ශ්‍රී ලංකාවේ පහසු ණය මාර්ගගතව ᐈ දැන්ම අයදුම් කරන්න! ඉක්මන්! ඉක්මනින්!

පහසු මාර්ගගත ණය ලබා ගන්න! එය ඉක්මන් සහ පහසුයි. මිනිත්තු 7කින් ✓ අඩු පොලියට ✓ ලියකියවිලි නොමැතිව ✓ සැඟවුණු ගාස්තු නොමැතිව ඉක්මන් පහසු ණයක් සඳහා දැන්ම අයදුම් කරන්න!

ණය මුදල

+

ණය කාලය

+

තොරතුරු වල සත්‍යතාව: 04.06.2023 07:00 | ශ්‍රී ලංකා ණය දෙන්නන්ගෙන් ණයක් සඳහා වන ගාස්තු සහ කොන්දේසි පිළිබඳ තොරතුරු ණය සමාගම් සහ බැංකු විසින් සපයනු ලැබේ හෝ පොදු මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගනී. කරුණාකර බැංකුවේ හෝ ණය සමාගමේ ශාඛාවලට ඇමතීමෙන් නියමයන් සහ ගාස්තු පරීක්ෂා කරන්න.

Lotus Loan Sri Lanka ᐈ මාර්ගගත ණය රු.40000
★★★★★ 4.58

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

450Rs. 150 Rs.

first credit

1500-to40000 Rs.

re-loan

40000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.03 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 182 දින
වයස: 22-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 30000 + දවස් 122 + රු. 18,274 [පොලි මුදල] = රු.48,274 [මුළු මුදල]

lotusloan sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 15000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Robocash Sri Lanka ᐈ නව සේවාදායකයා සඳහා රු.25000 දක්වා නොමිලේ ණයක්!
★★★★★ 4.75

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

1950Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to25000 Rs.

re-loan

60000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.13 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 21-65 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 50000 + දවස් 180 + රු. 3,688 [පොලි මුදල] = රු.53,688 [මුළු මුදල]

robocash lk sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ මිනිත්තු 4කින් ඔබට ඔබගේ බැංකු ගිණුමට රු.50000ක් දක්වා ලබාගත හැක!;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.25000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
LoanMe - මිනිත්තු 15 කින් Rs.50000 දක්වා ණය ලබා ගන්න
★★★★☆ 4.38

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

8000-to18000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 25000 + දවස් 180 + රු. 15,500 [පොලි මුදල] = රු.40,500 [මුළු මුදල]

loanme lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
OnCredit ᐈ Rs.50000 පළමු ණය සඳහා 0%
★★★★☆ 4.11

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

3-to183 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-16%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 180 + රු. 3,600 [පොලි මුදල] = රු.8,600 [මුළු මුදල]

oncredit sri lanka loan

වාසි:
+ ආරක්ෂිත මාර්ග හරහා පමණක් ණය ලබා දීමේ සරල කොන්දේසි;
+ සතියේ දින 7ම, දවසේ පැය 24ම අන්තර්ජාලය හරහා ඉක්මනින් ණය නිකුත් කිරීම;
+ සැඟවුණු ගාස්තු නැත, ණය ආපසු ගෙවීමේ මුදල, වාරය සහ දිනය තේරීමේ උපරිම විනිවිදභාවය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fastrupee ᐈ ඔන්ලයින් ණය රු.50000 දක්වා
★★★★★ 4.64

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

1000-to15000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 183 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 90 + රු. 4,500 [පොලි මුදල] = රු.9,500 [මුළු මුදල]

fastrupee sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ ඔබ ලබාගත් ණය මුදල නියමිත දිනයේදී ආපසු ගෙවා රු. 50,000ක් දක්වා ණය මුදලක් ලබාගැනීමට මෙන්ම වෙනත් ප්‍රතිලාභ සදහාද සුදුසුකම් ලබන්න;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
CashX - ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත ණය රු.50000
★★★★★ 4.73

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

10-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5000 + දවස් 10 + රු. 750 [පොලි මුදල] = රු.5,750 [මුළු මුදල]

cashx lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fino Loan ᐈ 100000 LKR දක්වා අනපේක්ෂිත වියදම් පියවා ගැනීමට ඉක්මනින් මාර්ගගත ණයක් ලබා ගන්න
★★★★★ 4.5

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

900Rs. 150 Rs.

first credit

3000-to20000 Rs.

re-loan

100000 Rs.

වාරය

1-to120 දින

rate

0.06 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 120 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 20000 + දවස් 30 + රු. 9,600 [පොලි මුදල] = රු.29,600 [මුළු මුදල]

fino sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 3000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න

පහසු ඔන්ලයින් ණය: මට මුදල් භාවිතා කළ හැක්කේ කුමක් සඳහාද?

