හදිසි මුදල් ණය අද ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් 50000 දක්වා

ඔබට ශ්‍රී ලංකාවේදී රුපියල් 50000ක ණයක් ඉක්මනින් අවශ්‍යද? Gost Finance - අද හදිසි මුදල් ණයක් ගැනීමට හොඳම විසඳුම! ✓මාර්ගගතව අයදුම් කරන්න ✓100% කඩදාසි රහිත ක්‍රියාවලිය

ණය මුදල

+

ණය කාලය

+

තොරතුරු වල සත්‍යතාව: 03.03.2023 07:00 | ශ්‍රී ලංකා ණය දෙන්නන්ගෙන් ණයක් සඳහා වන ගාස්තු සහ කොන්දේසි පිළිබඳ තොරතුරු ණය සමාගම් සහ බැංකු විසින් සපයනු ලැබේ හෝ පොදු මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගනී. කරුණාකර බැංකුවේ හෝ ණය සමාගමේ ශාඛාවලට ඇමතීමෙන් නියමයන් සහ ගාස්තු පරීක්ෂා කරන්න.

Lotus Loan Sri Lanka ᐈ මාර්ගගත ණය රු.40000
★★★★★ 4.91

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

450Rs. 150 Rs.

first credit

1500-to40000 Rs.

re-loan

40000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.03 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 182 දින
වයස: 22-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 30000 + දවස් 122 + රු. 18,274 [පොලි මුදල] = රු.48,274 [මුළු මුදල]

lotusloan sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 15000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Robocash Sri Lanka ᐈ නව සේවාදායකයා සඳහා රු.25000 දක්වා නොමිලේ ණයක්!
★★★★★ 4.75

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

1950Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to25000 Rs.

re-loan

60000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.13 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 21-65 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 50000 + දවස් 180 + රු. 3,688 [පොලි මුදල] = රු.53,688 [මුළු මුදල]

robocash lk sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ මිනිත්තු 4කින් ඔබට ඔබගේ බැංකු ගිණුමට රු.50000ක් දක්වා ලබාගත හැක!;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.25000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
LoanMe - මිනිත්තු 15 කින් Rs.50000 දක්වා ණය ලබා ගන්න
★★★★★ 4.5

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

8000-to18000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 25000 + දවස් 180 + රු. 15,500 [පොලි මුදල] = රු.40,500 [මුළු මුදල]

loanme lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
OnCredit ᐈ Rs.50000 පළමු ණය සඳහා 0%
★★★★☆ 4

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

3-to183 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-16%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-55 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 180 + රු. 3,600 [පොලි මුදල] = රු.8,600 [මුළු මුදල]

oncredit sri lanka loan

වාසි:
+ ආරක්ෂිත මාර්ග හරහා පමණක් ණය ලබා දීමේ සරල කොන්දේසි;
+ සතියේ දින 7ම, දවසේ පැය 24ම අන්තර්ජාලය හරහා ඉක්මනින් ණය නිකුත් කිරීම;
+ සැඟවුණු ගාස්තු නැත, ණය ආපසු ගෙවීමේ මුදල, වාරය සහ දිනය තේරීමේ උපරිම විනිවිදභාවය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fastrupee ᐈ ඔන්ලයින් ණය රු.50000 දක්වා
★★★★★ 4.64

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

1000-to15000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

1-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-15%
උපරිම වාරය: to 183 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5,000 + දවස් 90 + රු. 4,500 [පොලි මුදල] = රු.9,500 [මුළු මුදල]

fastrupee sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ;
+ ඔබ කොපමණ ආපසු ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබ සැමවිටම දන්නවා;
+ ඔබ ලබාගත් ණය මුදල නියමිත දිනයේදී ආපසු ගෙවා රු. 50,000ක් දක්වා ණය මුදලක් ලබාගැනීමට මෙන්ම වෙනත් ප්‍රතිලාභ සදහාද සුදුසුකම් ලබන්න;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.15000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
CashX - ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත ණය රු.50000
★★★★★ 4.7

