයක් තවදුරටත් ලැබීමත් සමඟ අන්තර්ජාලය හරහා ණයක් සඳහා අයදුම්පතක් පිරවීමෙනි. බැංකුව විසින් සකස් කරන ලද ණය ගැනුම්කරු සඳහා වන අවශ්යතා ලැයිස්තුව, මූල්ය ආයතනයේ ප්රතිපත්තිය සහ ණය ප්රමාණය මත රඳා පවතී. එබැවින්, එවැනි තත්වයන් යටතේ බැංකුවකට ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම සාධාරණීකරණය කළ හැකිය:

 • දිගු කාලයක් සඳහා විශාල ණය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.
 • මූල්‍ය ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා, ණයක් සඳහා ලේඛන එකතු කිරීමට සහ බැංකුවේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට කාලය වෙන්කර තිබේ.
 • ඉහළ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම, ධනාත්මක ණය ඉතිහාසය, ණය අනුමැතිය පිළිබඳ විශ්වාසය.

ණය දෙන්නෙකුගෙන් ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට හොඳම කාලය කවදාද?

මුල්‍ය ගැටලුවලට ඉක්මන් විසඳුමකට වඩා ණය ගැටලුවක් විසඳීමේ ප්‍රමාදය මිල අධික වන අවස්ථා වලදී, MFI වෙතින් ණයක් විකල්පයක් බවට පත්වේ. අද, දැඩි තරඟකාරිත්වය හමුවේ, බොහෝ මූල්‍ය සමාගම් ණය පොලී, ප්‍රවර්ධන කේත, ප්‍රවර්ධන දීමනා, පළමු ණය සඳහා අඩු පොලී මත වට්ටම් ලබා දෙයි, එමඟින් ණය ගැණුම්කරුවන්ට ණය සඳහා වැඩිපුර ගෙවීම බැංකු ණයට වඩා අඩු කිරීමට ඉඩ සලසයි. මේ අනුව, MFI හි ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම වඩා ලාභදායී වන්නේ:

 • මට කෙටි කාලයක් සඳහා කුඩා ණයක් අවශ්‍යයි. බැංකු දින කිහිපයක් සඳහා ණය නිකුත් නොකරයි, එබැවින් ණය ගැනුම්කරුට වෙනත් විකල්පයක් නොමැත.
 • හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවය: ඔබට මුදල් සෙවීමේ ගැටලුව දිනක් හෝ පැය කිහිපයක් ඇතුළත විසඳා ගත යුතුය.
 • ණය ඉතිහාසයක් සමඟ ගැටලු තිබේ, දරාගත නොහැකි මාසික ගෙවීම් ඇති බැංකුවකට හිඟ ණය හෝ ණය තිබේ.

බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම්වල ණය එකිනෙකට වෙනස්, නමුත් ඒ සමඟම, ණය දීමේ විකල්ප දෙකම එකිනෙකට සමාන වේ. එබැවින්, ණය දීමේ විකල්ප දෙකම සමඟ, ණය ගැනුම්කරු විධිමත් ලෙස ණය ගිවිසුමක් සකස් කරයි, සහ ගිවිසුම යටතේ ඇති වගකීම් සම්පූර්ණයෙන් ඉටු කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය. එබැවින්, ණය ගැණුම්කරු තෝරා ගන්නා විකල්පය කුමක් වුවත්, කොන්ත්රාත්තුව අත්සන් කිරීමට පෙර, එය ක්රියාත්මක කිරීමේ දිනයේ දී ණය කොන්දේසි ප්රවේශමෙන් අධ්යයනය කිරීම වැදගත් වේ. වත්මන් ප්‍රවර්ධන දීමනාව භාවිතා කිරීමට හැකි වන අතර, එය ණය දීමේදී සැලකිය යුතු ලෙස මුදල් ඉතිරි කරයි.

ඔබට සබැඳි ණයක් සඳහා අවශ්‍ය කුමක්ද?

ඔබට සබැඳි ණයක් සඳහා අවශ්‍ය කුමක්ද?