ඉක්මනින් මුදල් ලබා ගත හැකි ස්ථානය ගැන සිතනවාද? ඔබේ හිස කැරකෙන විට පවා ඔබට ඉක්මනින් මුදල් සොයා ගත හැකි අතර, බැලූ බැල්මට තත්වය කණගාටුදායක හා බලාපොරොත්තු රහිත බවක් පෙනෙන්නට තිබේ. අපගේ විශ්වාසවන්ත ණය දෙන්නන් සමඟින් ඉක්මන් පහසු ණය ලබා ගන්න. අපි ඔබට මාර්ගගතව අයදුම් කළ හැකි සහ ඉක්මනින් ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගත හැකි පහසු අනුමත ණය ලබා දෙන්නෙමු. සුළු වැටුපක් සඳහා හදිසි අවශ්‍යතාවයක් ඇත්නම් සහ දුෂ්කර අවස්ථාවකදී උදව් කිරීමට මිතුරන් සූදානම් නැතිනම්, අපගේ Gost Finance Sri Lanka සේවාව පමණක් වනු ඇත. ගැටලුවට පිළිගත හැකි විසඳුම. ඔබට ඉක්මනින් මුදල් අවශ්‍ය බව අපට වැටහේ. පහසු ණය මාර්ගගත අනුමැතියකදී, අපි ඔබේ අවශ්‍යතා සඳහා නිවැරදි ක්ෂණික ණය සොයා ගැනීම පහසු කරමු. අදම අන්තර්ජාලය හරහා පහසු ගෙවීම් ණය ලබා ගන්න. පහසු ණය සමාගමක් සමඟ දැන් අයදුම් කරන්න!

දැන් රට දුෂ්කර කාලවලදී ගමන් කරමින් සිටී. Covid-19 වසංගතය හේතුවෙන් ආර්ථිකයේ බොහෝ කර්මාන්ත කඩා වැටීම: ගුවන් සේවා සහ සංචාර, සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාරය, රාත්‍රී ජීවිතය, විදේශ වෙළඳාම සහ තවත් බොහෝ දේ පහත වැටී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට හානියක් විය. මෙම සිදුවීම් නිසා බොහෝ දෙනෙකුගේ ආදායම් අඩු වී ඇති අතර, යමෙකු රැකියාවක් නොමැතිව ඉතිරි වී ඇත. ජීවන වියදම ඉහළ ගිහින්. මේ සියල්ල වේගවත් පහසු ණය ඉතා ජනප්‍රිය වී ඇති බවට හේතු වී තිබේ. බොහෝ අය පහත සඳහන් වියදම් සඳහා ණයට ගත් මුදල් භාවිතා කරයි:

 • වෛද්‍ය බිල්පත්
 • ප්‍රමාද වූ උපයෝගිතා බිල්පත්
 • ණය ආපසු ගෙවීම
 • නිවාස අලුත්වැඩියාව
 • මෝටර් රථ බිඳවැටීම
 • පවුලේ අයගෙන් මුදල් ඉල්ලා සිටීම

පහසු ණය සපයන්නා ඔබේ ජීවිතය වැඩිදියුණු කිරීමට හෝ ගැටලුවක් විසඳීමට ඔබේ මනසේ ඇති ඕනෑම සැලසුමක් සමඟ ඔබට උපකාර කරයි. මෙම මුදල් වියදම් කරන්නේ කෙසේද යන්න ඔබට භාරයි. අන්තර්ජාලයේ "මා ළඟ පහසු ණය" ලියා ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳ ණය කොන්දේසි සහිත හොඳම දීමනාව තෝරන්න. අපගේ හවුල්කරුවන් අතර ඔබට හිතකර ණය කොන්දේසි ද තෝරා ගත හැකිය. ඔබ පිරිනැමීම ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා පහසු ණය අයදුම්පතක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක!