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

600Rs. 150 Rs.

first credit

5000-to50000 Rs.

re-loan

50000 Rs.

වාරය

10-to180 දින

rate

0.04 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-14%
උපරිම වාරය: to 180 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 5000 + දවස් 10 + රු. 750 [පොලි මුදල] = රු.5,750 [මුළු මුදල]

cashx lk sri lanka loans

වාසි:
+ මිනිත්තු 15 කින් රු.50,000 දක්වා මාර්ගගත ණය;
+ නව පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ණය ලබා ගැනීමට පහසු පියවර කිහිපයක්;
+ පහසු ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසි සහිත සබැඳි වාරික ණය ආකාරය;
+ Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල් හරහා සහාය.
අවාසි:
- පළමු ණය මුදල රු.18000 දක්වා පමණි.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න
Fino Loan ᐈ 100000 LKR දක්වා අනපේක්ෂිත වියදම් පියවා ගැනීමට ඉක්මනින් මාර්ගගත ණයක් ලබා ගන්න
★★★★★ 4.5

payable

15150 Rs.

loan amount

15000 Rs.

commission

900Rs. 150 Rs.

first credit

3000-to20000 Rs.

re-loan

100000 Rs.

වාරය

1-to120 දින

rate

0.06 %
වාර්ෂික අනුපාතය (APR): 3.5-12%
උපරිම වාරය: to 120 දින
වයස: 20-60 අවුරුදු
පළමු ණය: to 0.01%/දින
ණය මුදල ගණනය කරන ආකාරය: රු. 20000 + දවස් 30 + රු. 9,600 [පොලි මුදල] = රු.29,600 [මුළු මුදල]

fino sri lanka loans

වාසි:
+ සියලුම මෙහෙයුම් මාර්ගගතව සිදු කෙරේ;
+ ඔබේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගැනීමට දිනකට වඩා ගත නොවේ;
+ ඔබට අමතර ගමන් වලින් තොරව මුදල් ලබා ගත හැකි වන පරිදි සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳි ක්‍රියාවලියක්;
+ සහාය: Facebook, WhatsApp, දුරකථන සහ ඊමේල්.
අවාසි:
- අවම ණය මුදල රු. 3000.
- සහාය ලබා ගත නොහැක: නිල වෙබ් අඩවියේ කතාබස් කරන්න

ඔබට හදිසි ණයක් අවශ්‍ය වූ විට ඔබ කුමක් කළ යුතුද?

අද බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මූල්‍ය තත්ත්වය ඉතා අඳුරු ය. වසංගතය බොහෝ දෙනෙකුට රැකියා අහිමි කර ඇත. උද්ධමනය, ඉහළ බදු සහ ආනයනික භාණ්ඩ හිඟය හේතුවෙන් බොහෝ දෙනෙකුට ආදායම් පහත වැටී වියදම් ඉහළ ගොස් ඇත. උකස් සාප්පු අසල දිගු පෝලිම් වැඩි වැඩියෙන් අපට පෙනේ. පඩිය මාසෙකට යන්තම් මදි. මේ සම්බන්ධයෙන්, ඉක්මන්, කෙටි කාලීන සහ අඩු පොලී හදිසි පුද්ගලික ණය සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වී තිබේ! කුමක් කරන්න ද? ඔබට හදිසි අවශ්‍යතාවයක් ඇති විට ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් හදිසියෙන් ණයට ගත හැක්කේ කොතැනින්ද? ණය දෙන සමාගම්වල කොන්දේසි සසඳා හොඳම දීමනාව සඳහා අයදුම් කරන්න!

