ඔන්ලයින් මුදල් ණය ශ්‍රී ලංකා සිංහල ᐈ අයදුම් කරන්න!

50,000 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව තුළ මාර්ගගත මුදල් ණයක් සඳහා අයදුම් කරන්න. සිංහලෙන් ණය ලබා ගත හැක. අයදුම් පත්‍රය පුරවා ඉක්මන් ණය ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න!

ණය මුදල

+

ණය කාලය

+

තොරතුරු වල සත්‍යතාව: 03.03.2023 07:00 | ශ්‍රී ලංකා ණය දෙන්නන්ගෙන් ණයක් සඳහා වන ගාස්තු සහ කොන්දේසි පිළිබඳ තොරතුරු ණය සමාගම් සහ බැංකු විසින් සපයනු ලැබේ හෝ පොදු මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගනී. කරුණාකර බැංකුවේ හෝ ණය සමාගමේ ශාඛාවලට ඇමතීමෙන් නියමයන් සහ ගාස්තු පරීක්ෂා කරන්න.

Lotus Loan Sri Lanka ᐈ මාර්ගගත ණය රු.40000
★★★★★ 4.91

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

450Rs. 150 Rs.

first credit

1500-to40000 Rs.

re-loan

40000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.03 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 182 දින
වයස: 22-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 30000 + දවස් 122 + රු. 18,274 [පොලි මුදල] = රු.48,274 [මුළු මුදල]

lotusloan sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 15000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Robocash Sri Lanka ᐈ නව සේවාදායකයා සඳහා රු.25000 දක්වා නොමිලේ ණයක්!
★★★★★ 4.75

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

1950Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to25000 Rs.

re-loan

60000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.13 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 21-65 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 50000 + දවස් 180 + රු. 3,688 [පොලි මුදල] = රු.53,688 [මුළු මුදල]

robocash lk sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ මිනිත්තු 4කින් ඔබට ඔබගේ බැංකු ගිණුමට රු.50000ක් දක්වා ලබාගත හැක!;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.25000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
LoanMe - මිනිත්තු 15 කින් Rs.50000 දක්වා ණය ලබා ගන්න
★★★★★ 4.5

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

8000-to18000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 25000 + දවස් 180 + රු. 15,500 [පොලි මුදල] = රු.40,500 [මුළු මුදල]

loanme lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
OnCredit ᐈ Rs.50000 පළමු ණය සඳහා 0%
★★★★☆ 4

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

3-to183 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-16%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 180 + රු. 3,600 [පොලි මුදල] = රු.8,600 [මුළු මුදල]

oncredit sri lanka loan

වාසි:
+ ආරක්ෂිත මාර්ග හරහා පමණක් ණය ලබා දීමේ සරල කොන්දේසි;
+ සතියේ දින 7ම, දවසේ පැය 24ම අන්තර්ජාලය හරහා ඉක්මනින් ණය නිකුත් කිරීම;
+ සැඟවුණු ගාස්තු නැත, ණය ආපසු ගෙවීමේ මුදල, වාරය සහ දිනය තේරීමේ උපරිම විනිවිදභාවය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fastrupee ᐈ ඔන්ලයින් ණය රු.50000 දක්වා
★★★★★ 4.64

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

1000-to15000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 183 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 90 + රු. 4,500 [පොලි මුදල] = රු.9,500 [මුළු මුදල]

fastrupee sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ ඔබ ලබාගත් ණය මුදල නියමිත දිනයේදී ආපසු ගෙවා රු. 50,000ක් දක්වා ණය මුදලක් ලබාගැනීමට මෙන්ම වෙනත් ප්‍රතිලාභ සදහාද සුදුසුකම් ලබන්න;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
CashX - ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත ණය රු.50000
★★★★★ 4.7

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

10-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5000 + දවස් 10 + රු. 750 [පොලි මුදල] = රු.5,750 [මුළු මුදල]

cashx lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fino Loan ᐈ 100000 LKR දක්වා අනපේක්ෂිත වියදම් පියවා ගැනීමට ඉක්මනින් මාර්ගගත ණයක් ලබා ගන්න
★★★★★ 4.5

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

900Rs. 150 Rs.

first credit

3000-to20000 Rs.

re-loan

100000 Rs.

වාරය

1-to120 දින

rate

0.06 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 120 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 20000 + දවස් 30 + රු. 9,600 [පොලි මුදල] = රු.29,600 [මුළු මුදල]

fino sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 3000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න

මාර්ගගත මුදල් ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක්කේ කාටද?