How to get an easy loan now

දැන් පහසු ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

ඔබට හදිසියෙන් මුදල් ණයට ගැනීමට අවශ්‍යද? ඔබට එය පහසුවෙන් සහ සරලව කළ හැකිය. මුදල් ලබා ගත හැක්කේ කොතැනින්ද, බොහෝ සේවා සපයන්නන් අතර විශ්වාසදායක ණය දෙන්නන් සොයා ගත හැක්කේ කොතැනින්ද යන්න සහ පහසු ණය වෙබ් අඩවිය ගවේෂණය කිරීම ගැන අපගේ විශේෂඥයින් ඔබට පැවසීමට සතුටු වනු ඇත. අපි බොහෝ ක්‍රම දෙස බලා ඔබට වඩාත් පහසු වන්නේ කුමක්දැයි සොයා බලමු. ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ජනප්‍රිය පහසු ණය විකල්ප සලකා බලන්න:

Credit cards. Overdrafts

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්. අයිරා

පරෙස්සම් වීම සහ ඉතිරිකිරීම් කිරීම නිවැරදි දෙයයි! එවැනි සංචිත අරමුදලක් ඔබට මුදල් අවශ්ය විට කදිම රක්ෂණයක් වනු ඇත. ණය මාර්ගයක් භාවිතයෙන් අමතර රක්ෂිතයක් කළ හැකිය - ක්රෙඩිට් කාඩ්පතක් හෝ අයිරාවක්. ඔබට මුදල් අවශ්‍ය නම් මෙය පහසු වේ. නමුත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් සහ අයිරාවක් අතර වෙනස අවබෝධ කර ගැනීම වැදගත් වේ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් යනු සේවාලාභියාට බැංකුවේ වියදමින් භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෙවීමට ඉඩ සලසන ගෙවීම් කාඩ්පතකි. මෙමගින් සෑම විටම වියදම් සඳහා අමතර මුදලක් ලබා ගැනීමට හැකි වේ, එය සැලසුම් නොකළ මිලදී ගැනීම් වලදී පහසු වේ, වැටුප ඩෙබිට් කාඩ්පතට මාරු කරන තෙක් බලා නොසිට.

අති අයිරාවක් යනු ඔබට එහි තිබෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මුදලක් ඔබේ චෙක්පත් ගිණුමෙන් අඩු කර ගැනීමට ඉඩ සලසන විශේෂ කෙටි කාලීන බැංකු ණයකි. ශේෂයේ ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මුදලක් ඔහුගේ ගිණුමෙන්/කාඩ්පතෙන් භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෙවීමට බැංකුව සේවාදායකයාට අයිතිය ලබා දෙයි. සරලව කිවහොත්, අයිරාවක් යනු ඩෙබිට් කාඩ් හිමියන් සඳහා කෙටි කාලීන ණයකි.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් භාවිතා කිරීම සඳහා වාර්ෂික ගාස්තුවක් ඇත, නමුත් අයිරා පහසුකමක් භාවිතා කිරීම සඳහා නොවේ. ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් ලබා ගැනීම ගැටළුවක් නොවනු ඇත, නමුත් සෑම කෙනෙකුටම අයිරා පහසුකමක් භාවිතා කළ නොහැක. ඔබගේ බැංකු ගිණුම ඉතා දිගු කාලයක් විවෘත කර ඇත්නම් සහ බැංකුව සමඟ සම්බන්ධතා වල ගැටළු නොමැති නම් ඔබට අයිරාවක් භාවිතා කළ හැක.

නිගමනය: හදිසි අවස්ථාවකදී, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සහ අයිරා භාවිතා කිරීම ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉක්මන් සහ පහසු පුද්ගලික ණය ලබා ගැනීම සඳහා හොඳ තේරීමක් වේ.

පවුලේ අයගෙන් හෝ මිතුරන්ගෙන් ණයක්

පවුලේ අයගෙන් හෝ මිතුරන්ගෙන් ණයක්

ඥාතීන්ගෙන් හෝ මිතුරන්ගෙන් ණයක් ගැනීම ඔබ කළ යුතු අවසාන දෙයයි. ඔබ සඳහා, මුදල් සොයා ගැනීමට තවත් අවස්ථා නොමැති විට මිතුරන්ගෙන් හෝ පවුලේ අයගෙන් ණයක් ගැනීම අවසාන විකල්පය විය යුතුය. අපි එසේ සිතන්නේ මන්දැයි බලමු?