ඔබට අද ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි මුදල් ණයක් අවශ්‍ය වේ නම්, අපි ඔබට පහත දේවල් කරන ලෙස නිර්දේශ කරමු. පළමු පියවර වන්නේ ගැටලුව දෙස සන්සුන්ව බැලීම සහ එය විසඳීම සඳහා සියලු විකල්ප ගැන සිතා බැලීමයි. මට ඉක්මනින් රුපියල් 50000 ක ණයක් අවශ්‍යයි - ඔබ ඔබටම කියන්න! නමුත් හදිසි ණයක් ගැනීමට පෙර වැදගත් ප්‍රශ්න 5ක් ඔබෙන්ම අසන ලෙස අපි ඔබට උපදෙස් දෙමු:

මුදල් රුපියල් ශ්‍රී ලංකා

1. මට දැන් කොපමණ මුදල් තිබේද?

බොහෝ මිනිසුන්ට මූල්‍ය ඉතිරිකිරීම් ඇත. ඔබට කුඩා සංචිත අරමුදලක් ද ඇත. එමනිසා, ඔබට මුදල් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වූවා නම්, දැන් මුදල් ආපසු ගැනීමට සහ ඔබේ මුදල් නොමැතිකම පිළිබඳ ගැටලුව විසඳා ගැනීමට කාලයයි. ඔබගේ ඉතුරුම් ඔබට දුෂ්කර තත්වයකදී දැන් උපකාර කිරීමට හැකි වනු ඇත.

මුදල් රුපියල් ශ්‍රී ලංකා

2. මගේ ඉතුරුම් වලින් මට කොපමණ මුදලක් ලබාගත හැකිද?

ඔබ සතුව දැන් කොපමණ මුදල් තිබේදැයි ඔබ දැනගත් පසු, මෙම තත්වය විසඳීමට සහ හදිසි දේ ඉවත් කිරීමට ඔබ කොපමණ මුදලක් ගැනීමට කැමතිද යන්න ඔබට තේරුම් ගත හැකිය. පුද්ගලික ණය හෝ ණය වීමට. නමුත්, ඔබට දැන් ආදායම් මාර්ගයක් නොමැති නම්, ඔබගේ ඉතුරුම් වලින් කොටසක් ඉතිරි කර සියල්ල වියදම් නොකිරීමට අපි නිර්දේශ කරමු.

money phone woman

3. මට දැන් කොපමණ මුදල් අවශ්‍යද?

ඔබ සතුව කොපමණ මුදලක් තිබේදැයි ඔබ තීරණය කළ පසු, ඔබේ වියදම් සඳහා මේ මොහොතේ ඔබට කොපමණ මුදලක් අවශ්‍ය දැයි ගණනය කිරීමට කාලයයි. කරුණාකර ඔබට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය නිවැරදිව ගණනය කිරීමට වග බලා ගන්න. එය ඉතා වැදගත්! ඔබට මුදල් හිඟ නොවිය යුතුය. සාමාන්‍ය වියදම් සහ ජීවන වියදම් යන දෙකටම වැඩි මුදලක් අවශ්‍ය බව මතක තබා ගන්න. ඔබේ මුදල්වල ස්ථාවරත්වය ලබා ගැනීමට ඔබට දින කීයක් ගත වේද යන්න ගණනය කිරීමට වග බලා ගන්න.

ණය දුරකථන කාන්තාව පිරිමි

4. අනාගතයේදී මට කුමන ආකාරයේ ආදායමක් අපේක්ෂා කළ හැකිද?

ඔබට දැන් කොපමණ මුදලක් අවශ්‍යදැයි ඔබ දන්නා විට, ඔබේ අනාගත ජීවිතයට කොපමණ මුදලක් අවශ්‍ය වේද යන්න සලකා බැලිය යුතුය. එසේ නොමැතිනම්, ඔබට ඥාතීන්ගෙන් හෝ මිතුරන්ගෙන් මුදල් ණයට ගැනීමට සිදුවනු ඇත, නැතහොත් ගෙවීම් ණයක් ගැනීමට සිදුවේ. ණයක් ගැනීම ගැටළුවක් නොවේ, නමුත් ඔබ ගත් හදිසි ණය මුදලින් ඔබට නියමිත වේලාවට එය ආපසු ගෙවිය හැකි බවට ඔබ සහතික විය යුතුය.

