මිනි මුදල් ණය ඔන්ලයින් ශ්‍රී ලංකාව ᐈ රු.5000 සිට රු.80000 දක්වා අනුමත කර ගන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලික මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා රු.80000 දක්වා කුඩා මුදල් ණය හෝ කෙටි කාලීන ණය යනු පරිපූර්ණ විසඳුමයි! කුඩා මුදල් ණය ඔන්ලයින් අයදුම් කරන්න!

ණය මුදල

+

ණය කාලය

+

තොරතුරු වල සත්‍යතාව: 04.06.2023 07:00 | ශ්‍රී ලංකා ණය දෙන්නන්ගෙන් ණයක් සඳහා වන ගාස්තු සහ කොන්දේසි පිළිබඳ තොරතුරු ණය සමාගම් සහ බැංකු විසින් සපයනු ලැබේ හෝ පොදු මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගනී. කරුණාකර බැංකුවේ හෝ ණය සමාගමේ ශාඛාවලට ඇමතීමෙන් නියමයන් සහ ගාස්තු පරීක්ෂා කරන්න.

Lotus Loan Sri Lanka ᐈ මාර්ගගත ණය රු.40000
★★★★★ 4.58

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

450Rs. 150 Rs.

first credit

1500-to40000 Rs.

re-loan

40000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.03 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 182 දින
වයස: 22-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 30000 + දවස් 122 + රු. 18,274 [පොලි මුදල] = රු.48,274 [මුළු මුදල]

lotusloan sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 15000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Robocash Sri Lanka ᐈ නව සේවාදායකයා සඳහා රු.25000 දක්වා නොමිලේ ණයක්!
★★★★★ 4.75

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

1950Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to25000 Rs.

re-loan

60000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.13 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 21-65 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 50000 + දවස් 180 + රු. 3,688 [පොලි මුදල] = රු.53,688 [මුළු මුදල]

robocash lk sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ මිනිත්තු 4කින් ඔබට ඔබගේ බැංකු ගිණුමට රු.50000ක් දක්වා ලබාගත හැක!;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.25000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
LoanMe - මිනිත්තු 15 කින් Rs.50000 දක්වා ණය ලබා ගන්න
★★★★☆ 4.38

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

8000-to18000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 25000 + දවස් 180 + රු. 15,500 [පොලි මුදල] = රු.40,500 [මුළු මුදල]

loanme lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
OnCredit ᐈ Rs.50000 පළමු ණය සඳහා 0%
★★★★☆ 4.11

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

3-to183 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-16%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 180 + රු. 3,600 [පොලි මුදල] = රු.8,600 [මුළු මුදල]

oncredit sri lanka loan

වාසි:
+ ආරක්ෂිත මාර්ග හරහා පමණක් ණය ලබා දීමේ සරල කොන්දේසි;
+ සතියේ දින 7ම, දවසේ පැය 24ම අන්තර්ජාලය හරහා ඉක්මනින් ණය නිකුත් කිරීම;
+ සැඟවුණු ගාස්තු නැත, ණය ආපසු ගෙවීමේ මුදල, වාරය සහ දිනය තේරීමේ උපරිම විනිවිදභාවය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fastrupee ᐈ ඔන්ලයින් ණය රු.50000 දක්වා
★★★★★ 4.64

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

1000-to15000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 183 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 90 + රු. 4,500 [පොලි මුදල] = රු.9,500 [මුළු මුදල]

fastrupee sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ ඔබ ලබාගත් ණය මුදල නියමිත දිනයේදී ආපසු ගෙවා රු. 50,000ක් දක්වා ණය මුදලක් ලබාගැනීමට මෙන්ම වෙනත් ප්‍රතිලාභ සදහාද සුදුසුකම් ලබන්න;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
CashX - ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත ණය රු.50000
★★★★★ 4.73

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

10-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5000 + දවස් 10 + රු. 750 [පොලි මුදල] = රු.5,750 [මුළු මුදල]

cashx lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fino Loan ᐈ 100000 LKR දක්වා අනපේක්ෂිත වියදම් පියවා ගැනීමට ඉක්මනින් මාර්ගගත ණයක් ලබා ගන්න
★★★★★ 4.5