මෙය නවතම විකල්පයයි, ඔබට ඉතිරිකිරීම්, හදිසි අරමුදලක්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් සහ අයිරාවක් නොමැති විට, ඔබට පහසුවෙන් ඉක්මන් ණයක් වෙතින් ඉල්ලා සිටිය හැක. ඔබේ පවුල. බොහෝ අවස්ථාවලදී, ඔබ ඔබට මුදල් ණයට දීමට කැමැත්තෙන් සිටින බව අපට විශ්වාසයි, ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය ඉතා නම්‍යශීලී විය හැකිය. අවශ්‍ය නම්, ඔබට සරල බැංකු හුවමාරුවකින්, බැංකුවකට හෝ ATM යන්ත්‍රයකට ගොස් මුදල් ලබා ගත හැක.

මෙතරම් පහසු රුපියල් ණයක් ගැනීමේ අවාසිය කුමක්ද? කාරණය නම් ඔබේ මූල්‍ය ගැටලු ඔබේ පවුලේ අයට සහ මිතුරන්ට දැන ගැනීමට හැකි වීමයි. ඔබ කවදා හෝ නියමිත වේලාවට ඔබේ ණය ආපසු ගෙවීමට අපොහොසත් වුවහොත්, ඔබේ සම්බන්ධතාවය අනතුරේ. එසේම, ඔබේ පවුලට හෝ මිතුරන්ට ඔවුන්ගේම මූල්‍ය ගැටලු ඇති විය හැක, එබැවින් මාර්ගගත ණය සඳහා ඉල්ලීම ඔබේ ආදරණීයයන් ඔබට ණයට දීමට නොහැකි නම් ඔවුන් අසීරු තත්ත්වයකට පත් කරනු ඇත. මුදල. ඥාතීන්ගෙන් මුදල් ණයට ගැනීමෙන්, ඔබ ඔවුන් සමඟ ඇති ඕනෑම සම්බන්ධතාවයක් අවදානමට ලක් කරයි.

මතක තබා ගන්න! Gost Finance Sri Lanka - පහසු ණයක් අය කෙරේ!

බැංකුවකින් හෝ මූල්‍ය සමාගමකින් ණයක්

බැංකුවකින් හෝ මූල්‍ය සමාගමකින් ණයක්

මුල්‍ය ඉතුරුම් නොමැති නම් සහ පවුලේ අයගෙන් හෝ මිතුරන්ගෙන් මුදල් ණයට ගැනීම ඔබට පිළිගත නොහැකි නම්, ඔබ බැංකුවක් හෝ මූල්‍ය සමාගමක් වෙත අවධානය යොමු කරන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු. එවැනි සංවිධානවල වැඩ සම්පූර්ණයෙන්ම නිල වන අතර, ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරකම් රාජ්යය විසින් නියාමනය කරනු ලැබේ. එබැවින් ඔබට පහසු පුද්ගලික ණයක් ආරක්ෂිතව ගත හැක!

බැංකුවකට ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමෙන්, ඔබට ප්‍රශස්ත පොලී අනුපාත සහ විවිධ ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රම ලබා ගත හැක. ඊට අමතරව, බැංකු ණයක් ආපසු ගෙවීම ඔබේ ණය වාර්තාව වැඩිදියුණු කරන අතර, අනාගතයේදී නව ණය ලබා ගැනීමේදී ඔබට විශාල වාසියක් ලැබෙනු ඇත.

නමුත් එවැනි පහසු මූල්‍ය ණය සඳහා අවාසි ද ඇත. එමෙන්ම වඩාත්ම වැදගත් දෙය වන්නේ ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමේ සහ ලබා ගැනීමේ ක්රියාවලියයි. ලේඛන විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු කිරීම අවශ්‍ය වන අතර, තැන්පතුවක් ද අවශ්‍ය විය හැකි බැවින්, එය ඉතා සංකීර්ණ හා කාලය ගත වේ.

