ගෙවීම් මාර්ගගත ණය: TOP-8 ණය දෙන්නන් රු.2000 සිට

ඔබගේ කෙටි කාලීන මුදල් අවශ්‍යතා සඳහා රුපියල් 50000 දක්වා මුදල් අත්තිකාරම් ලෙසද හඳුන්වනු ලබන ගෙවීම් ණය ✓24/7 මාර්ගගතව අයදුම් කරන්න ✓මිනිත්තු වලින් ඉක්මන් ණය දීමේ තීරණය

ණය මුදල

+

ණය කාලය

+

තොරතුරු වල සත්‍යතාව: 04.06.2023 07:00 | ශ්‍රී ලංකා ණය දෙන්නන්ගෙන් ණයක් සඳහා වන ගාස්තු සහ කොන්දේසි පිළිබඳ තොරතුරු ණය සමාගම් සහ බැංකු විසින් සපයනු ලැබේ හෝ පොදු මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගනී. කරුණාකර බැංකුවේ හෝ ණය සමාගමේ ශාඛාවලට ඇමතීමෙන් නියමයන් සහ ගාස්තු පරීක්ෂා කරන්න.

Lotus Loan Sri Lanka ᐈ මාර්ගගත ණය රු.40000
★★★★★ 4.58

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

450Rs. 150 Rs.

first credit

1500-to40000 Rs.

re-loan

40000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.03 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 182 දින
වයස: 22-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 30000 + දවස් 122 + රු. 18,274 [පොලි මුදල] = රු.48,274 [මුළු මුදල]

lotusloan sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 15000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Robocash Sri Lanka ᐈ නව සේවාදායකයා සඳහා රු.25000 දක්වා නොමිලේ ණයක්!
★★★★★ 4.75

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

1950Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to25000 Rs.

re-loan

60000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.13 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 21-65 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 50000 + දවස් 180 + රු. 3,688 [පොලි මුදල] = රු.53,688 [මුළු මුදල]

robocash lk sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ මිනිත්තු 4කින් ඔබට ඔබගේ බැංකු ගිණුමට රු.50000ක් දක්වා ලබාගත හැක!;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.25000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
LoanMe - මිනිත්තු 15 කින් Rs.50000 දක්වා ණය ලබා ගන්න
★★★★☆ 4.38

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

8000-to18000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 25000 + දවස් 180 + රු. 15,500 [පොලි මුදල] = රු.40,500 [මුළු මුදල]

loanme lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
OnCredit ᐈ Rs.50000 පළමු ණය සඳහා 0%
★★★★☆ 4.11

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

3-to183 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-16%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 180 + රු. 3,600 [පොලි මුදල] = රු.8,600 [මුළු මුදල]

oncredit sri lanka loan

වාසි:
+ ආරක්ෂිත මාර්ග හරහා පමණක් ණය ලබා දීමේ සරල කොන්දේසි;
+ සතියේ දින 7ම, දවසේ පැය 24ම අන්තර්ජාලය හරහා ඉක්මනින් ණය නිකුත් කිරීම;
+ සැඟවුණු ගාස්තු නැත, ණය ආපසු ගෙවීමේ මුදල, වාරය සහ දිනය තේරීමේ උපරිම විනිවිදභාවය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fastrupee ᐈ ඔන්ලයින් ණය රු.50000 දක්වා
★★★★★ 4.64

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

1000-to15000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 183 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 90 + රු. 4,500 [පොලි මුදල] = රු.9,500 [මුළු මුදල]

fastrupee sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ ඔබ ලබාගත් ණය මුදල නියමිත දිනයේදී ආපසු ගෙවා රු. 50,000ක් දක්වා ණය මුදලක් ලබාගැනීමට මෙන්ම වෙනත් ප්‍රතිලාභ සදහාද සුදුසුකම් ලබන්න;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
CashX - ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත ණය රු.50000
★★★★★ 4.73