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

900Rs. 150 Rs.

first credit

3000-to20000 Rs.

re-loan

100000 Rs.

වාරය

1-to120 දින

rate

0.06 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 120 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 20000 + දවස් 30 + රු. 9,600 [පොලි මුදල] = රු.29,600 [මුළු මුදල]

fino sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 3000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න

කුඩා මුදල් ණය ඔන්ලයින් ශ්‍රී ලංකාව

ක්ෂුද්‍ර ණයක්, සාමාන්‍යයෙන් කුඩා මුදල් ණයක් ලෙස හැඳින්වේ, පුද්ගලික මූල්‍ය අවශ්‍යතා සහ හදිසි අවස්ථා සපුරාලීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති කෙටි කාලීන ණයකි. අනපේක්ෂිත වියදම් ඇති වූ විට, ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා මුදල් මාර්ගගත ණය සඳහා අයදුම් කිරීම කදිම විසඳුමක් විය හැකිය. කුඩා මුදල් ණය ඔන්ලයින් අයදුම් කරන්න!

Mini cash loan online Sri Lanka

ඔබගේ නිත්‍ය වියදම් ඔන්ලයින් කුඩා මුදල් ණයක් මගින් ආවරණය කරන්න

අන්තර්ජාල කුඩා මුදල් ණය යනු සාමාන්‍යයෙන් අනාරක්ෂිත පුද්ගලික ණය වන අතර ඒවා කෙටි කාලීන ස්වභාවයක් වන අතර සිල්ලර බඩු, ගෘහ උපයෝගිතා, ඔබේ වාහනය සඳහා ගෑස් සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය වියදම් වැනි එදිනෙදා වියදම් ආවරණය කිරීමට අදහස් කෙරේ. ඔබගේ දෛනික ජීවන රටාව පවත්වාගෙන යාමට මෙම වියදම් අත්‍යාවශ්‍ය වන අතර, ඔබ දුෂ්කර තත්වයක සිටින විට හෝ ලබා ගැනීමට අමතර අරමුදල් අවශ්‍ය වූ විට ආදායම් සාක්ෂි නොමැතිව කුඩා මුදල් ණයට අවශ්‍ය මූල්‍ය ආධාර සැපයිය හැක. ඔබට රුපියල් 3,000ක් හෝ රුපියල් 80,000ක් වැනි සුළු මුදලක් ණයට ගත හැකි අතර, ක්ෂණික අනුමැතිය සහිතව අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සරලයි. මෙම බහුකාර්ය ණය ඔබගේ සියලු මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කළ හැක.

විශේෂාංග සහ ප්රතිලාභ

අන්තර්ජාලය හරහා ක්ෂණික කුඩා මුදල් ණයවල ප්‍රතිලාභ සහ විශේෂාංග

 1. ඇපයක් අවශ්‍ය නැත: ආදායම් සාක්ෂි නොමැතිව සබැඳි කුඩා මුදල් ණය අනාරක්ෂිත ණය වේ, එයින් අදහස් වන්නේ ඔබට කිසිදු වත්කමක් ඇප කිරීමට අවශ්‍ය නොවන බවයි. ඔබගේ ආදායම සහ ණය ඉතිහාසය මත පමණක් ඔබට ණය ලබා ගත හැක.
 2. සාධාරණ පොලී අනුපාත: කුඩා මුදල් ණය කිසිදු ණය චෙක්පතක් පොකට්-හිතකාමී පොලී අනුපාතයකට අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගත නොහැක. බහු ණය දෙන්නන් සිටීම ඔබට වඩා හොඳ මිල ගණන් සඳහා සාකච්ඡා කිරීමට ඉඩ සලසයි. ඔබේ ණය ලකුණු සහ DTI අනුපාතය ඔබට හොඳ ගනුදෙනුවක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමටද උදවු විය හැක.
 3. ඉක්මන් හැරවුම් කාලය: මෙම ණය මුදල හදිසි මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා වඩාත් සුදුසු වන පරිදි පැය කිහිපයක් ඇතුළත ලබා ගත හැක. අවම අයදුම් කිරීමේ විධිවිධාන ඉක්මනින් ණය ලබා ගැනීමට හැකි වේ.
 4. මෘදු ණය චෙක්පත්: සමහර ණය දෙන්නන් මුදල් ණය පිරිනමන්නේ මෘදු ණය චෙක්පතක් පමණක් වන අතර එය ඔබේ ණය ලකුණු වලට හානියක් නොවේ . ඔබට පිරිසිදු ණය ඉතිහාසයක් තිබේ නම්, එය ඔබේ ණය අනුමත කිරීමේ අවස්ථා වැඩි කළ හැක.