ඔන්ලයින් ණයක් යනු ඔබට අපගේ මාර්ගගත අයදුම් පත්‍රය හරහා මාර්ගගතව අයදුම් කළ හැකි දෙයකි. ඔබ ණයක් අනුමත කර ඇත්නම්, එය එම ව්‍යාපාරික දිනයේදීම ඔබේ බැංකු ගිණුමට මාරු කළ හැක. අප විසින් සපයනු ලබන ඉක්මන් මුදල් ණය අනාරක්ෂිත ය (එනම්, ඔබ ඔබේ මුදල් ණය වගකීම් පැහැර හරින්නේ නම් හෝ ඔබේ ගෙවීම් පැහැර හරින්නේ නම්, ඔබට වත්කමක් ඇපයක් ලෙස තැබීමට අවශ්‍ය නැත) සහ Rs.1000 සිට Rs.100000 දක්වා ණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම ඉක්මන් සහ පහසු වේ. ණය ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය, අපි මෙහි Gost Finance හි වැඩ කරන ආකාරය සහ අපගේ සුදුසුකම් පිළිබඳව වැඩිදුර දැන ගැනීමට කාලය ගත කරන ලෙස අපි ඔබව දිරිමත් කරමු.

ඔබ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ පසු, අපි අපගේ තීරණය ඔබට දන්වන්නෙමු, ඔබ අනුමත කරන්නේ නම්, අපි ඔබේ මුදල් ණය ඔබේ බැංකු ගිණුමට මාරු කරන්නෙමු; එමනිසා, ඔබට අවශ්‍ය මුදල් එම ව්‍යාපාරික දිනයේදීම ලබා ගත හැක.

මට මුදල් ණයක් භාවිතා කළ හැක්කේ කුමක් සඳහාද?

මට මුදල් ණයක් භාවිතා කළ හැක්කේ කුමක් සඳහාද?

කලින් ප්‍රකාශ කළ පරිදි, අපගේ මුදල් ණය සැලසුම් කර ඇති අතර ඒවා නියමිත වේලාවට ණය ලබා ගැනීමේ ක්‍රමයක් ලෙස සැලසුම් කර ඇති අතර, ආපසු ගෙවීමේ ව්‍යුහයන් සකසා ඇති අතර එමඟින් උපචිත පොලිය ඇතුළුව ණයට ගත් මුළු මුදලම කෙටි කාලයක් තුළ ආපසු ගෙවිය හැකිය. මෙම මුදල් ආපසු ගෙවීමේ ව්‍යුහයන්, අපගේ පවතින චෙක්පත් සමඟින් ඔබට හදිසි අවස්ථාවකදී උදවු කළ හැක.

පහත, අපි Gost Finance හි මිනිසුන්ට ඉක්මන් මුදල් ණයක් ලබා ගැනීමට වඩාත් ජනප්‍රිය හේතු කිහිපයක් ලැයිස්තුගත කරමු:

 • හදිසි නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම
 • වැරදීමකින් කැඩුණු හෝ කැඩුණු දත් හෝ දත් අලුත්වැඩියා කිරීම වැනි හදිසි දන්ත වෛද්ය කටයුතු සඳහා අරමුදල් සැපයීමට
 • ඔබ බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා විශාල හෝ විශාල බිල්පතක් ගෙවන්න

අපගේ ඉක්මන් මුදල් ණය අපගේ මූල්‍ය ගැටලු සඳහා දිගුකාලීන විසඳුමක් නොවේ. ඔබේ මුදල් ණයට අවශ්‍ය වියදම් පියවා ගැනීමට දී ඇති මාසයක් සඳහා ඔබේ පඩිපත ප්‍රමාණවත් නොවේ නම්, ඉක්මන් මුදල් විකල්පය ශක්‍ය විකල්පයක් විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මුදල් ණය ඔබට නිවැරදි තේරීම බව ඔබට හැඟෙන්නේ නැත්නම්, මුදල් ණයට ගැනීමේ විකල්ප ගැන තව දැන ගැනීමට අපි ඔබව දිරිමත් කරමු.