ඕනෑම ණය දෙන්නෙකු ණය සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමට නීතියෙන් අවශ්ය වේ. ණය ගැණුම්කරුට ණය ආපසු ගෙවීමට හැකි වනු ඇති බවට ඔහු සහතික විය යුතුය. එබැවින්, ණය ගැනුම්කරු සවිස්තරාත්මක සත්යාපනයට යටත් වේ. එසේ නොමැති නම්, බරපතල ණය ඇති පුද්ගලයෙකුට මාර්ගගත ණයක් නොලැබේ. ඔබට වෙනත් ණය තිබුණද අන්තර්ජාල මුදල් ණයක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ඉතා ඉහළ විය හැකි බව සඳහන් කිරීම වටී.

ඔන්ලයින් මුදල් ණය ශ්‍රී ලංකා සිංහල

මුදල් ණයක් ලබා ගැනීමට:

 • වයස අවුරුදු 20-60 අතර
 • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්/නිවැසියන්,
 • වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතක් ඇත,
 • රැකියා කරන පුද්ගලයින් සහ තෝරාගත් වෘත්තිකයන්,
 • දැනට අවම වශයෙන් මාස 3ක් සේවයේ යෙදී සිටින අතර ස්ථාවර ආදායමක් ඇත
 • ණය දෙන්නාගේ තක්සේරුවක් සාර්ථකව සමත් විය

ණය සුදුසුකම් වැඩි වන තරමට, වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, අපගේ ඉපැයීම්, මුදල් ණය 24 ලබා ගැනීම පහසු වනු ඇත. එය ආපසු ගෙවන බවට සහතිකයක් සහිතව වගකීම භාර ගැනීමට බැංකුව සතුටු වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සබැඳි මුදල් ණයක් අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද?

සෑම ණය සමාගමකටම එහි ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා තරමක් වෙනස් විධිමත් අවශ්‍යතා ඇත. ඔන්ලයින් මුදල් ණය අයදුම් කරන්න - සාමාන්‍යයෙන් ඔබට තිබිය යුත්තේ:

 • අවශ්‍ය වන්නේ වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පතක් පමණි - NIC,
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම බැංකුවක ගිණුමක්,
 • ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය අවහිර කර නැත,
 • රැකියා කරන පුද්ගලයින් සහ තෝරාගත් වෘත්තිකයන්.

ඊට අමතරව, ණය දෙන්නන් (oncredit ණය, lotus ණය, fastrupee ණය, cashwagon ණය සහ තවත්) වෙනත් ලියකියවිලි ඉල්ලා සිටිය හැක, විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාල මුදල් ණය ශ්‍රී ලංකාව නම් විශාල මුදලකට එකතු කරනු ලැබේ. මෙය, උදාහරණයක් ලෙස, ඔබගේ සේවායෝජකයාගේ ආදායම් ප්‍රකාශයක් විය හැක. ව්‍යාපාර හෝ ගොවිපල ආදායම වැනි රැකියා ගිවිසුම් හැර වෙනත් ආදායම් ආකාර සඳහා වඩාත් සංකීර්ණ විධිමත් අවශ්‍යතා අදාළ වේ.

ලාභම අන්තර්ජාල මුදල් ණය

අඩුම මුදල කුමක්දැයි නිශ්චිතව තීරණය කිරීම පහසු නැත. එය වත්මන් උසස්වීම්, ණය සුදුසුකම් වැනි පුද්ගලික මූල්‍ය තත්ත්වයන් හෝ වේගවත් ඔන්ලයින් ණය ප්‍රමාණය සහ වේලාව මත රඳා පවතී. එබැවින්, අන්තර්ජාල මුදල් ණය ශ්‍රී ලංකා සිංහල සංසන්දනාත්මක වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කිරීම සැමවිටම වඩා හොඳය. කෙසේ වෙතත්, ඔබට සාමාන්‍යයෙන් ලාභම ණය කුමක්දැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට පහත වගුව භාවිතා කළ හැක:

ණය සේවාව ණය ලබා ගන්න ණය මුදල (LKR) ණය කාල සීමාව (දින) අප්‍රේල්* ඔන්ලයින් යෙදුම
Lotus Loan LotusLoan Online Loan 15,000-70,000 122-182 12%
RoboCash RoboCash Online Loan 5,000-60,000 120-180 15%
LoanMe LoanMe Online Loan 5,000-40,000 30-120 14%
OnCredit OnCredit Online Loan 5,000-50,000 30-120 16%
FastRupee Fastrupee Online Loan 1,000-50,000 121-183 15%

*අවධානය! පෙන්වා ඇති APR අගයන් ප්‍රවර්ධන ණය කොන්දේසි වලට අදාළ විය හැක.

Online Cash Loan

ඔන්ලයින් මුදල් ණය ගෙවීමක පිරිවැය සහ ප්‍රමාණය ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

ණය ගෙවීමේ ඇස්තමේන්තුගත මුදල සොයා ගැනීමට, ඉහත පිහිටා ඇති අපගේ කැල්කියුලේටරය භාවිතා කරන්න. ගණිතමය සූත්ර මත පදනම්ව, ඔහු ණය මුදල හා පොලී වාරිකය ගණනය කරනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, මේවා බැංකුව විසින් සපයන ලද දත්ත මත පදනම්ව ගණනය කරන ලද ආසන්න අගයන් පමණි.

ඔබේ පුද්ගල ණය සුදුසුකම් සහ ලකුණු මත පදනම්ව, ක්ෂණික මුදල් ණය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වෙනස් පොලී අනුපාතයක් සහ කොමිස් මුදලක් සැකසීමට ණය දෙන ආයතනවලට අයිතිය ඇත. නීති සම්පාදකයා විසින් ස්ථාපිත කර ඇති උපරිම අගය දක්වා.

මුදල් මාර්ගගත ණය සඳහා පොලී අනුපාතය

පාරිභෝගික ණය නීතියට අනුකූලව මුදල් ණය සඳහා උපරිම පොලී අනුපාතය වසරකට 100% දක්වා වේ.

බැංකුවල ප්‍රවර්ධන දීමනා තුළ, ඔබට පොලී රහිතව වුවද මූල්‍ය දීමනා සොයා ගත හැක. ක්ෂණික ණය ශ්‍රී ලංකාව පොලී ස්ථාවර හෝ විචල්‍ය විය හැක. කෙසේ වෙතත්, පොලී අනුපාතය අන්තර්ජාල මුදල් ණයක් සඳහා වන එකම පිරිවැය නොවේ.

ඔන්ලයින් මුදල් ණයක් සඳහා කොමිස් මුදල

සාමාන්‍යයෙන්, බැංකු තම සේවාවන් සඳහා පොලියට අමතරව කොමිස් මුදලක් අය කරයි. මෙය ගාස්තුවක් විය හැකිය, නිදසුනක් වශයෙන්, මූල්‍යකරණය සැපයීම සඳහා, එය මුළු ණය මුදලට එකතු වේ. මෙම වර්ගයේ පිරිවැය RRSO අගයට ඇතුළත් කළ යුතු අතර, කාලයත් සමඟ ණයෙහි සැබෑ පිරිවැය පෙන්නුම් කරයි. පොලී මෙන්, ඔවුන්ගේ උපරිම වටිනාකම නීතියෙන් සීමා වේ. ඔන්ලයින් මුදල් ණය ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිවැය නීති සම්පාදකයා විසින් නියම කර ඇති සීමාවන්ට ළඟා වන්නේ කලාතුරකිනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ලාභම මුදල් ණය අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගන්නේ කෙසේද?

