ශ්‍රී ලංකාවේ බලාගාරවල ඉන්ධන අවසන් වී ඇත. දැනට ඇත්තේ ගල් අඟුරු පමණි, එයින් අදහස් වන්නේ මෙය විදුලිය විසන්ධි වන කාලය තවත් වැඩි වීමට හේතු වන බවයි.

නොරොචෝචෝලේ බලාගාරයට විදුලිය සැපයිය හැක්කේ තවත් පැය 8-10ක් පමණක් බව සමහර මාධ්‍ය ලියා ඇති අතර සමහර ස්ථාන ක්‍රියාත්මක වන්නේ පවතින ගල් අඟුරු මත පමණි. ඒ හැර, බලාගාර තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද යන්නට වෙනත් වචනයක් නොමැත.

මෙම අනුපාතය අනුව, පවතින විදුලිය විසන්ධි වන කාල සීමාවන් වැඩි වනු ඇත.