නිගමනය. ඔබට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉක්මන් සහ පහසු ණයක් අවශ්‍ය නම්, ණයක් ලබා ගැනීමේ සංකීර්ණතාව හේතුවෙන් බැංකු හොඳම තේරීම නොවේ. ඔබට බොහෝ කාලයක් සහ හොඳ ණය ඉතිහාසයක් අවශ්ය වනු ඇත. නමුත් ඔබ රුපියල් 200,000 දක්වා විශාල මුදලක් සඳහා දිගු කාලීන ණයක් සොයන්නේ නම්, බැංකු ඔබට වඩාත් සුදුසු වේ.

Loan from Online Money Lenders

ඔන්ලයින් මුදල් ණය දෙන්නන්ගෙන් ණය

ඔන්ලයින් මුදල් ණය දෙන්නන් අන්තර්ජාලය හරහා ඉක්මන් සහ පහසු ණය ලබා ගැනීමට ඇති පහසුම සහ ජනප්‍රියම ක්‍රමයයි. එවැනි කුඩා පෞද්ගලික සමාගම් දැනට නවීනතම ෆින්ටෙක් තාක්ෂණයන් හඳුන්වාදීමත් සමඟ අන්තර්ජාලය හරහා අඩු පොලියට පහසු ණය ලබා දෙයි.

පහසු ණය සමාගමක්, සැපයුම්කරුවෙකු සහ වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කරමින්, ගනුදෙනුකරුවන්ට විනාඩි 10 කට අඩු කාලයකින් ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි අතර මිනිත්තු තිහකින් මුදල් ඔවුන්ගේ අතේ තබා ගත හැකිය. රීතියක් ලෙස, අනාරක්ෂිත ණය ලේඛන නොමැතිව පහසු ණය වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබට ලේඛන එකතු කිරීමට අවශ්‍ය නොවන බැවින් සහ ඔබේ ණය අනුමත වීමේ සම්භාවිතාව ඉතා ඉහළ බැවින් ඔබට ඉක්මනින් ණයක් ලැබෙනු ඇති බවයි.

එවැනි අනාරක්ෂිත ණය වල අවාසිය බැංකු ණයක් හා සසඳන විට ඉහළ පොලී අනුපාතිකයක් වන අතර, වෙනත් අමතර ගෙවීම් කළ හැක්කේ අයදුම් කිරීම. මක්නිසාද යත් ඇපකරයකින් තොරව ගනුදෙනුකරුවන්ට ණය ලබා දීමේදී අන්තර්ජාල ණය දෙන්නන් විශාල අවදානමක් ගන්නා බැවිනි. නමුත් මෑතදී, ක්ෂුද්ර ක්රෙඩිට් වර්ධනය හේතුවෙන්, ණය ගැනුම්කරු සඳහා කොන්දේසි වඩා හොඳ වෙමින් පවතී. එබැවින්, රැකියා විරහිතයන් සඳහා ඉක්මන් පහසු ණය පවා ලබා ගත හැකිය. ශ්‍රී ලංකාව තුළ පහසු මාර්ගගත ණය ලබා දෙන විවිධ සේවා සපයන්නන් වැඩි වැඩියෙන් සිටිති. පහසු මාර්ගගත ණය ක්ෂණික අනුමැතිය සඳහා උදාහරණය: නෙළුම් ණය, ඉක්මන් රුපියල, Robocash, OnCredit සහ වෙනත්. ඔවුන් සියලු දෙනාම අද මූල්‍ය ආධාර සැපයීමට සහ පහසු ණය ලබා ගැනීමට උදව් කිරීමට සූදානම්!

Easy Loan Application: What You Need to Know

පහසු ණය අයදුම්පත: ඔබ දැනගත යුතු දේ

ඉක්මන් පහසු ණය මාර්ගගතව දැන් අයදුම් කරන්න! එය ඉතා සරලයි! නමුත් ඔබ කොන්ත්‍රාත්තුවක් අත්සන් කර ණයක් ලබා ගැනීමට පෙර, එවැනි මූල්‍ය කැපවීමක් කිරීමට පෙර ඔබ සලකා බැලිය යුතු බොහෝ කරුණු තිබේ. ඔබට එවැනි ඉක්මන් පහසු ණයක් ලබා ගත හැකි පහසුව නිසා ණය ඉතා සිත් ඇදගන්නා සුළුය. එබැවින්, ඉක්මන් සහ පහසු ණයක් උගුලට හසු නොවීමට සහ පසුව සම්පූර්ණයෙන් හෝ නියමිත වේලාවට ණය ආපසු ගෙවීමට නොහැකි වීමට නම්, ඔබ මෙම කරුණු අනුගමනය කළ යුතුය:

Selecting a good easy loan provider

හොඳ පහසු ණය සපයන්නෙකු තෝරා ගැනීම

ඔබට පහසු පුද්ගලික ණයක් මාර්ගගතව අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම් මෙය වැදගත්ම කොටසයි. මක්නිසාද යත් වැළකිය යුතු නොසැලකිලිමත් ණය දෙන්නන් (ණය මෝරුන්) විශාල සංඛ්යාවක් සිටින බැවිනි. ඔබ තෝරා ගන්නා ණය දෙන්නා බලපත්‍රලාභී සහ සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇති බවට වග බලා ගන්න. මෙයට ස්තූතියි, සමාගම රටේ සියලුම මූල්‍ය නීතිවලට අනුකූල වන බවට සහතිකයක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. ඊට අමතරව, ඔබ පහසු වාරික ණයක් තීරණය කිරීමට පෙර සමාගමේ වැඩ ගැන ණය ගැතියන්ගේ සමාලෝචන කියවීමට අපි ඔබට උපදෙස් දෙමු.

දැන් පහසු ණය: නියම සහ කොන්දේසි

දැන් පහසු ණය: නියම සහ කොන්දේසි

ණය ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට පෙර නියමයන් සහ කොන්දේසි ප්‍රවේශමෙන් කියවීම. බොහෝ අය සම්පූර්‍ණ ගිවිසුම කියවා නොගැනීම නිසා විශාල කොමිස් මුදල් නිසා විශාල වශයෙන් ණය වී අවසන් වේ. මෙය සිදු වන්නේ කොන්දේසි කියවා නොගෙන ණය ගිවිසුමක් අත්සන් කරන නිසා පමණි. තවද මෙය ඉතා නරක ය. සියල්ලට පසු, කොන්ත්රාත්තුවේ සියලුම වැදගත් තොරතුරු අඩංගු වේ:

 • ඔන්ලයින් පහසු මුදල් ණය සඳහා පොලී අනුපාත යෙදේ
 • සේවා සහ ප්‍රමාද ගෙවීම් ගාස්තු
 • ණය ආපසු ගෙවීමේ දිනයන්
 • දිගු කිරීමක් සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද
 • ණය නියමිත වේලාවට නොගෙවන්නේ නම් කුමක් සිදුවේද
 • සහ තවත් බොහෝ දේ

ඔබේ ණය දෙන්නා මෙම තොරතුරු හෙළි කිරීමට අකමැති නම්, ඔබට පසුව ගනුදෙනු කිරීමට සිදුවනු ඇති සැඟවුණු ගාස්තු ඔවුන්ට තිබිය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එවැනි ණය දෙන්නන්ගෙන් ඈත් වීම වඩා හොඳය.

You must have a repayment plan

ඔබට ආපසු ගෙවීමේ සැලැස්මක් තිබිය යුතුය

ඔබ පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි ණය ආපසු ලබා දෙන්නේ කෙසේදැයි ඔබ නොදන්නේ නම්, එය නොගැනීම වඩා හොඳය! ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ ඔබේ මුදල් ගැටලුව විසඳනු ඇත, නමුත් එය කෙටි කාලීන වනු ඇත, ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, එකතු කරන්නන් ඔබ පසුපස හඹා යාමට පටන් ගනී. එය ඔබගේ ණය ලකුණු පහත වැටෙනු ඇති අතර ඔබේ ණය ඉතිහාසය නරක අතට හැරෙනු ඇත. මෙම ණය ගෙවීම ඉතා අපහසු වනු ඇත.

ast easy loan online apply now

මුදල් අවශ්‍යද? මම ඉක්මන් පහසු ණයක් ලබා ගන්නෙමි, දැන් අයදුම් කරන්න!