මෙය කිරීමට ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තිබේ. ඔබට බැංකු ශාඛා වෙත ඔබම පිවිසීමට හෝ දුරකථනය හරහා ඔවුන්ගේ පිරිනැමීම පරීක්ෂා කිරීමට හෝ ණය සැසඳීමේ වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කිරීමට හැකිය. සැසඳීමේ අඩවිය ආසන්න අගයන් පමණක් ලබා දෙන බව ඔබ දැන සිටිය යුතු වුවද, අවසාන විකල්පය වඩා වේගවත් වේ. ඔබේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම පරීක්ෂා කිරීම ද හොඳ අදහසකි. නිෂ්පාදනයක් සඳහා දැනට වඩාත්ම ආකර්ශනීය ණය දීමනාව ඇත්තේ කුමන ණය දෙන්නාටදැයි සොයා ගැනීමට එය ඔබට ඉඩ සලසයි - ඔන්ලයින් ණය ශ්‍රී ලංකා සිංහල.

ඔන්ලයින් මුදල් ණය ශ්‍රී ලංකාව අදාළ වේ: ලාභම ණය සෑම විටම හොඳම ණය නොවේ. පාරිභෝගික සේවයේ ගුණාත්මකභාවය, ගිවිසුම්ගත දඬුවම් වැනි ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි හෝ භාවිතයේ පහසුව සහ මුදල් ආපසු ගැනීමේ වේගය සලකා බැලීම වටී.

ශ්‍රේණිගත කිරීමේ සාධක: මුදල් ණයවල වාසි සහ අවාසි

ඔන්ලයින් ණය ශ්‍රී ලංකා සිංහල ලකුණු කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගත හැකි විවිධ සාධක ඇත. ණයක ප්‍රතිලාභ හි සාමාන්‍යයෙන් පහත දෑ ඇතුළත් වේ:

වාසි:

 • + අඩු ප්‍රතිශතය,
 • ගෙවීම් අඩු කිරීම,
 • ස්ථාවර පොලී අනුපාතය, පාවෙන නොවේ
 • සම්පූර්ණයෙන්ම මාර්ගගතව අයදුම් කිරීමේ හැකියාව,
 • ණය දෙන්නා විසින් ඉක්මන් ණය තීරණයක් ගනු ලැබේ.

අවාසි:

 • - බොහෝ විධිමත් කිරීම්,
 • ගිවිසුම පෞද්ගලිකව අත්සන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය,
 • රක්ෂණ අවශ්‍යයි,
 • සංකීර්ණ ගිවිසුමක් හෝ ගිවිසුම් කිහිපයක් අත්සන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය,
 • සැඟවුණු ගාස්තු සහ ගාස්තු,
 • ණයක ආපසු ගෙවීම සුරක්ෂිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය.

ඔන්ලයින් මුදල් ණය ශ්‍රී ලංකාව

ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු: Online Cash Loan Sri Lanka

❶ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද Sri lanka Sinhala ❓

සියලු දීමනා සමාලෝචනය කරන්න. ඉදිරිපත් කළ ණය ආයතන අතරින් හොඳම විකල්පය තෝරන්න. මූල්ය සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ප්රශ්නාවලියෙහි ක්ෂේත්රවල තොරතුරු පුරවන්න. එවිට ණයක් ලබා දීම සඳහා ගිවිසුමේ නියමයන් සහ රීති වලට එකඟ වන්න. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, විනාඩි 1-15ක් ඇතුළත ලියාපදිංචියේදී ඔබ විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති දුරකථන අංකයට සහ/හෝ විද්‍යුත් තැපෑලට SMS පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත, එහිදී ඔබේ අයදුම්පත අනුමත කර හෝ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්ද යන්න ඔබට දන්වනු ලැබේ. එසේම, අයදුම්පත්රයේ තත්ත්වය පුද්ගලික ගිණුමේ දැකිය හැකිය. ණය අනුමත කර ඇත්නම්, ඔබ සඳහන් කළ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් මාරු කරනු ලැබේ. ඔබට උනන්දුවක් දක්වන යෝජනා කිහිපයක් සඳහා අයදුම්පත් යැවීමට නිදහස් වන්න.

❷ ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලය හරහා කොපමණ මුදල් ලබා ගත හැකිද? ❓

ණය ආයතනවල ණය මුදල තිබේ 1000 සිට 60000 දක්වා දින 180 දක්වා. පළමු අයදුම්පත්රයේ දී, ණය මුදල රුපියල් 30,000 නොඉක්මවයි. දිනකට 0.01% ක අනුපාතයකින්. ශ්‍රී ලංකා බැංකුවල ණය මුදල රුපියල් 1000 සිට රුපියල් 100000 දක්වා ඇත. දිනකට 0.12% ක අනුපාතයකින්.