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

10-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5000 + දවස් 10 + රු. 750 [පොලි මුදල] = රු.5,750 [මුළු මුදල]

cashx lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fino Loan ᐈ 100000 LKR දක්වා අනපේක්ෂිත වියදම් පියවා ගැනීමට ඉක්මනින් මාර්ගගත ණයක් ලබා ගන්න
★★★★★ 4.5

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

900Rs. 150 Rs.

first credit

3000-to20000 Rs.

re-loan

100000 Rs.

වාරය

1-to120 දින

rate

0.06 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 120 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 20000 + දවස් 30 + රු. 9,600 [පොලි මුදල] = රු.29,600 [මුළු මුදල]

fino sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 3000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න

වැටුප් ණයක් යනු කුමක්ද??

ගෙවීම් ණය ලොව පුරා වඩාත් කතාබහට ලක්වන මූල්‍ය සේවාවලින් එකක් බවට වේගයෙන් පත්වෙමින් තිබේ. නමුත් බොහෝ දෙනෙකුට ගෙවන ණය යනු කුමක්ද සහ ඒවායින් ඇතුළත් වන්නේ කුමක්ද යන්න සම්පූර්ණයෙන් වටහාගෙන නොමැත. සරලව කිවහොත්, මාර්ගගත ගෙවීම් ණය යනු පුද්ගලික මූල්‍ය ආයතන විසින් ලබා දෙන කෙටි කාලීන ණය වේ, සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය අවම ලියකියවිලි සහිත කුඩා මුදල් සඳහා. මේ හේතුව නිසා, වැටුප් දිනය පැමිණෙන තෙක් මුදල් ටිකක් අවශ්‍ය වන පුද්ගලයින් සඳහා ඉක්මන් වැටුප් ණය බොහෝ විට ජීවිතාරක්ෂක වේ. බොහෝ වේගවත් පඩි දින ණය ඉතා කෙටි කාලීන වුවද (සාමාන්‍යයෙන් පාරිභෝගිකයාට ඔහුගේ/ඇයගේ වැටුප ලැබුණු පසු ආපසු ගෙවිය හැක, එබැවින් "ගෙවන ණය" යන නම) වැඩි වැඩියෙන් ආයතන ඔවුන්ගේ උපරිම පහසුව සඳහා මාස කිහිපයක් පුරා දිගු ආපසු ගෙවීමේ කාල සීමාවන් ලබා දෙයි. පාරිභෝගිකයන්.

Payday Loan

ශ්‍රී ලංකාව තුළ අන්තර්ජාලය හරහා වේගවත් ගෙවන ණය ඉක්මනින්, කෙටි කාලීන ණය සඳහා අවම ඇපකර සහ ලියකියවිලි අවශ්‍ය වන බැවින්, පොලී ගාස්තු ව්‍යුහයන් වඩාත් දැඩි නමුත් පැහැදිලි සහ සරල වේ. සාමාන්‍යයෙන්, ගණුදෙණුකරුවෙකු කුඩා පඩි දින ණයක් ගත් විට, ඔවුන් එය නියමිත කාල රාමුවක් තුළ ස්ථාවර අමතර ගාස්තුවක් සමඟ ආපසු ගෙවීමට අවශ්‍ය වේ, එයින් අදහස් වන්නේ පාරිභෝගිකයා ආපසු ගෙවීමට අවශ්‍ය නිශ්චිත මුදල සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය නිශ්චිත දිනය දන්නා බවයි. එය ආපසු ගෙවීමට. පහසු මුදල් ගෙවීමේ ණය ලබා ගැනීමට පෙර සියලුම තොරතුරු පාරිභෝගිකයාට දැනුම් දෙනු ලැබේ, එයින් අදහස් වන්නේ එය පාරිභෝගිකයා සියලු නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට එකඟ වූ පසුව පමණක් බවයි. ණය ඔවුන්ගේ ගිණුමට බැර වන බව (එය සැකසූ පසු).