ඉක්මන් මුදල් ණයක් මාර්ගගතව ලබා ගන්නේ කෙසේද?

ඉක්මන් කුඩා මුදල් ණය යෙදුම ලබා ගැනීමට පියවර:

 1. සුදුසුකම් නිර්ණය කරන්න: විවිධ ණය දෙන්නන්ට විවිධ සුදුසුකම් නිර්ණායක තිබිය හැක, ඒවා ණය දෙන්නාගේ වෙබ් අඩවිය හෝ යෙදුම භාවිතයෙන් සත්‍යාපනය කළ හැක. ඔබේ පැතිකඩ ගැළපේ නම්, ඔබට ඔබේ ඉක්මන් ණය සඳහා අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමඟ ඉදිරියට යා හැක.
 2. අයදුම්පත පුරවන්න: අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා නම, වයස, ආදායම, ණය මුදල, ණය වාරය සහ අනෙකුත් අනිවාර්ය ක්ෂේත්‍ර වැනි අවශ්‍ය විස්තර ඇතුළත් කරන්න. අන්තර්ජාලය හරහා කුඩා ණය සඳහා වන ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍යයෙන් සරල වන අතර වෘත්තීය සහාය අවශ්‍ය නොවේ.
 3. ලේඛන උඩුගත කරන්න: භෞතික ලේඛන කටයුතු අවශ්‍ය නොවන බැවින් අනන්‍යතා සාක්ෂි, ආදායම් සාක්ෂි සහ ලිපින සාක්ෂි වැනි සියලුම අනිවාර්ය ලේඛන ඩිජිටල් ලෙස උඩුගත කරන්න.
 4. සම්පූර්ණ සත්‍යාපනය: ණය දෙන්නා ඔබ සපයන සියලුම ලේඛනවල ණය සුදුසුකම් සමාලෝචනය කරයි. ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍යයෙන් මාර්ගගතව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර කිසිදු භෞතික සත්‍යාපනයක් ඇතුළත් නොවේ - කුඩා මුදල් ණය ක්ෂණික අනුමැතිය.
 5. මුදල් ලබා දීම: සාර්ථක සත්‍යාපනයක් මත, ක්ෂණික කුඩා ණය ක්‍ෂණිකව අනුමත වන අතර, මුදල් ඉක්මනින් ලබා දෙනු ලැබේ. අනුමත කිරීමෙන් පැය කිහිපයක් ඇතුළත ඔබට අරමුදල් වෙත ප්‍රවේශ විය හැක.

Online Cash Loan

කුඩා මුදල් ණය මාර්ගගත යෙදුම සඳහා සුදුසුකම් නිර්ණායක

මුදල් කුඩා ණය යෙදුමක් සඳහා අයදුම් කිරීමට පෙර, විවිධ ණය දෙන්නන් වෙනස් විය හැකි බැවින් ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් නිර්ණායක පරීක්ෂා කිරීම වැදගත් වේ. සමහර ණය දෙන්නන් වැටුප් ලබන සහ ස්වයං රැකියා නියුක්ත පුද්ගලයන්ට ණය ලබා දිය හැකි අතර අනෙක් අයට නිශ්චිත සුදුසුකම් අවශ්‍යතා තිබිය හැකිය. මිනිත්තු කිහිපයකින් කුඩා ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට, ඔබ යම් මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය. බොහෝ ණය දෙන්නන් සලකා බලන අත්‍යවශ්‍ය සුදුසුකම් නිර්ණායක කිහිපයක් මෙන්න:

ජාතිය ඔබ ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය දැරිය යුතුය
වයස සුදුසුකම් ලැබීමට ඔබ අවම වශයෙන් අවුරුදු 21ක් විය යුතුය
ආදායම් මෙම ණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට, ඔබට අවම මාසික ආදායම රුපියල් 15,000ක් තිබිය යුතු අතර වැටුප් පදනමක් මත රැකියාවක නිරත විය යුතුය

මාර්ගගත ණය කුඩා මුදල් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලේඛන ලැයිස්තුව

බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, ක්ෂුද්‍ර ණය මුදලක් සඳහා අයදුම් කිරීමේදී ඔබෙන් අවශ්‍ය ලියකියවිලි අවම වේ. නමුත් විවිධ ණය සමාගම් ණය ගැනුම්කරු සඳහා විවිධ අවශ්යතා ඉදිරිපත් කරයි. ඔබෙන් අවශ්‍ය විය හැකි ලේඛන ලැයිස්තුවක් මෙන්න:

හැඳුනුම්පත ජාතික හැඳුනුම්පත - ජාතික හැඳුනුම්පත / විදේශ ගමන් බලපත්‍රය / රජය අනුමත ඡායාරූප හැඳුනුම්පත්
ආදායම් සාක්ෂි බැංකු ප්‍රකාශ/ මුල්‍ය ප්‍රකාශ/ වැටුප් පත්‍රිකා/ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ
නේවාසික සාක්ෂි උපයෝගිතා බිල්පත් / කුලී ගිවිසුම ආදිය.

කුඩා මුදල් ණය වර්ගය

කුඩා මුදල් ණය වර්ගය:

Same-day loans

කුඩා මුදල් ණය යනු ඔබට පැය කිහිපයකින් ලබාගත හැකි ඉක්මන් ණය වේ. ඔබ දැනට පවතින පාරිභෝගිකයෙකු වන ණය දෙන්නෙකු සමඟ එකක් සඳහා අයදුම් කරන විට, එය වේගයෙන් පැමිණේ. හේතුව - දිගු අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් නොමැති නිසා සහ දැනටමත් ණය දෙන්නා සතුව ඔබේ වාර්තා තිබේ. පහසු යෙදුමකින් පසු පැය කිහිපයකින් එහි ඉක්මන් ප්‍රවේශය සඳහා, එය එකම දින ණයක් ලෙස හැඳින්වේ.

ගෙවීම් ණය

ඔබට ගෙවන ණය ආකාරයෙන් මිනිකාෂ් ශ්‍රී ලංකාවක් ණයට ගත හැක. වැටුප් ණයක් ලබා දෙන්නේ දින 30 කට නොවැඩි වැටුප් ලබන වෘත්තිකයන්ට පමණි. එය ඔබගේ වැටුපේ ඊළඟ දිනයේදී ගෙවිය යුතු වේ.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ණය

ඔබට ඔබේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතෙහි භාවිත නොකළ ණය සීමාවට එරෙහිව මුදල් ණයට ගැනීමටද හැකිය. එය ඔබට හදිසි වියදම් සඳහා භාවිතා කළ හැකි පැය කිහිපයකින් ද බෙදා හරිනු ලැබේ.

ණය රේඛාව

ණය රේඛාවක් යනු ඔබේ ගිණුමේ අනුමත ණය ගැනීමේ ණය සීමාවකි. ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඒ සඳහා මුදල් වියදම් කළ හැකිය. වියදම් කළ පසු වැය කරන මුදල පමණක් යෙදේ. එය ක්ෂණික අනුමැතිය සහ ඉක්මන් ණය හෝ ජංගම මුදල් ණය සමඟද පැමිණේ.