ඔබ පහසු මාර්ගගත ණය අනුමැතියක් සොයන විට, මුදල් හිඟයකදී නිරන්තරයෙන් ණය මත යැපීම ඔබට ඉතා නරක උපාය මාර්ගයක් බව මතක තබා ගත යුතුය.

ඔබ දැනටමත් ලේඛන නොමැතිව පහසු ක්ෂණික ණයක් ගෙන එය ගෙවා ඇත්නම්, ඔබ එය නිතිපතා කළ යුතු බව මින් අදහස් නොවේ. බොහෝ අය තම ණය නියමිත වේලාවට ගෙවීමේ කිසිදා නොනවතින උගුලට හසු වේ, ඔවුන් දැනටමත් ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ වැටුප වියදම් කර ඇති අතර මේ මාසයේ ඉතිරි වියදම් සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා වහාම නව ණයක් ගැනීමට පමණි.< /p>

මෙම කවයෙන් මිදීම අතිශයින් දුෂ්කර ය. එමනිසා, ඔබ සෑම විටම ඔබේ පළමු ණය ගැනත්, අනාගතයේදී ලැබෙන ණය ගැනත් ඉතා හොඳින් සිතා බැලිය යුතුය. අපගේ ඉඟි කියවීමට අපි නිර්දේශ කරන අතර ඔබේ මුදල් පාලනය කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත.

මා අසල පහසු ණය සොයා ගැනීම, අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ මාර්ගගත ණයක් ලබා ගැනීම, ඔබට පෙනෙන පරිදි, අද වෙනදාට වඩා පහසු ය. තාක්‍ෂණික දියුණුව "අන්තර්ජාලයෙන් පහසු ණයක් ලබා ගැනීමේ" ඔබේ ආශාවේ ක්‍රියාවලිය වඩාත් පහසු කර ඇත. එමනිසා, ඔබ හදිසියේම මුදල් සෙවීමේ ගැටලුවකට මුහුණ දී ඇත්නම්, හැකි ඉක්මනින් ණයක් සොයා ගැනීමට ඔබට උපකාර කිරීමට අපගේ Gost Finance Sri Lanka වෙබ් අඩවිය සතුටු වනු ඇත!

Gost Finance Sri Lanka: ප්‍රධානම දේ ඕනෑවට වඩා කලබල නොවීමයි! අපට ණය දෙන්නන්ගෙන් විවිධ දීමනා විශාල ප්‍රමාණයක් තිබේ! මූල්‍ය සමාගම් විසින් පිරිනමනු ලබන ණය කොන්දේසි දෙස බලා, ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව, හොඳම විකල්පය තෝරාගෙන හොඳම සහ පහසු පුද්ගලික ණය සඳහා අයදුම් කරන්න.

ast easy loan online apply now

Questions and answers: Easy Loans

❶ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පහසු ඔන්ලයින් ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද? ❓

සියලු දීමනා සමාලෝචනය කරන්න. ඉදිරිපත් කළ ණය ආයතන අතරින් හොඳම විකල්පය තෝරන්න. මූල්ය සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ප්රශ්නාවලියෙහි ක්ෂේත්රවල තොරතුරු පුරවන්න. එවිට ණයක් ලබා දීම සඳහා ගිවිසුමේ නියමයන් සහ රීති වලට එකඟ වන්න. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, විනාඩි 1-15ක් ඇතුළත ලියාපදිංචියේදී ඔබ විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති දුරකථන අංකයට සහ/හෝ විද්‍යුත් තැපෑලට SMS පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත, එහිදී ඔබේ අයදුම්පත අනුමත කර තිබේද නැතහොත් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේද යන්න ඔබට දන්වනු ලැබේ. එසේම, යෙදුමේ තත්ත්වය පුද්ගලික ගිණුමේ දැකිය හැකිය. ණය අනුමත කර ඇත්නම්, ඔබ සඳහන් කළ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් මාරු කරනු ලැබේ. ඔබට උනන්දුවක් දක්වන යෝජනා කිහිපයක් සඳහා අයදුම්පත් යැවීමට නිදහස් වන්න.