උපදෙස්

සාම්ප්‍රදායික ණයකට වඩා ගෙවීමේ දින ණය ගෙවීමට අපහසු වේ, මන්ද ණය දෙන්නා ඔබට මුදල් ණයට දීමට පෙර ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව සත්‍යාපනය නොකළ බැවිනි.

ඔන්ලයින් ගෙවීම් ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද

ඔන්ලයින් ණයක් ලබා ගැනීම ඉතා පහසුයි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, අපගේ හවුල්කරුවන්ගෙන් අන්තර්ජාලය හරහා පහසු ගෙවීමේ ණයක් සඳහා යෝජිත කොන්දේසි අධ්‍යයනය කර ඔබට වඩාත් සුදුසු දේ තෝරා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත. අපගේ වෙබ් අඩවියේ, ණය දෙන ආයතන විවිධ පොලී අනුපාත සහ ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රම සමඟ ක්ෂණික ණය දීමේ සේවා සපයයි. ඔබගේ ක්ෂණික අරමුදල් අවශ්‍යතා සඳහා, ඔබට පහත දැක්වෙන විකල්පයන් ගවේෂණය කළ හැක:

 • ඔන්ලයින් ණය සපයන්නන්
 • දේශීය බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන
 • මිතුරන් සහ ඥාතීන්ගෙන් ණයට ගැනීම
 • සමව ණය දීම
 • රැකියා දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් වැඩ කිරීම

ගෙවීම් ණය අවශ්‍යතා

සාමාන්‍යයෙන්, ණය දෙන්නන් පහත ඉල්ලීම් කරයි:

 • ණය ගැනුම්කරු 18 හෝ 21 ට වැඩි විය යුතුය
 • ණය ගැනුම්කරුට නිත්‍ය ආදායම් මාර්ගයක් තිබිය යුතුය
 • වැටුප් පත්‍රිකා හෝ ආදායම් සාක්ෂි සැපයීමට අවශ්‍ය නැත
 • ජංගම දුරකථන අංකය ණය ගැනුම්කරුගේ නමට ලියාපදිංචි කළ යුතුය
 • ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ ඡායාරූපය.
 • ඔබගේ ඡායාරූපය (සෙල්ෆියක් පවා කරනු ඇත) සහ

ණය කාල සිමාව කුමක්ද ?

 • අවම ණය කාලය - දවස් 122
 • උපරිම ණය කාලය - පළමු ණය මුදල සදහා දවස් 122 සහ නැවත අයදුම් කිරීමේදී දවස් 182
 • උපරිම ණය කාලය - නැවත අයදුම් කිරීමේදී දවස් 182

ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය

 • ණය මුදල - රු.30000.00
 • කාල සීමාව - දවස් 122
 • මෙහෙයුම් ගාස්තුව - රු.3600.00
 • සේවා ගාස්තුව - රු.13920.00
 • පොලි මුදල (වාර්ෂික 12% ) - රු.754
 • මුළු මුදල - රු.48274

ණය පහසුකමක් අයදුම් කිරීමට සුදුසු කම් තිබේද ?

ඔබ නම් ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි:
 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු
 • ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි
 • වයස අවුරුදු 20 ත් 65 ත් අතර
 • දැනට රැකියාවක නියුතු හෝ ස්ථාවර ආදායමක් උපයයි

මෙම තොරතුරු ලැබීමෙන් පසු, සමාගමේ කළමණාකරු ඔබට දුරකථනයෙන් ඇමතීමෙන් එය පරීක්ෂා කර ඔබේ ණය ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ඔබට ණයක් නිකුත් කිරීමට හෝ නොකිරීමට තීරණයක් ලබා දෙනු ඇත. ඔබේ ණය ඉතිහාසය සමාගම තෘප්තිමත් කරන්නේ නම්, ඔබේ අයදුම්පත අනුමත කරනු ලබන අතර, පැය කිහිපයකට පසු, ඔබට මුදල් ලැබෙනු ඇත.