ඉතා වැදගත් ඉඟියක් ඇත! ඔබට එය ආපසු ගෙවීමට ක්‍රමයක් සොයාගත හැකි බව ඔබට විශ්වාස නම් මිස කිසි විටෙකත් මුදල් ණයට නොගන්න. ඔබට ස්ථිර රැකියාවක් තිබේ නම්, ඔබට මුදල් ණයට ගැනීම ගැන සලකා බැලිය හැකිය, නමුත් ඔබ දැනට රැකියාවක් නොකරන්නේ නම් සහ ආදායමක් නොමැති නම්, ණය නොගෙවීම නිසා ඇති විය හැකි ප්‍රතිවිපාක අවදානමට ලක් නොකිරීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

ණය පරිගණක මිනිසා

5. මගේ අනාගත වියදම් මොනවාද?

ඔබේ ඉදිරි වියදම් කිසිදා අමතක නොකරන්න. ඉදිරි ආදායම් ගැන කල්පනාකාරී වීම යහපත් නමුත් වියදම් පිළිබඳවද කල්පනාකාරී විය යුතුය. එමනිසා, ඔබ ඔබේ ඉතුරුම්වලින් කොටසක් ගැනීමට සහ හදිසි පුද්ගලික ණයක් සමඟ ඒවා අතිරේක කිරීමට තීරණය කරන්නේ නම්. ඉන්පසු ඔබේ මුදල් ප්‍රවේශමෙන් සැලසුම් කරන්න, එවිට ඔබට ඉදිරි මාසවලදී ඔබේ වැටුපෙන් කොටසක් සමඟ ණය ගෙවිය හැකිය.

හදිසි ණයක් ලබා ගන්නේ කොහෙන්ද?

දැන් ඔබ ඔබේ කාර්යය සඳහා පදනම සකස් කර ඇති බැවින්, ඔබගේ ගූගල් සෙවුම "හදිසියෙන් 50000ක් මුදල් අවශ්‍ය නම්" ඔබට පවතින විකල්ප දෙස බැලීමට කාලයයි:

Family Sri lanka people

පවුලේ අයගෙන් හෝ මිතුරන්ගෙන් ණයට ගන්න

ඔබට හදිසි මුදල් අවශ්‍ය නම්, ඔබට මූල්‍ය ආධාර සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකි පවුලේ අය සහ මිතුරන් වෙත හැරිය හැක. මෙහි ඇති විශාල වාසියක් වන්නේ ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ඇත්නම් ඔවුන් සැමවිටම උදව් කිරීමට සූදානම් වීමයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, පොලී ගෙවීම මෘදු නොවේ. එබැවින්, ඔබට පහසුවෙන් මුදල් ණය ආපසු ගෙවිය හැක. නමුත් මෙම විකල්පය එක් විශාල අඩුපාඩුවක් ඇත - පවුල හෝ ඥාතීන් අතර ඔබේ සම්බන්ධතාවය නරක අතට හැරෙනු ඇත! ඔබ එකඟ වූ කාලය තුළ ණය ආපසු නොගෙවන්නේ නම් හෝ ඔවුන්ට ඔබට උදව් කළ නොහැකි නම්, ඔවුන් සතුව මුදල් නොමැති නිසා මෙය සිදුවනු ඇත, ඔවුන් අපහසුතාවයට පත් වනු ඇත. මෙය ඔබට ඔවුන් සමඟ සබඳතා නැති කර ගැනීමට හේතු විය හැක, වෙනත් දේ අතර, ඔබට දැන් මූල්‍ය ගැටලු ඇති බව ඔබගේ සියලු හඳුනන අය සොයා ගනු ඇත.