Gost Finance යනු NBFC ශ්‍රී ලංකා (බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතනය) වෙතින් ණය දීමනා අඩංගු ණය සේවාවකි. ඉක්මන් ප්‍රවේශය සහ හොඳම ණය කොන්දේසි පහසුවෙන් තෝරාගැනීමට ස්තූතියි, ඔබට අදම පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් මාර්ගගත ණයක් ලබා ගත හැක. Gost Finance Sri Lanka සමඟ ණයක් ගැනීමේ විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ අපි පහතින් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

Top 7 Advantages of Choosing Gost Finance

Gost Finance තෝරාගැනීමේ ඉහළම වාසි 7:

මිනි මෑෂ් ණය සඳහා Gost Finance හි ණය මාර්ගය තෝරාගැනීමේ ඉහළම-7 වාසි:

 1. ඉක්මන් අනුමැතිය සහ මුදල් ලබා දීම: Gost Finance හි කුඩා මුදල් ණය අනුමත කර ඉක්මනින් ලබා දෙනු ලැබේ, පැයක් වැනි කෙටි කාලයකින් මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.
 2. ඇපයක් අවශ්‍ය නොවේ: මෙම ණය අනාරක්ෂිත ය, එයින් අදහස් වන්නේ ඔබ ණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට කිසිදු ඇපයක් සැපයීමට අවශ්‍ය නොවන බවයි.
 3. බොහෝ ණය ප්‍රමාණ තිබේ: ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව, ඔබට රු.3,000 ක් සහ රු.80,000.
 4. ඉහළ අනුමත අනුපාතිකය: Gost Finance Sri Lanka භ්‍රමණය වන ණය රේඛාව සමඟ, ඔබට ඉහළ අනුමත අනුපාතයක් ලබා ගත හැකි අතර, එය ඔබට පහසු වේ කුඩා මුදල් ණයක් ලබා ගැනීමට.
 5. සැහැල්ලු සුදුසුකම් සහ පහසු අයදුම්පත: ක්ෂණික ණය මාර්ගයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ රු. මසකට 15,000. ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සරල වන අතර ඔබගේ නම, සම්බන්ධතා තොරතුරු සහ ජාතික හැඳුනුම්පත - ජාතික හැඳුනුම්පත් තොරතුරු මාර්ගගතව සැපයීමෙන් ආරම්භ කළ හැක. අවම ලියකියවිලි සහ ඩිජිටල් සත්‍යාපනය සමඟ, ක්‍රියාවලිය ඉක්මන් සහ පහසු වේ.
 6. නම්‍යශීලී කාලසීමාව සහ ආපසු ගෙවීම: Gost Finance මාස 3 සිට 12 දක්වා නම්‍යශීලී ආපසු ගෙවීමේ කාලසීමාවක් ලබා දෙයි, ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබේ හිඟ මුදල් ආපසු ගෙවීමට ඉඩ සලසයි. අතිරේක වශයෙන්, විචල්‍ය වාරික කිසිදු අමතර ගාස්තුවකින් තොරව පිළිගනු ලබන අතර, වැටුප් ලබන සේවකයින්ට ඔවුන්ගේ වියදම් කළමනාකරණය කිරීම පහසු කරයි.
 7. සාධාරණ පොලී අනුපාත සහ උපචිත: ණය රේඛාවට සැඟවුණු ගාස්තු නොමැතිව සාධාරණ පොලී අනුපාතයක් ඇත. පොලී උපචිත වන්නේ පළමු දිනයේ සිටම පොලී ගණනය කරන පුද්ගලික ණයක් මෙන් නොව, මුදල වියදම් කිරීමෙන් පසුව පමණි. ඔබේ ණය ලකුණු මත පදනම්ව ඔබට වඩා හොඳ පොලී අනුපාතයක් සාකච්ඡා කළ හැක.

ඇයි Gost Finance තෝරාගන්නේ?