PayDay Loans in Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ PayDay ණය ඔන්ලයින්

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මූල්‍ය ආයතන අන්තර්ජාලය හරහා ක්ෂණික ගෙවීම් ණය ලබා ගැනීමට පහසුකම් සැලසීමට යොමු වී ඇත. බොහෝ විට දින කිහිපයක් ඇතුළත කිසිදු භෞතික කාර්යාලයකට පැමිණීමට අවශ්‍ය නොවී තම ජංගම දුරකථන භාවිතයෙන් තම අවශ්‍ය ණය අයදුම් කිරීමට සහ ලබා ගැනීමට ගනුදෙනුකරුවන්ට හැකි වූ බැවින් මෙය සමස්ත වැටුප් ණය කර්මාන්තයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය. මෙම පහසුකම මගින් රට පුරා සිටින දහස් ගණනකට සීමිත මාර්ග සහිත කෙටි කාලීන ණය සඳහා ප්‍රවේශය සමඟ ගමන් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෙවන මුදල් ණය ඔවුන්ගේ පහසුව නිසා කෙටි කාලයක් තුළ ඉතා ජනප්‍රිය විය. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ණය ලබා ගැනීම දිගු හා වෙහෙසකර ක්‍රියාවලියක් වන අතර, බොහෝ ලියකියවිලි සහ ලිපි අවශ්‍ය වේ. අවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි බැංකුවකට හෝ වෙනත් මූල්‍ය ආයතනයකට ඉදිරිපත් කළ පසු, ණය අනුමත කර ඔබේ ගිණුමට බැර කිරීමට දින හෝ සති පවා ගත විය හැකිය. සමස්ත ක්‍රියාවලියම ඉහළ සමාජ ස්ථාවරයක්, ආදායම් සහ වත්කම් ඇති අයට අනුග්‍රහය දක්වන අතර, ඔවුන්ගේ මාසික වැටුප ලැබුණු පසු ඔවුන්ට ආපසු ගෙවිය හැකි, හදිසි අවශ්‍යතාවක් සඳහා සුළු මුදලක් අවශ්‍ය අය සම්පූර්ණයෙන්ම නොසලකා හරියි.

TIP

සාමාන්‍යයෙන් ගෙවන ණයවලට පුද්ගලික ණයවලට වඩා ඉහළ පොලී අනුපාත ඇති අතර සැඟවුණු ගාස්තු සහ ගාස්තුවලින් ඔබට පහර දිය හැක.

ඉක්මන් ණය තමන්ට හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් ඇති නමුත් තවමත් ගෙවීමක් නොලැබෙන (වැටුප්, ගනුදෙනුකරුවෙකුගේ) සඳහා කදිම විසඳුමකි. ගෙවීම් ආදිය) සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ අයට සහ මිතුරන්ට කරදර කිරීමට කැමති නැත. මෙම තත්ත්වයන් තුළ, අන්තර්ජාලය හරහා වේගවත් මුදල් ගෙවීමේ ණය හොඳම පිළිතුර වන අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ ණය ලබා දෙන මූල්‍ය ආයතන බොහොමයක් තිබේ.

මුල්‍ය ආයතනයක් තෝරා ගැනීමේදී සහ ණය ඉල්ලා සිටින විට, ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන් අත්සන් කරන්නේ කුමක් සඳහාද යන්න දැන ගැනීමට ආපසු ගෙවීමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි හොඳින් කියවා බැලීම ඉතා වැදගත් වේ. බොහෝ විට, අවාසනාවන්ත අත්දැකීමක් සමඟ ක්ෂණික මුදල් ගෙවීමේ ණය වලින් ඉවත් වන එකම ගනුදෙනුකරුවන් වන්නේ ඒවා පිළිගැනීමට පෙර නියමයන් සහ කොන්දේසි කියවා නැති අයයි.