ඉඟිය

ඔබේ පුද්ගලික මූල්‍ය කටයුතුවලින් මිතුරන් සහ පවුලේ අයව ඈත් කිරීමට ඔබේ උපරිමය උත්සාහ කරන්න, ඒවා වඩාත් පෞද්ගලිකව තබා ගන්න.

bank sri lanka

බැංකුවකින් ණයක් ලබා ගන්න

ලංකාවේ බැංකුවකින් ණයක් ලබා ගැනීම ඉතා සරල තීරණයක් සේ පෙනේ. "මට පුද්ගලික ණය හදිසියක් අවශ්‍යයි" කියා ඔබටම පැවසීම ප්‍රමාණවත්ය! :) බොහෝ අය සිතන්නේ ඔබට හදිසි ණයක් අවශ්‍ය වූ විට, බැංකු වෙත යොමු වීමට බැංකුව විශ්වාසදායක මූලාශ්‍රයක් බවයි. මෙන්න ඔබට හදිසි ලබා ගත හැක ඉක්මන් ණය මනාප පොලී අනුපාත යටතේ සහ තරමක් නම්‍යශීලී ගෙවීම් සැලසුම්.

බැංකු ණයකට එක් සැලකිය යුතු අඩුපාඩුවක් ඇත - ණය ගැනුම්කරු සඳහා අවශ්‍යතා විශාල ලැයිස්තුවක්: වැටුප් ලේඛනය, සේවා යෝජකයාගේ ලිපියක්, හොඳ ණය ඉතිහාසයක් (වාර්තාවක්), මෙන්ම ඇපකරුවන්ගේ වත්කම් ආකාරයෙන් ණය ඇපකරයක්.

එබැවින්, ඔබට හදිසි ණයක් ගැනීමට අවශ්‍ය නම් රු. 10,000 රු. 20,000 රු. 30,000 රු. 40,000 රු. 50,000, ආදිය, ඔබ ගෙන සති දෙකකින් ආපසු ලබා දීමට යන්නේ, එවිට බැංකු ණයක් හොඳම විකල්පය නොවේ. දිගු කලක් විශාල ණය මුදලක් අවශ්‍ය අයට බැංකු ණයක් පහසු වනු ඇත.

Online Lenders

ඔන්ලයින් ණය දෙන්නන් තුළ අන්තර්ජාලය හරහා අන්තර්ජාලය හරහා ණය ලබා ගන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි ණය ලබා ගැනීමට කැමති අයගේ වර්ධනය අන්තර්ජාල ණය දීමේ වැඩිවීමට හේතු වී ඇත. මෙම ආකාරයේ මුදල් ණයක් මෑතකදී අතිශයින් ජනප්රිය වී ඇත! අන්තර්ජාලය හරහා හදිසි ණය ලබා ගැනීම කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ මුදල් ණයට ගැනීමේ පහසුම සහ වේගවත්ම ක්‍රමය බවට පත්ව ඇත. සබැඳි ණය දෙන්නන් මහජනයා අතර ජනප්‍රිය වන්නේ මන්දැයි සලකා බලන්න:

 • රුපියල් වැනි කුඩා මුදලකින් හදිසි ණය සඳහා හොඳම විසඳුම
 • රුපියල් 60000 දක්වා මුදල් තිබේ
 • ඔබ පළමු වරට ණයක් ලබා ගන්නේ නම්, 0.01% ක ප්‍රවර්ධන අනුපාතයක් ඔබට ලබා ගත හැකිය
 • අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සරල, පහසු වන අතර මිනිත්තු 15කට වඩා ගත නොවේ
 • මුදල් විනාඩි තිහකින් ලබා ගත හැක
 • අවම ලේඛන: සත්‍යාපිත දුරකථන අංකය, ඔබේ ඡායාරූපය සහ ජාතික හැඳුනුම්පත (ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත)

මෙම ණය වර්ගයෙහි අවාසි ද ඇත. සරලව, අන්තර්ජාල ණය දෙන්නන් හරහා ලබා ගන්නා එවැනි අනාරක්ෂිත ණය, බැංකුවලට වඩා ඉහළ පොලී අනුපාත දරයි. එසේම, බොහෝ මූල්ය සමාගම් සේවා ගාස්තු ආකාරයෙන් අමතර ගාස්තුවක් අය කරයි. ඒ නිසා "මට රුපියල් 5000 ක ණයක් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි" යන්න සෙවීමේදී ඉතා ප්‍රවේශම් වන්න.