❷ ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලය හරහා කොපමණ මුදලක් ඉක්මනින් පහසු ණය ලබා ගත හැකිද ❓

මුල්‍ය සමාගම්වල ණය මුදල තිබේ 1000 සිට 60000 දක්වා දින 180 දක්වා. පළමු අයදුම්පත්රයේ දී, ණය මුදල රුපියල් 30,000 නොඉක්මවයි. දිනකට 0.01% ක අනුපාතයකින්. ශ්‍රී ලංකා බැංකුවල ණය මුදල රුපියල් 1000 සිට රුපියල් 100000 දක්වා ඇත. දිනකට 0.12% ක අනුපාතයකින්.

❸ දැන් ලංකාවේ කාටද ලේසියෙන් ණය ගන්න පුළුවන් ❓

සියලුම කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම් ඔබට ඕනෑම ණය සමාගමකින් ණයක් ලබා ගත හැක: ඔබ වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ය; ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක්; ඔබට ශ්‍රී ලංකා බැංකුවක බැංකු කාඩ්පතක් හෝ ජංගම ගිණුමක් තිබේ; ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය වැඩ කරයි; ඔබ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ඇත.

❹ අද ශ්‍රී ලංකාව තුළ මට පහසු ණය ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද? ❓

රුපියල් 50,000ක ණයක් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි! හරි! මුදල් ලබා ගැනීමට විකල්ප 2ක් ඇත: ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතට හෝ ජංගම ගිණුමකට සබැඳිව සහ ශාඛාවල මුදල් සමාගමේ. බොහෝ ණය දෙන්නන් ඔබේ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් හුවමාරුවක් ලබා දෙයි, නමුත් ඔබට මුදල් අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඕනෑම ATM යන්ත්‍රයකින් මුදල් ලබා ගත හැක.

❺ ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත් පහසු ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද? ❓

අන්තර්ජාලය හරහා ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා ලේඛන කට්ටලය අවම වේ. ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත: වලංගු ශ්‍රී ලාංකික ජංගම දුරකථන අංකයක් දරන්නෙකු; වලංගු ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පතක් දරන්නෙකු; ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය හෝ ස්ථිර පදිංචිය; වලංගු ශ්‍රී ලංකා බැංකු ගිණුමක හිමිකරු.

❻ මාර්ගගත ණය ආපසු ගෙවන්නේ කෙසේද ❓

ණය ආපසු ගෙවීමට ක්රම 4 ක් ඇත (ගෙවීමේ ක්රමවේද):
 • සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ බැංකු කාඩ්පතක් (Visa/MasterCard) භාවිතා කරමින් 24/7
 • ඔබට මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීමේ ක්‍රමය හරහා ආපසු ගෙවිය හැක. එය ආරක්ෂිත, ඉක්මන් සහ පහසු සහ කිසිදු කොමිස් මුදලක් නොමැතිව
 • බැංකු තැන්පතු. ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකුව හෝ ATM/CDM යන්ත්‍ර
 • මගින්
 • Cargills Food City
 • Pay&Go kiosks

මුල්‍ය නිෂ්පාදන සහ සේවා හෙළිදරව් කිරීම

පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම ණය සමාගම් පිළිබඳ සියලු සම්බන්ධතා තොරතුරු වේ. තොරතුරුවලට මූල්‍ය සමාගම්වල නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, සංවිධානයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ විස්තර, ජාතික මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ බලපත්‍රයක් තිබීම, අවම/උපරිම ණය කාල සීමාව, වාර්ෂික ප්‍රතිශතය සහ උදාහරණයක් ඇතුළත් වේ. ණය පිරිවැය ගණනය කිරීම.

Lotus Loan

Zephyr Solutions (Private) Limited Sri Lanka
address: 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800
phone numbers: 0 117 821444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 240%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

CashX

Consulting Services (Private) Limited
address: No 422/3, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 562 756
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 216%
term: from 10 to 30 days
age range: 20-60

LoanMe

Fintechh Software Solutions Limited
address: N#321, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 877 555
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 230%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

Cashwagon

Lendtech Lanka
address: 241, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08
phone numbers: +94 117 463 100
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 360%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

FastRupee

FastRupee (Private) Limited
address: Access Towers, Union Place, Colombo 02
phone numbers: +94 117 749 444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 365%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

RoboCash

Rapidlend (Private) Limited
address: No.04 Geethanjalee Place, Level 5, Colombo 03
phone numbers: +94 112 208 220
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 220%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-55

Reviews

Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support