Benefits Payday Loans

Gost Finance පඩි දින ණය වල ප්‍රතිලාභ

ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනකට ප්‍රවේශ විය හැක

ගෙවන දින ණය දෙන්නන් සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක වේ. පාරිභෝගිකයින්ට තම නිවසේ හෝ පිටත පහසුව අනුව දවසේ ඕනෑම වේලාවක ගෙවීම් ණය දෙන්නන්ගේ වෙබ් අඩවි වෙත ලොග් විය හැක.

වේගවත්

ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය මාර්ගගතව සිදු වන අතර, ලියාපදිංචි කිරීමේදී ඇත්තේ පියවර කිහිපයක් පමණි. එබැවින් ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ අයදුම්පත් මිනිත්තු කිහිපයකින් අවසන් කිරීමට හැකි වන අතර අනුමත වුවහොත් මිනිත්තු කිහිපයකින් මුදල් ඔවුන්ගේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් වෙත බැර කෙරේ.

ඇපයක් අවශ්‍ය නොවේ

ගෙවන දින ණය දෙන්නන් සමඟ ගනුදෙනු කරන විට, හදිසි ණයට එරෙහිව ඔවුන් ඔබෙන් ඇපයක් ඉල්ලන්නේ නැත. බොහෝ විට, කෙටි කාලීන ණය අවශ්‍ය පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දීමට ඇපයක් නොමැත, මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ගෙවීම් දින ණය දෙන්නෙකු තෝරා ගන්නා පුද්ගලයින් ඔවුන්ට උපකාර කරනු ඇත, මන්ද ඔවුන් හොඳම සබැඳි ගෙවීමට එරෙහිව ඇපයක් ලෙස කිසිදු ඇපයක් සැපයීමට අවශ්‍ය නොවේ. ණය.

ලේඛන අවශ්‍ය නොවේ

ගෙවන දින ණය දෙන්නන්ගේ හොඳම කොටස නම් ඔබට ඔබේ ණය ඉල්ලුම් පත්‍රයට කිසිදු ආධාරක ලියකියවිලි සැපයීමට අවශ්‍ය නොවීමයි. එය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩදාසි රහිත වන අතර වැටුප් පත්‍රිකා, ආදායම් සාක්ෂි හෝ ලිපිනය තහවුරු කිරීම වැනි ලේඛන කිසිවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. ඔබට සැපයිය යුතු එකම ලේඛන ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත වේ, එයද වෙබ් අඩවියට පමණක් උඩුගත කළ යුතුය.

විනිවිද පෙනෙන

ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකු කළ යුතු සහ සැමවිටම සොයන වැදගත්ම කොටස වන්නේ ඕනෑම සමාගමකින් ණය පහසුකමක් ලබා ගැනීමේදී අදාළ ගාස්තු වේ. බොහෝ ගෙවීම් ණය දෙන්නන් මාර්ගගතව ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, ඔවුන් එය වෙබ් අඩවිය සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා සියලුම ගාස්තු සහ මුදල් පැහැදිලිව ලැයිස්තුගත කර ඇත. එනම් ගනුදෙනුකරුවන් තම ආපසු ගෙවීමේ දිනයන් සමඟ කොපමණ මුදලක් ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න පිළිබඳව දැනුවත් වේ.

අවසානයේ, ඔබ නියමයන් කියවා තේරුම් ගැනීමට කාලය ගත කර ඇත්නම්, ආදරණීයයන්ගෙන් මුදල් ණයට ගැනීමට අවශ්‍ය නොවී අනපේක්ෂිත මූල්‍ය පසුබෑමකින් මිදීමට හොඳම (සහ විටෙක එකම) විසඳුම ගෙවීම් ණය වේ. කොන්දේසි. වෙළඳපොලේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ගෙවීම් ණය වෙළෙන්දෙකු වන්නේ GostFinance ඔබට ඔබගේ හදිසි මුදල් ණය අවශ්‍යතා සපුරාලීමට උදවු කළ හැක. ක්ෂණයකින්. අදම ඒවා උත්සාහ කරන්න.