ඉඟිය

"මම එකඟයි" බොත්තම ක්ලික් කිරීමට පෙර අනාගත ණය පිළිබඳ සියලු කොන්දේසි ප්රවේශමෙන් කියවීම අතිශයින්ම වැදගත් වේ.

මුල්‍ය ව්‍යාපාරයක් තෝරාගැනීමේදී, සමාගම පිළිබඳ හැකිතාක් තොරතුරු අධ්‍යයනය කර සමාලෝචන කියවීමට අපි ඔබට උපදෙස් දෙමු. රටේ මූල්‍ය රෙගුලාසිවලට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වීමට නීත්‍යානුකූලව අවශ්‍ය බැවින් බලපත්‍රලාභී සහ ලියාපදිංචි සමාගම් පමණක් තෝරන්න. අපගේ Gost Finance Sri Lanka සේවාව ක්‍රියා කරන්නේ මූල්‍ය සේවා සැපයීමට බලපත්‍රයක් ඇති සමාගම් සමඟ පමණි!

ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු: හදිසි ණය අද ශ්‍රී ලංකාව

❶ අද ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි මුදල් ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද ❓

සියලු දීමනා සමාලෝචනය කරන්න. ඉදිරිපත් කළ ණය ආයතන අතරින් හොඳම විකල්පය තෝරන්න. මූල්ය සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ප්රශ්නාවලියෙහි ක්ෂේත්රවල තොරතුරු පුරවන්න. එවිට ණයක් ලබා දීම සඳහා ගිවිසුමේ නියමයන් සහ රීති වලට එකඟ වන්න. අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, විනාඩි 1-15ක් ඇතුළත ලියාපදිංචියේදී ඔබ විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති දුරකථන අංකයට සහ/හෝ විද්‍යුත් තැපෑලට SMS පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත, එහිදී ඔබේ අයදුම්පත අනුමත කර තිබේද නැතහොත් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේද යන්න ඔබට දන්වනු ලැබේ. එසේම, අයදුම්පත්රයේ තත්ත්වය පුද්ගලික ගිණුමේ දැකිය හැකිය. ණය අනුමත කර ඇත්නම්, ඔබ සඳහන් කළ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් මාරු කරනු ලැබේ. ඔබට උනන්දුවක් දක්වන යෝජනා කිහිපයක් සඳහා අයදුම්පත් යැවීමට නිදහස් වන්න.

❷ ශ්‍රී ලංකාවේ ඔන්ලයින් ණය දෙන්නන්ගෙන් කොපමණ මුදලක් තිබේද ❓

මුල්‍ය සමාගම්වල ණය මුදල තිබේ 1000 සිට 60000 දක්වා දින 180 දක්වා. පළමු අයදුම්පත්රයේ දී, ණය මුදල රුපියල් 30,000 නොඉක්මවයි. දිනකට 0.01% ක අනුපාතයකින්. ශ්‍රී ලංකා බැංකුවල ණය මුදල රුපියල් 1000 සිට රුපියල් 100000 දක්වා ඇත. දිනකට 0.12% ක අනුපාතයකින්.

❸ Lenders of Sri Lanka වෙතින් හදිසි මුදල් ණයක් ලබා ගත හැක්කේ කාටද ❓

සියලු කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම්
ඔබට ඕනෑම ණය සමාගමකින් ණයක් ලබා ගත හැක: ඔබ වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ය; ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක්; ඔබට ශ්‍රී ලංකා බැංකුවක බැංකු කාඩ්පතක් හෝ ජංගම ගිණුමක් තිබේ; ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය වැඩ කරයි; ඔබ අඩවියේ ලියාපදිංචි වී ඇත.