පුද්ගලික ණයක් සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

අපගේ Gost Finance සේවාව හරහා ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සරල සහ සරල ය. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ණය සමාගමක් තෝරා ගැනීමයි, පසුව ඔවුන්ගේ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිස සබැඳි අයදුම්පත සම්පුර්ණ කර ඔබගේ සියලු විස්තර නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න. කළමනාකරුවන් ඔබගේ අයදුම්පත සමාලෝචනය කර ණය පිළිබඳව තීරණයක් ගනු ඇත. ඔබේ ණය සහ පොලී නියමිත වේලාවට සහ ගැටළු නොමැතිව ආපසු ගෙවීමට හැකි බවට සහතිකයක් ලබා දිය යුතු බව මතක තබා ගන්න. ඔබගේ ණය ගැන තීරණයක් ගත් පසු ඊමේල් හෝ දුරකථනයෙන් ඔබව සම්බන්ධ කර ගනු ඇත.

ඔබට කොපමණ ඉක්මනින් ණයක් ආපසු ගෙවිය යුතුද?

අපගේ මුදල් ණය සඳහා ආපසු ගෙවීමේ විස්තර වෙනස් වන අතර ණය කොන්දේසි මත රඳා පවතී. බොහෝ ණය දෙන්නන් මාසයක් සහ අවුරුදු හතක් අතර ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සපයයි. ඔබේ පොලී අනුපාතය සහ මාසික ගෙවීම යන දෙකම ඔබ තෝරා ගන්නා ණය ප්‍රමාණය මත බලපානු ඇත. අපගේ ක්ෂණික මුදල් ණය භාවිතා කරන විට, ඔබට පොලී ගෙවීමට අවශ්‍ය වන අතර යම් නිශ්චිත දින වලදී ඔබට යම් මුදලක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇති බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත් වේ, එබැවින් ඔබේ මාසික අයවැය ඒ අනුව සැලසුම් කරන්න. මූල්‍ය සමාගම්: Lotus Loan, FastRupee, OnCredit, LoanMe, CashX, Robocash සහ තවත්.

Questions and answers: Finance Companies of Sri Lanka

ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු: ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සමාගම්

❶ මූල්ය සමාගම් වලින් ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද ❓

සියලු දීමනා සමාලෝචනය කරන්න. ඉදිරිපත් කළ ණය ආයතන අතරින් හොඳම විකල්පය තෝරන්න. මූල්ය සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ප්රශ්නාවලියෙහි ක්ෂේත්රවල තොරතුරු පුරවන්න. එවිට ණයක් ලබා දීම සඳහා ගිවිසුමේ නියමයන් සහ රීති වලට එකඟ වන්න. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, විනාඩි 1-15ක් ඇතුළත ලියාපදිංචියේදී ඔබ විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති දුරකථන අංකයට සහ/හෝ විද්‍යුත් තැපෑලට SMS පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත, එහිදී ඔබේ අයදුම්පත අනුමත කර තිබේද නැතහොත් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේද යන්න ඔබට දන්වනු ලැබේ. එසේම, යෙදුමේ තත්ත්වය පුද්ගලික ගිණුමේ දැකිය හැකිය. ණය අනුමත කර ඇත්නම්, ඔබ සඳහන් කළ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් මාරු කරනු ලැබේ. ඔබට උනන්දුවක් දක්වන යෝජනා කිහිපයක් සඳහා අයදුම්පත් යැවීමට නිදහස් වන්න.

❷ ශ්‍රී ලංකාවේ ණය දෙන්නන්ගේ ණය මත කොපමණ මුදලක් තිබේද? ❓

මුල්‍ය සමාගම්වල ණය මුදල තිබේ 1000 සිට 60000 දක්වා දින 180 දක්වා. පළමු අයදුම්පත්රයේ දී, ණය මුදල රුපියල් 30,000 නොඉක්මවයි. දිනකට 0.01% ක අනුපාතයකින්. ශ්‍රී ලංකා බැංකුවල ණය මුදල රුපියල් 1000 සිට රුපියල් 100000 දක්වා ඇත. දිනකට 0.12% ක අනුපාතයකින්.