ප්‍රධාන පියවරයන්

 • ගෙවන ණය - පාරිභෝගිකයින්ට කෙටි කාලීන, ඉතා ඉහළ පොලී ණය.
 • ගෙවීම් ණය සමඟ ඉහළ ගාස්තු සහ පොලී අනුපාත නියාමනය කිරීම සඳහා නීති ගණනාවක් වසර ගණනාවක් පුරා ක්‍රියාත්මක කර ඇත
 • ගෙවීම් ණය සාමාන්‍යයෙන් ඔබ උපයන ප්‍රමාණය මත පදනම් වන අතර, ඔබ සාමාන්‍යයෙන් එකක් සඳහා අයදුම් කරන විට වැටුප් ස්ථම්භයක් සැපයිය යුතුය

Payday Loans Online

ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු: මාර්ගගත ගෙවීම් ණය

❶ ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද ❓

සියලු දීමනා සමාලෝචනය කරන්න. ඉදිරිපත් කළ ණය ආයතන අතරින් හොඳම විකල්පය තෝරන්න. මූල්ය සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ප්රශ්නාවලියෙහි ක්ෂේත්රවල තොරතුරු පුරවන්න. එවිට ණයක් ලබා දීම සඳහා ගිවිසුමේ නියමයන් සහ රීති වලට එකඟ වන්න. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, විනාඩි 1-15ක් ඇතුළත ලියාපදිංචියේදී ඔබ විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති දුරකථන අංකයට සහ/හෝ විද්‍යුත් තැපෑලට SMS පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත, එහිදී ඔබේ අයදුම්පත අනුමත කර තිබේද නැතහොත් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේද යන්න ඔබට දන්වනු ලැබේ. එසේම, යෙදුමේ තත්ත්වය පුද්ගලික ගිණුමේ දැකිය හැකිය. ණය අනුමත කර ඇත්නම්, ඔබ සඳහන් කළ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් මාරු කරනු ලැබේ. ඔබට උනන්දුවක් දක්වන යෝජනා කිහිපයක් සඳහා අයදුම්පත් යැවීමට නිදහස් වන්න.

❷ ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවන ණය කොපමණ මුදලක් තිබේද? ❓

මුල්‍ය සමාගම්වල ණය මුදල තිබේ 1000 සිට 60000 දක්වා දින 180 දක්වා. පළමු අයදුම්පත්රයේ දී, ණය මුදල රුපියල් 30,000 නොඉක්මවයි. දිනකට 0.01% ක අනුපාතයකින්. ශ්‍රී ලංකා බැංකුවල ණය මුදල රුපියල් 1000 සිට රුපියල් 100000 දක්වා ඇත. දිනකට 0.12% ක අනුපාතයකින්.

❸ ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් ණය ලබා ගත හැක්කේ කාටද? ❓

සියලුම කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම් ඔබට ඕනෑම ණය සමාගමකින් ණයක් ලබා ගත හැක: ඔබ වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ය; ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක්; ඔබට ශ්‍රී ලංකා බැංකුවක බැංකු කාඩ්පතක් හෝ ජංගම ගිණුමක් තිබේ; ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය වැඩ කරයි; ඔබ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ඇත.

❹ මම ගෙවීම් ණය ඉක්මන් අනුමැතිය ලබා ගන්නේ කෙසේද? ❓

රුපියල් 50,000ක ණයක් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි! හරි! මුදල් ලබා ගැනීමට විකල්ප 2ක් ඇත: ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතට හෝ ජංගම ගිණුමකට සබැඳිව සහ ශාඛාවල මුදල් සමාගමේ. බොහෝ ණය දෙන්නන් ඔබේ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් හුවමාරුවක් ලබා දෙයි, නමුත් ඔබට මුදල් අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඕනෑම ATM යන්ත්‍රයකින් මුදල් ලබා ගත හැක.