❹ මම ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් ලබා ගන්නේ කෙසේද ❓

අපට රුපියල් 50,000ක ණයක් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි! හරි! මුදල් ලැබීමට විකල්ප 2ක් ඇත: ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතට හෝ ජංගම ගිණුමකට සබැඳිව සහ සමාගමේ ශාඛාවල මුදල්. බොහෝ ණය දෙන්නන් ඔබේ බැංකු කාඩ්පතට මුදල් හුවමාරුවක් ලබා දෙයි, නමුත් ඔබට මුදල් අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඕනෑම ATM යන්ත්‍රයකින් මුදල් ලබා ගත හැක.

❺ හදිසි ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය ලේඛන මොනවාද ❓

ඔන්ලයින් ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා ලේඛන කට්ටලය අවම වේ. ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත: වලංගු ශ්‍රී ලාංකික ජංගම දුරකථන අංකයක් දරන්නෙකු; වලංගු ශ්‍රී ලංකා ජාතික හැඳුනුම්පතක් දරන්නෙකු; ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය හෝ ස්ථිර පදිංචිය; වලංගු ශ්‍රී ලංකා බැංකු ගිණුමක හිමිකරු.

❻ හදිසි මුදල් ණයක් ආපසු ගෙවන්නේ කෙසේද ❓

ණය ආපසු ගෙවීමට ක්‍රම 4ක් ඇත (ගෙවීම් ක්‍රම):
 • සමාගමේ වෙබ් අඩවියේ බැංකු කාඩ්පතක් (Visa/MasterCard) භාවිතා කරමින් 24/7
 • ඔබට මාර්ගගත කාඩ්පත් ගෙවීම් ක්‍රමය හරහා ආපසු ගෙවිය හැක. එය ආරක්ෂිත, ඉක්මන් සහ පහසු සහ කිසිදු කොමිස් මුදලක් නොමැතිව
 • බැංකු තැන්පතු. ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකුව හෝ ATM/CDM යන්ත්‍ර
 • මගින්
 • කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි
 • ගෙවීම් සහ යන්න කියෝස්ක්

මුල්‍ය නිෂ්පාදන සහ සේවා හෙළිදරව් කිරීම

පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම ණය සමාගම් පිළිබඳ සියලු සම්බන්ධතා තොරතුරු වේ. තොරතුරුවලට මූල්‍ය සමාගම්වල නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, සංවිධානයේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ විස්තර, ජාතික මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ බලපත්‍රයක් තිබීම, අවම/උපරිම ණය කාල සීමාව, වාර්ෂික ප්‍රතිශතය සහ උදාහරණයක් ඇතුළත් වේ. ණය පිරිවැය ගණනය කිරීම.

Lotus Loan

Zephyr Solutions (Private) Limited Sri Lanka
address: 7, 1/1 Cotta Terrace, Colombo 00800
phone numbers: 0 117 821444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 240%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

CashX

Consulting Services (Private) Limited
address: No 422/3, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 562 756
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 216%
term: from 10 to 30 days
age range: 20-60

LoanMe

Fintechh Software Solutions Limited
address: N#321, Galle Road, Colombo 03
phone numbers: +94 117 877 555
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 230%
term: from 3 to 6 months
age range: 22-55

Cashwagon

Lendtech Lanka
address: 241, Dudley Senanayake Mawatha, Colombo 08
phone numbers: +94 117 463 100
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 360%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

FastRupee

FastRupee (Private) Limited
address: Access Towers, Union Place, Colombo 02
phone numbers: +94 117 749 444
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 365%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-60

RoboCash

Rapidlend (Private) Limited
address: No.04 Geethanjalee Place, Level 5, Colombo 03
phone numbers: +94 112 208 220
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
max APR: 220%
term: from 3 to 6 months
age range: 20-55

Reviews

Copyright MAXXmarketing GmbHJoomShopping Download & Support