❸ ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගගත මුදල් ණය ලබා ගත හැක්කේ කාටද? ❓

සියලුම කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම් ඔබට ඕනෑම ණය සමාගමකින් ණයක් ලබා ගත හැක: ඔබ වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ය; ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක්; ඔබට ශ්‍රී ලංකා බැංකුවක බැංකු කාඩ්පතක් හෝ ජංගම ගිණුමක් තිබේ; ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය වැඩ කරයි; ඔබ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ඇත.

❹ මම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද ශ්‍රී ලංකා සිංහල ❓

ඔබට ඉක්මනින් රුපියල් 50,000 ක ණයක් අවශ්‍යයි! හරි! මුදල් ලබා ගැනීමට විකල්ප 2ක් ඇත: ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතට හෝ ජංගම ගිණුමකට සබැඳිව සහ මුදල් දී සමාගමේ ශාඛා. බොහෝ ණය දෙන්නන් ඔබේ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් හුවමාරුවක් ලබා දෙයි, නමුත් ඔබට මුදල් අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඕනෑම ATM යන්ත්‍රයකින් මුදල් ආපසු ලබාගත හැකිය.

❺ ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගගත මුදල් ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද? ❓

අන්තර්ජාලය හරහා ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා ලේඛන කට්ටලය අවම වේ. ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත: වලංගු ශ්‍රී ලාංකික ජංගම දුරකථන අංකයක් දරන්නෙකු; වලංගු ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පතක් දරන්නෙකු; ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය හෝ ස්ථිර පදිංචිය; වලංගු ශ්‍රී ලංකා බැංකු ගිණුමක හිමිකරු.

❻ මුදල් මාර්ගගත ණය ආපසු ගෙවන්නේ කෙසේද ❓

ණයක් ආපසු ගෙවීමට ක්‍රම 4ක් ඇත (ගෙවීම් ක්‍රම):
 • සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ බැංකු කාඩ්පතක් (Visa/MasterCard) භාවිතා කරමින් 24/7
 • ඔබට මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීමේ ක්‍රමය හරහා ආපසු ගෙවිය හැක. එය ආරක්ෂිත, ඉක්මන් සහ පහසු සහ කිසිදු කොමිස් මුදලක් නොමැතිව
 • බැංකු තැන්පතු. ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකුව හෝ ATM/CDM යන්ත්‍ර
 • මගින්
 • කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි
 • ගෙවීම් සහ යන්න කියෝස්ක්

මුල්‍ය නිෂ්පාදන සහ සේවා හෙළිදරව් කිරීම

පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම ණය සමාගම් පිළිබඳ සියලු සම්බන්ධතා තොරතුරු වේ. තොරතුරුවලට මූල්‍ය සමාගම්වල නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, සංවිධානයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ විස්තර, ජාතික මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ බලපත්‍රයක් තිබීම, අවම/උපරිම ණය කාල සීමාව, වාර්ෂික ප්‍රතිශතය සහ උදාහරණයක් ඇතුළත් වේ. ණය පිරිවැය ගණනය කිරීම.

Lotus Loan

Zephyr Solutions (Private) Limited Sri Lanka
address: 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800
phone numbers: 0 117 821444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 240%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

CashX

Consulting Services (Private) Limited
address: No 422/3, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 562 756
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 216%
term: from 10 to 30 days
age range: 20-60

LoanMe

Fintechh Software Solutions Limited
address: N#321, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 877 555
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 230%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

Cashwagon

Lendtech Lanka
address: 241, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08
phone numbers: +94 117 463 100
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 360%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

FastRupee

FastRupee (Private) Limited
address: Access Towers, Union Place, Colombo 02
phone numbers: +94 117 749 444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 365%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

RoboCash

Rapidlend (Private) Limited
address: No.04 Geethanjalee Place, Level 5, Colombo 03
phone numbers: +94 112 208 220
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 220%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-55

Reviews

Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support