❺ ශ්‍රී ලංකාවේ ගෙවන ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි මොනවාද? ❓

අන්තර්ජාලය හරහා ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා ලේඛන කට්ටලය අවම වේ. ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත: වලංගු ශ්‍රී ලාංකික ජංගම දුරකථන අංකයක් දරන්නෙකු; වලංගු ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පතක් දරන්නෙකු; ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය හෝ ස්ථිර පදිංචිය; වලංගු ශ්‍රී ලංකා බැංකු ගිණුමක හිමිකරු.

❻ ගෙවන ණය ආපසු ගෙවන්නේ කෙසේද ❓

ණය ආපසු ගෙවීමට ක්රම 4 ක් ඇත (ගෙවීමේ ක්රමවේද):
 • සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ බැංකු කාඩ්පතක් (Visa/MasterCard) භාවිතා කරමින් 24/7
 • ඔබට මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීමේ ක්‍රමය හරහා ආපසු ගෙවිය හැක. එය ආරක්ෂිත, ඉක්මන් සහ පහසු සහ කිසිදු කොමිස් මුදලක් නොමැතිව
 • බැංකු තැන්පතු. ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකුව හෝ ATM/CDM යන්ත්‍ර
 • මගින්
 • Cargills Food City
 • Pay&Go kiosks

මුල්‍ය නිෂ්පාදන සහ සේවා හෙළිදරව් කිරීම

පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම ණය සමාගම් පිළිබඳ සියලු සම්බන්ධතා තොරතුරු වේ. තොරතුරුවලට මූල්‍ය සමාගම්වල නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, සංවිධානයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ විස්තර, ජාතික මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ බලපත්‍රයක් තිබීම, අවම/උපරිම ණය කාල සීමාව, වාර්ෂික ප්‍රතිශතය සහ උදාහරණයක් ඇතුළත් වේ. ණය පිරිවැය ගණනය කිරීම.

Lotus Loan

Zephyr Solutions (Private) Limited Sri Lanka
address: 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800
phone numbers: 0 117 821444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 240%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

CashX

Consulting Services (Private) Limited
address: No 422/3, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 562 756
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 216%
term: from 10 to 30 days
age range: 20-60

LoanMe

Fintechh Software Solutions Limited
address: N#321, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 877 555
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 230%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

Cashwagon

Lendtech Lanka
address: 241, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08
phone numbers: +94 117 463 100
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 360%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

FastRupee

FastRupee (Private) Limited
address: Access Towers, Union Place, Colombo 02
phone numbers: +94 117 749 444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 365%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

RoboCash

Rapidlend (Private) Limited
address: No.04 Geethanjalee Place, Level 5, Colombo 03
phone numbers: +94 112 208 220
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 220%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-55

එසේම, මෙම තොරතුරු අන්තර්ජාලයේ එවැනි ඉල්ලීම් මගින් සොයාගත හැකිය: ගෙවීම් ණය, පහසු මුදල් ගෙවීමේ ණය, අන්තර්ජාලය හරහා පහසු ගෙවීමේ ණය, මාර්ගගත ගෙවීම් ණය, ක්ෂණික වැටුප් ණය, ඉක්මන් වැටුප් ණය, වේගවත් වැටුප් ණය, මාර්ගගත ණය, කුඩා වැටුප් ණය , පඩි දින ණය දෙන්නන්, ගෙවීම් දින මුදල් ණය, අන්තර්ජාලය හරහා වේගවත් මුදල් ගෙවීමේ ණය, ක්ෂණික මුදල් ගෙවීම් ණය, හොඳම මාර්ගගත ගෙවීම් ණය

Reviews

Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support