පුද්ගලික ණය හා සසඳන විට, ණය මාර්ගයක් (නිවාස ණය කුඩා මුදල් ණය 10000) වඩා හොඳ ණය විකල්පයකි, මන්ද පොළිය අය කරනු ලබන්නේ ඔබ භාවිතා කරන මුදලට මිස අනුමත මුළු මුදලට නොවේ. අනෙක් අතට, පුද්ගලික ණය මුළු මුදලටම පොලී අය කරයි. වාර්ෂික ගාස්තු හෝ නඩත්තු ගාස්තු නොමැති බැවින් ණය රේඛාවක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ණය අභිබවා යයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ, කුඩා මුදල් ණයක් හදිසි මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා ඉක්මන් විසඳුමක් විය හැකිය. මෙම අවශ්‍යතා සඳහා Gost Finance හි ණය මාර්ගය තෝරාගැනීම දැරිය හැකි ණය විසඳුමක් විය හැකිය. ඔබගේ වැටුප් පත්‍රිකා සහ බැංකු ප්‍රකාශයන් මත පදනම්ව ණය මාර්ගයක් සඳහා අයදුම් කිරීම පහසු වන අතර, එය සාමාන්‍යයෙන් අනුමැතිය සඳහා මෘදු ණය පරීක්ෂාවක් පමණක් ඇතුළත් වේ. ඔබ ඔබේ ණය ගෙවූ පසු, ඔබට ණය සීමාව අලුත් කර ඔබට අවශ්‍ය වාර ගණනක් නැවත භාවිතා කළ හැකිය. මෙය ඔබගේ සියලු විචල්‍ය මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා අඛණ්ඩ ණය ආධාරක මූලාශ්‍රයක් බවට පත් කරයි.

සෙවීම සඳහා TAGs: mini cash loan online sri lanka, කුඩා මුදල් ණය ඔන්ලයින් ශ්‍රී ලංකාව, කුඩා මුදල් ණය ඔන්ලයින්, කුඩා මුදල් ණය, ක්‍ෂණික කුඩා මුදල් ණය ඔන්ලයින්, ක්ෂණික කුඩා ණය, කුඩා මුදල් ණය මාර්ගගතව අයදුම් කරන්න, මාර්ගගත කුඩා ණය ක්ෂණික, මිනිත්තු කිහිපයකින් කුඩා ණය, කුඩා මුදල් ණය, මිනිකාෂ් ශ්‍රී ලංකා, කොළඹ ආසන්නයේ කුඩා මුදල් ණය, කුඩා මාර්ගගත ණය, කුඩා මුදල් ණය මාර්ගගත යෙදුම, කුඩා මුදල් ණය යෙදුම, කුඩා ණය 10 000, මාර්ගගත කුඩා ණය අයදුම් කිරීම, මාර්ගගත කුඩා ණය, මාර්ගගත ණය කුඩා මුදල්, මිනිකාෂ් ණය, හදිසි කුඩා මුදල් ණය

mini cash loan online Sri Lanka

ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු: කුඩා මුදල් ණය ඔන්ලයින් ශ්‍රී ලංකාව

❶ ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා මුදල් ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

සියලු දීමනා සමාලෝචනය කරන්න. ඉදිරිපත් කළ ණය ආයතන අතරින් හොඳම විකල්පය තෝරන්න. මූල්ය සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ප්රශ්නාවලියෙහි ක්ෂේත්රවල තොරතුරු පුරවන්න. එවිට ණයක් ලබා දීම සඳහා ගිවිසුමේ නියමයන් සහ රීති වලට එකඟ වන්න. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, විනාඩි 1-15ක් ඇතුළත ලියාපදිංචියේදී ඔබ විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති දුරකථන අංකයට සහ/හෝ විද්‍යුත් තැපෑලට SMS පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත, එහිදී ඔබේ අයදුම්පත අනුමත කර හෝ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්ද යන්න ඔබට දන්වනු ලැබේ. එසේම, අයදුම්පත්රයේ තත්ත්වය පුද්ගලික ගිණුමේ දැකිය හැකිය. ණය අනුමත කර ඇත්නම්, ඔබ සඳහන් කළ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් මාරු කරනු ලැබේ. ඔබට උනන්දුවක් දක්වන යෝජනා කිහිපයක් සඳහා අයදුම්පත් යැවීමට නිදහස් වන්න.

❷ ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා මුදල් ණය කොපමණ මුදලක් තිබේද?

ණය ආයතනවල ණය මුදල තිබේ 1000 සිට 60000 දක්වා දින 180 දක්වා. පළමු අයදුම්පත්රයේ දී, ණය මුදල රුපියල් 30,000 නොඉක්මවයි. දිනකට 0.01% ක අනුපාතයකින්. ශ්‍රී ලංකා බැංකුවල ණය මුදල රුපියල් 1000 සිට රුපියල් 100000 දක්වා ඇත. දිනකට 0.12% ක අනුපාතයකින්.