❸ MFIs Sri Lanka වෙතින් ණයක් ලබාගත හැක්කේ කාටද? ❓

සියලු කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම්
ඔබට ඕනෑම ණය සමාගමකින් ණයක් ලබා ගත හැක: ඔබ වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ය; ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක්; ඔබට ශ්‍රී ලංකා බැංකුවක බැංකු කාඩ්පතක් හෝ ජංගම ගිණුමක් තිබේ; ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය වැඩ කරයි; ඔබ අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ඇත.

❹ මම කොහොමද ලංකාවේ සල්ලි ගන්නේ ❓

මුදල් ලැබීමට විකල්ප 2ක් ඇත: ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතට හෝ ජංගම ගිණුමකට සබැඳිව සහ සමාගමේ ශාඛාවල මුදල්. බොහෝ MFIs ඔබගේ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් හුවමාරුවක් ලබා දෙයි, නමුත් ඔබට මුදල් අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඕනෑම ATM එකකින් මුදල් ලබා ගත හැක.

❺ ශ්‍රී ලංකාවේ MFIs හි ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද? ❓

ඔන්ලයින් ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා ලේඛන කට්ටලය අවම වේ. ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත: වලංගු ශ්‍රී ලාංකික ජංගම දුරකථන අංකයක් දරන්නෙකු; වලංගු ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පතක් දරන්නෙකු; ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය හෝ ස්ථිර පදිංචිය; වලංගු ශ්‍රී ලංකා බැංකු ගිණුමක හිමිකරු.

❻ ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සමාගම්වල ණයක් ආපසු ගෙවන්නේ කෙසේද සහ ආපසු ගෙවන්නේ කෙසේද? ❓

ණය ආපසු ගෙවීමට ක්රම 4 ක් ඇත:
 • සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ බැංකු කාඩ්පතක් (Visa/MasterCard) භාවිතා කරමින් 24/7
 • ඔබට මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් ක්‍රමය හරහා ආපසු ගෙවිය හැක. එය ආරක්ෂිත, ඉක්මන් සහ පහසු සහ කිසිදු කොමිස් මුදලක් නොමැතිව
 • බැංකු තැන්පතු. ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකුව හෝ ATM/CDM යන්ත්‍රය භාවිතයෙන්
 • Cargills Food City
 • Pay&Go kiosks

මුල්‍ය නිෂ්පාදන සහ සේවා හෙළිදරව් කිරීම

පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම ණය සමාගම් පිළිබඳ සියලු සම්බන්ධතා තොරතුරු වේ. තොරතුරුවලට මූල්‍ය සමාගම්වල නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, සංවිධානයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ විස්තර, ජාතික මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ බලපත්‍රයක් තිබීම, අවම/උපරිම ණය කාල සීමාව, වාර්ෂික ප්‍රතිශතය සහ උදාහරණයක් ඇතුළත් වේ. ණය පිරිවැය ගණනය කිරීම.

Lotus Loan

Zephyr Solutions (Private) Limited Sri Lanka
address: 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800
phone numbers: 0 117 821444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 240%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

CashX

Consulting Services (Private) Limited
address: No 422/3, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 562 756
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 216%
term: from 10 to 30 days
age range: 20-60

LoanMe

Fintechh Software Solutions Limited
address: N#321, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 877 555
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 230%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

Cashwagon

Lendtech Lanka
address: 241, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08
phone numbers: +94 117 463 100
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 360%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

FastRupee

FastRupee (Private) Limited
address: Access Towers, Union Place, Colombo 02
phone numbers: +94 117 749 444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 365%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

RoboCash

Rapidlend (Private) Limited
address: No.04 Geethanjalee Place, Level 5, Colombo 03
phone numbers: +94 112 208 220
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 220%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-55

Reviews

Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support