❸ ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා මුදල් ණයක් ලබාගත හැක්කේ කාටද?

සියලුම කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම් ඔබට ඕනෑම ණය සමාගමකින් ණයක් ලබා ගත හැක: ඔබ වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ය; ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක්; ඔබට ශ්‍රී ලංකා බැංකුවක බැංකු කාඩ්පතක් හෝ ජංගම ගිණුමක් තිබේ; ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය වැඩ කරයි; ඔබ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ඇත.

❹ මට කුඩා මුදල් ණය ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?

ඔබට ඉක්මනින් රුපියල් 50,000 ක ණයක් අවශ්‍යයි! හරි! මුදල් ලබා ගැනීමට විකල්ප 2ක් ඇත: ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතට හෝ ජංගම ගිණුමකට සබැඳිව සහ මුදල් දී සමාගමේ ශාඛා. බොහෝ ණය දෙන්නන් ඔබේ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් හුවමාරුවක් ලබා දෙයි, නමුත් ඔබට මුදල් අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඕනෑම ATM යන්ත්‍රයකින් මුදල් ආපසු ලබාගත හැකිය.

❺ ශ්‍රී ලංකාවේ ආදායම් සාක්ෂි නොමැතිව කුඩා මුදල් ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද?

අන්තර්ජාලය හරහා ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා ලේඛන කට්ටලය අවම වේ. ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත: වලංගු ශ්‍රී ලාංකික ජංගම දුරකථන අංකයක් දරන්නෙකු; වලංගු ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පතක් දරන්නෙකු; ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය හෝ ස්ථිර පදිංචිය; වලංගු ශ්‍රී ලංකා බැංකු ගිණුමක හිමිකරු.

❻ කුඩා මුදල් ණය ආපසු ගෙවන්නේ කෙසේද?

ණයක් ආපසු ගෙවීමට ක්‍රම 4ක් ඇත (ගෙවීම් ක්‍රම):
 • සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ බැංකු කාඩ්පතක් (Visa/MasterCard) භාවිතා කරමින් 24/7
 • ඔබට මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීමේ ක්‍රමය හරහා ආපසු ගෙවිය හැක. එය ආරක්ෂිත, ඉක්මන් සහ පහසු සහ කිසිදු කොමිස් මුදලක් නොමැතිව
 • බැංකු තැන්පතු. ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකුව හෝ ATM/CDM යන්ත්‍ර
 • මගින්
 • කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි
 • ගෙවීම් සහ යන්න කියෝස්ක්

මුල්‍ය නිෂ්පාදන සහ සේවා හෙළිදරව් කිරීම

පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම ණය සමාගම් පිළිබඳ සියලු සම්බන්ධතා තොරතුරු වේ. තොරතුරුවලට මූල්‍ය සමාගම්වල නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, සංවිධානයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ විස්තර, ජාතික මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ බලපත්‍රයක් තිබීම, අවම/උපරිම ණය කාල සීමාව, වාර්ෂික ප්‍රතිශතය සහ උදාහරණයක් ඇතුළත් වේ. ණය පිරිවැය ගණනය කිරීම.

Lotus Loan

Zephyr Solutions (Private) Limited Sri Lanka
address: 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800
phone numbers: 0 117 821444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 240%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

CashX

Consulting Services (Private) Limited
address: No 422/3, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 562 756
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 216%
term: from 10 to 30 days
age range: 20-60

LoanMe

Fintechh Software Solutions Limited
address: N#321, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 877 555
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 230%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

Cashwagon

Lendtech Lanka
address: 241, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08
phone numbers: +94 117 463 100
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 360%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

FastRupee

FastRupee (Private) Limited
address: Access Towers, Union Place, Colombo 02
phone numbers: +94 117 749 444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 365%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

RoboCash

Rapidlend (Private) Limited
address: No.04 Geethanjalee Place, Level 5, Colombo 03
phone numbers: +94 112 208 220
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 220%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-55

Reviews

Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support